AcouSort Q2-22


Validering av teknikhöjd efter viktigt forskningsanslag

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning och under år 2022 har Bolaget fortsatt att utvecklat sina strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt sin marknadsposition ytterligare. Bolagets produktionsanläggning, vilken idag har möjlighet till massproduktion för att möta efterfrågan framgent samt en kapacitet om 100 000-tals enheter per år med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov, och senare fyrfaldigas. Med hänsyn till detta, och en välkapitaliserad balansräkning, finns förutsättningarna på plats för att fortsätta ta steg mot marknaden som en ledande OEM-leverantör. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi ett nuvärde om 27,7 kr per aktie i ett Base scenario.

  • OEM-avtal är den primära värdedrivaren

AcouSort arbetar bl.a. med att sälja forsknings-instrument till kunder verksamma på universitet, samt forskning & utvecklingsavdelningar på Life Science-bolag. Den stora värdedrivaren i AcouSort handlar istället om att bli en världsledande leverantör av OEM-komponenter till både next generation systems och product upgrades på befintliga system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta ett s.k. Royalty-avtal med en kund som tar över produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Om AcouSort lyckas signera OEM-avtal med kunder skulle detta troligen innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden.

  • Den globala marknaden för Point Of Care väntas växa kraftigt

Den underliggande marknadsdrivaren är den ökade efterfrågan på patientnära diagnostisk s.k. Point Of Care. Den globala marknaden för patientnära diagnostik värderades under 2020 till ca 29 mdUSD, och marknaden förväntas att nå ett marknadsvärde om ca 67 mdUSD år 2028, vilket motsvarar en CAGR om 10,7 %. Den starka marknadstillväxten drivs bland annat av högre kostnader kopplade till längre sjukhusvistelser för patienter och ökat intresse för sjukvård i hemmet.

  • Triggers framöver

AcouSort står inför ett spännande år där potentiella värdedrivare som förväntas ligga i korten framöver inkluderar validering av den semiautomatiska produktionslinan, nya samarbetsavtal inom OEM samt nyheter gällande befintliga samarbetsavtal. Bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning där vi ser en attraktiv risk-reward från rådande bolagsvärde.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.