AcouSort Q2-20


Ökad omsättning trots Covid-19

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, där man med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. I ett Base scenario estimeras en omsättning om ca 7,1 MSEK år 2020, vilken förväntas kunna växa successivt de kommande åren. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett värde per aktie om 16,2 kr i ett Base scenario.

  • Mindre genombrott i systemförsäljningen

Under Q2-20 uppgick totala intäkter till 1,9 MSEK (0,3), vilket är ett resultat av att AcouSort genomfört flera nya installationer. Bolaget beskriver första halvåret som ”ett mindre genombrott i systemförsäljningen”. Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till 1,8 MSEK (1,9), motsvarande en minskning om ca 7 % jämfört med motsvarade period föregående år. Resultatet före skatt uppgick till -1,3 MSEK (-3,1), vilket var en klar förbättring.

  • Stärkt rörelsekapital under kvartalet

Under kvartalet erhöll AcouSort lånegarantier om drygt 3 MSEK av ett konsortium bestående av Bolagets ledning, styrelse samt grundare. En riktad emission om ca 12 MSEK genomfördes också under perioden, och per den 30 juni 2020 uppgick AcouSorts likvida medel till 13,8 MSEK (10,4) MSEK. AcouSort bör således vara finansierade i minst tolv (12) månader framöver.

  • ISO-certifiering möjliggör OEM-avtal

Under Q2-20 kommunicerade AcouSort att Bolaget erhållit ISO 13495 certifiering vilket är en grundläggande förutsättning för kommersialiseringen av Bolagets OEM-komponenter. Under åren 2023-2026 förväntas en kraftigt ökad omsättning från försäljning av egenproducerade komponenter samt intäkter från licensavtal. AcouSorts förväntade OEM-avtal antas bidra till ett kraftigt ökat resultat.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

AcouSort har idag ett samarbetsavtal med Instrumentation Laboratory, vilket är en stark referens och ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Att nå avtal med globala kunder är dock en komplicerad process förknippat med stora utmaningar, och det återstår för AcouSort att faktiskt sluta ett ytterliggare avtal om en OEM-affär.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.