Acast


Lönsamhet i fokus

Acast AB (“Acast” eller “Bolaget”) är en globalt marknadsledande plattform för podcast-infrastruktur. Bolaget har med egenutvecklad teknik, möjliggjort lösningar som sammankopplar annonsörer, podcastkreatörer och lyssnare på Acasts plattform. Plattformen har attraherat flera av världens mest framstående podcasts och nyhetsbyråer, såsom BBC News samt Barack och Michelle Obamas: Higher Ground. Sedan Bolaget grundades år 2014 har fokus varit på expansiv tillväxt, och under åren 2018-2022 har en årlig omsättningstillväxt (CAGR) om 67 % uppnåtts. Däremot har bristen på lönsamhet varit en faktor historiskt men med ett nytt skiftat fokus mot lönsamhet estimerar Analyst Group att Bolaget når ett positivt EBITDA-resultat om 3,5 MSEK år 2024. Detta förväntas möjliggöras genom ökad skalbarhet i affärsmodellen i kombination med kostnadsbesparingar. Med hög underliggande tillväxt och branschledande tillgång till metadata prognostiserar Analyst Group en omsättningstillväxt (CAGR) om 20 % till år 2024, vilket resulterar i en nettoomsättning om 2 mdSEK. Med en målmultipel om EV/S 0,5x, baserat på en peer-värdering, motiveras ett potentiellt pris per aktie om 8,5 SEK i ett Base scenario.

  • Fortsatt stark marknad för podcastannonsering

Den globala marknaden för podcastannonsering estimeras visa på en årlig tillväxt om 15 % fram till år 2026, för att då uppgå till 34,8 mdSEK. Detta till följd av förändringar i konsumentbeteende och hög avkastning på podcastannonser. Då cirka 90 % av Acast totala intäkter består av annonsintäkter förväntas Bolaget kapitalisera på denna trend, vilket de gjort historiskt. Acast har mellan åren 2019-2022 visat en årlig tillväxttakt om 67 %, vilket är högre än marknadens och estimeras fortsatt öka Bolagets nettoomsättning årligen om 19 % fram till år 2025, för att då uppnå 2,4 mdSEK.

  • Innovativ teknik möjliggör ökad skalbarhet

Acast utvecklar ständigt nya lösningar som optimerar annonseffektiviteten och säljprocesserna. Genom ökad automatisering i form av programmatisk försäljning förväntas Bolaget minska andelen försäljning som hanteras av Acasts säljteam, resulterande i en mindre personalintensiv affärsmodell. De automatiserade försäljningskanalerna har även en mer fördelaktig intäktsmodell med podcastskaparna, vilket förväntas generera en ökad bruttomarginal. Som resultat av ökad skalbarhet i affärsmodellen förväntas en brytpunkt närma sig för Bolaget och i kombination med ett kommunicerat kostnadsbesparingsprogram förväntas Acast uppnå en positiv EBITDA-marginal om 0,2 % år 2024.

  • Nätverkseffekter stärker Acasts marknadsposition

Acast plattform är idag marknadsledande med cirka 20 % marknadsandel i Europa och är en av de största aktörerna på den fragmenterade nordamerikanska marknaden. Efter förvärvet av podcastdatabasen Podchaser har Bolaget branschens största samling av metadata, vilket tillsammans med ett starkt nätverk av podcasts, förväntas attrahera fler annonsörer, skapa starka fördelar gentemot konkurrenter samt stärka Acasts position på marknaden.

8

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.