AcouSort Q3-23


Fyller på kassan

AcouSort har nyligen presenterat sin Q3-rapport vilken var i nära linje med våra förväntningar. I samband med rapporten meddelade Bolaget sin avsikt att fylla på kassan via en företrädesemission om ca 25 MSEK, säkerställd till ca 80 %. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade bolagsvärde om 358 MSEK (358) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 24 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i september, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 358 MSEK för AcouSort.

  • Försäljningen fortsätter att öka

Under Q3-23 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1,1 (0,3) MSEK, motsvarande en ökning om 244 % mot jämförbart kvartal föregående år, där vi såklart ser positivt på att AcouSort fortsätter att öka sin försäljning Y/Y. Nettoomsättningen LTM (exkl. bidrag och övriga intäkter) uppgår nu till 7,6 MSEK (3,5), motsvarande en tillväxt om 117 %. Omsättningen för årets första nio månader 2023 överstiger dessutom helårsförsäljningen 2022, vilket vi menar är ytterligare en tydlig signal om att AcouSorts kommersiella resa fortsätter i rätt riktning.

  • Påfylld kassa kan accelerera kommersialiseringen

Företrädesemissionen om 25 MSEK är säkerställd till 80 % genom en kombination av tecknings- och garantiåtaganden, vilket kommer stärka kassan väsentligt, där merparten av likviden är avsedd för att stärka AcouSorts kommersiella aktiviteter. På senare tid har Bolaget stärkt sin kommersiella kapacitet avsevärt och riktar nu uppmärksamheten mot Nordamerika, Europa och utvalda asiatiska marknader.

  • Stark värdedrivare finns i närtid

Sammantaget levererar AcouSort en rapport som visar att Bolaget försäljningsmässigt är på rätt väg, samtidigt som kostnaderna utvecklas i kontrollerad takt. Framgent ser vi att AcouSorts mål om att bli en OEM-partner till ledande life science-bolag fortsatt utgör en mycket stark värdedrivare, vilken kan komma att realiseras inom en inte allt för avlägsen framtid – detta med tanke på att AcouSort redan har ett aktivt partnersamarbete med en aktör verksam inom diagnostikområdet. AcouSorts teknologi har integrerats framgångsrikt i denna aktörs nya diagnostiksystem, vilket erhöll FDA-godkännande tidigare i år. I samband med att AcouSort skulle kommunicera ett framgångsrikt OEM-partneravtal tror vi att det kan utgöra en stark trigger i aktien.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.