AcouSort Q3-20


Välpositionerat inför ett händelserikt 2021

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, där man med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. I ett Base scenario estimeras en omsättning om ca 7,1 MSEK år 2020, vilken förväntas kunna växa successivt de kommande åren. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett värde per aktie om 22,1 kr i ett Base scenario.

  • Totala intäkter i linje med föregående år

Efter ett första halvår som beskrevs som ”ett mindre genombrott i systemförsäljningen” och där AcouSort även ökade intäkterna från offentligt finansierade projekt ligger nu totala intäkter i linje med förra året och tredje kvartalet för AcouSort kan istället beskrivas som ett förberedande kvartal. Under tredje kvartalet uppgick AcouSorts totala intäkter till ca 0,7 MSEK (0,7), vilket motsvarar en minskning om ca 5 % jämfört med samma period föregående år.

  • Ökade kostnader under kvartalet

Under kvartalet uppgick bolagets totala kostnader till -2,9 MSEK (-2,5), vilket motsvarar en ökning om ca 17 % jämfört med motsvarade period föregående år. Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-1,7) Den största kostnadsdrivaren under kvartalet var personalkostnaderna som under kvartalet uppgick till -1,9 MSEK (-1,7), motsvarande en ökning om ca 14 % jämfört med motsvarade period föregående år. Ökade personalkostnader var i linje med våra förväntningar och vi ser de ökade kostnaderna som en styrka då det innebär att AcouSort fortsätter att investera i produktutvecklingen.

  • Genomför flytt till Nasdaq First North

Under kvartalet har AcouSort arbetat med att förbereda en noteringsförflyttning till Nasdaq First North Growth Market. AcouSort har efter kvartalets utgång lämnat in och fått sin ansökan om listbyte beviljad. Vi ser positivt på att AcouSort genomför en noteringsförflyttning då det skapar en bättre förutsättning för att nå nya investerare dels från allmänheten, dels institutionella- och internationella investerare.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

AcouSort har idag ett samarbetsavtal med Instrumentation Laboratory, vilket är en stark referens och ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Att nå avtal med globala kunder är dock en komplicerad process förknippat med stora utmaningar, och det återstår för AcouSort att faktiskt sluta ett ytterliggare avtal om OEM-affärer.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.