AcouSort Q1-22


Samarbeten med partners fortsätter generera intäkter

AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning och under år 2021 har Bolaget fortsatt att utvecklat sina strategiska samarbeten i rätt riktning, och stärkt sin marknadsposition ytterligare. Den egna produktionsanläggningen, vilken initialt har en kapacitet om 100 000 enheter/år med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov, och senare fyrfaldigas, förväntas vara klar i slutet av 2022. Den globala marknaden för patientnära diagnostik växer med en CAGR om 10,7 % och förväntas nå en storlek om hela 67 miljarder dollar år 2028. Med hänsyn till detta, och en välkapitaliserad balansräkning ser 2022 ut att bli ett spännande år för AcouSort. Vi väljer dock att justera ned våra prognoser för att ta höjd för ett tuffare marknadsklimat framgent, men där vi ser att AcouSort fortsätter växa verksamheten i snabb takt. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi ett nuvärde om 27,7 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Nya avtal genererar ytterligare intäkter

Efter kvartalets utgång offentliggjorde AcouSort att Bolaget sålt ett AcouWash-system till Uppsalabaserade Pharmacolog. Affären har sitt ursprung i den avsiktsförklaring från maj 2021 om ett långsiktigt samarbetsprojekt. Nästa fas i projektet omfattar mätningar i klinik på sjukhus i Malmö samt Uppsala där blod från patienter ska testas. Den totala intäkten för AcouSorts del av projektet uppgår till 41 tEUR. Vidare så förlängde AcouSort det samarbetsavtal med den japanska partner som undertecknades under 2019 i ytterligare ett år gällande leasing av ett nytt AcouWash 2-system. Förlängningen kommer generera intäkter om 35 tEUR under 2022.

  • Stark balansräkning och god kostnadskontroll

Totala rörelsekostnader uppgick under Q1-22 till -5,3 MSEK, jämfört med -4,6 MSEK under samma period för 2021, där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll då vi estimerat att de totala rörelsekostnaderna skulle uppgå till ca -6,0 MSEK för kvartalet. Vid utgången av Q1-22 uppgick kassan till 28,5 MSEK, vilket kan jämföras med 31,5 MSEK vid föregående kvartal. AcouSorts burn rate uppgick till ca -1,0 MSEK per månad under Q1-22. Givet nuvarande kassa om 28,5 MSEK och en antagen burn rate om ca -1,2 MSEK per månad framgent är Bolaget kapitaliserade tills slutet av Q4-23, allt annat lika.

  • Nedjustering av prognoser men fortsatt uppsida

Rent operativt ser vi att AcouSort fortsätter utvecklas i rätt riktning. Emellertid har marknadsklimatet under 2022 varit turbulent där hög inflation, höjda räntor och leveranskedjestörningar skapat inbromsningar i ekonomin vilket skapar utmaningar för globala tillväxtbolag likt AcouSort. Därav justerar vi ned våra tillväxtprognoser och således värderingsintervallet, men likväl är vi positiva till Bolaget och ser fortsatt uppsida i caset.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.