AcouSort Q3-21


Första OEM-produkt lanserad

Den globala marknaden för blodprovshantering, analytiska system och förbrukningsvaror växer snabbt och förväntas nå en storlek om hela 47 miljarder dollar år 2022. AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserade provberedning och under 2021 har Bolaget fortsatt att utvecklat sina strategiska samarbeten i rätt riktning, och stärkt sin marknadsposition ytterligare. Den egna produktionsanläggningen, vilken initialt har en kapacitet om 100 000 enheter/år med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov, och senare fyrfaldigas, förväntas vara klar omkring årsskiftet 2021/2022. Med hänsyn till detta och en rejält påfylld kassa via den tidigare företrädesemissionen ser 2022 ut att bli ett spännande år för AcouSort. Vi ser att utrymme finns för att successivt växa omsättningen, för att tills år 2026 nå ca 180 MSEK i försäljning. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi fortsatt ett nuvärde om 30,9 kr (30,9) per aktie i ett Base scenario.

  • Första OEM-produkten lanserad

AcouSort har nyligen lanserat sin första OEM-produkt AcouPlasmaOPTICAL, vilket är en unik lösning som möjliggör integrerade optiska mätningar i blodplasma. Att erbjuda OEM-produkter har alltid varit en del av AcouSorts långsiktiga affärsstrategi, och med hänsyn till att Bolaget snart har möjlighet att producera volymer om hundratusentals enheter, ser vi att detta kan bli en stark värdedrivare under kommande kvartal. AcouSort har dessutom tagit nästa steg i samarbetet med Life Science-bolaget i Kalifornien, vilket innebär att AcouSort kommer att leverera uppskattningsvis 4 000 – 6 000 separationsmoduler per år, vilket bidrar till att driva Bolagets top line.

  • Påfylld kassa sänker risken

Under Q3-21 uppgick de totala rörelsekostnaderna till -4,2 MSEK, vilket var i nära linje med kostnadsbasen under föregående kvartal (Q2-21) då dessa uppgick till ca -4,6 MSEK. Efter perioden har AcouSorts företrädesemission avklarats vilken tillförde Bolaget 39,6 MSEK före emissionskostnader, och under årets första nio rapporterade månader uppgick AcouSorts operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -0,6 MSEK/månad. Den låga kapitalförbrukningen kan bl.a. hänföras till att AcouSort har hanterat sitt rörelsekapital på ett skickligt vis. Med hänsyn till den utgående kassan under september, tillkommande nettolikvid från företrädesemissionen och ett antagande om en genomsnittlig burn rate om -1 MSEK/månad framgent, skulle AcouSort vara finansierade tills omkring slutet av H2-24, allt annat lika.

  • Vårt värderingsintervall kvarstår

AcouSort utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q3-rapporten har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser, vilket gör att vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarios.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.