AcouSort Q1-23


Hög aktivitetsnivå och kommersiella framgångar möjliggör tillväxt

AcouSort möjliggör automatiserad provberedning med hjälp av sin unika ljudvågsteknologi, vilket få eller inga aktörer kan göra i dagsläget. Under år 2023 har Bolaget fortsatt att utveckla strategiska samarbeten i rätt riktning, samt stärkt marknadspositionen ytterligare inom både patientnära testning och cellterapimarknaden. Bägge marknader förväntas växa två-siffrigt de kommande åren, där AcouSort gynnas av flertalet marknadstrender. Därutöver är AcouSort verksamma inom exosombaserad diagnostik, vilket kan öppna upp för nya möjligheter. Med hänsyn till detta finns förutsättningarna på plats för att fortsätta satsa på tillväxt och bli en ledande OEM-leverantör. Utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta upprepar Analyst Group ett motiverat värde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario.

  • OEM-avtal är den primära värdedrivaren

Den stora värdedrivaren i AcouSort består i att bli en global leverantör av OEM-komponenter till både next generation systems och product upgrades på befintliga diagnostiska system. Detta förväntas Bolaget uppnå genom att antingen sluta ett s.k. royalty-avtal med en kund som tar över avtal om produktionen av komponenterna, eller att AcouSort själva producerar komponenterna. Vid en potentiell signering av OEM-avtal ser Analyst Group att detta skulle innebära ett mycket fördelaktigt ekonomiskt utfall för AcouSort, då det rör sig om avtal med höga marginaler och stora ordervärden. Ett exempel på ett samarbete som skulle kunna mynna ut i ett sådant avtal är AcouSorts samarbete med Werfen.

  • AcouSort expanderar till flödescytometri

I maj meddelade AcouSort att Bolaget breddar den adresserbara marknaden till flödescytometri via ett nytt samarbete med ett ledande Life Science-bolag som utvecklar produkter för flödescytometri. Det nya samarbetet omfattar leasing av ett AcouWash-system och applikationssupport. Den verkliga nyttan med projektet är potentialen att validera fördelarna med att använda AcouWash för att automatisera provberedning för flödescytometri. Analyst Group ser expansionen som en naturlig del av AcouSorts strategi och en validering av Bolagets teknologi, vilket kan öppna dörrar för ytterligare projekt och samarbeten framgent.

  • Vad som ligger i korten år 2023

Blickar vi framåt så ligger ambitionen för AcouSort att påskynda utvecklingen av OEM-moduler där det fortsatta samarbetet med ett globalt Life Science-bolag har verifierat den kommersiella potentialen avseende Bolagets fokus att utveckla en teknologi för separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer, vilket är ett betydande tillväxtområde, tillika en framtida värdedrivare för AcouSort. Vidare är en milstolpe att vänta under år 2023 en första lansering av en kliniskt godkänd akustofluidikbaserad diagnostikapplikation vilket estimeras utgöra en språngbräda för framtida tillväxt. Vi upprepar således ett motiverat värde om 27,1 kr per aktie i ett Base scenario där vi ser en fortsatt uppsida i AcouSort.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.