Abelco Q4-21


Abelco går in i 2022 med starkt momentum

Abelco har visat att Bolagets investeringsstrategi, tillika inriktning, skapar aktieägarvärde och sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures under Q4-19 har portföljens värde ökat med över 110 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, Fatberry och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, där ett justerat substansvärde om 314 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, motiveras ett värde per aktie om 0,17 kr.

  • Värdeökning i iCandy stärkte resultatet

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade Abelco ett nettoresultat om 36,9 MSEK, primärt förklarat av en större värdeökning i iCandy’s aktie som mellan Q3-Q4-21 steg med ca 40 %. Vidare förbättrades rörelseresultatet, vilket uppgick till -932 tSEK (-4,7), och förklaras dels av att Rightbridge inte längre konsolideras in i resultaträkningen, givet att Abelcos andel understiger 50 %, dels interna kostnadseffektiviseringar. Abelco har därtill även amorterat ned Bolagets räntebärande skulder med ca 5 MSEK Q-Q, vilka uppgick till 37 MSEK vid utgången av Q4-21.

  • Noteringar av portföljbolag i korten

Abelcos portföljbolag Rightbridge Ventures och Vopy har som ambition att noteras bolagets aktier under 2022, vilket Analyst Group anser utgör två starka triggers i närtid. De förväntade noteringarna skulle öka antalet noterade bolag i portföljen och således innebära fler likvida tillgångar samt ökad transparens, något som skulle tala för en reducerad substansrabatt på sikt. Rightbridge har haft en händelserikt 2021 och exekverat på uttalad förvärvsstrategi, med sju bolag i portföljen per dags dato, vilka verkar inom olika delar i E-sportens ekosystem. I den senaste emissionen från december 2021 värderades Vopy till 572 MSEK och bolaget har under 2021 lagt grunden för format, produkterbjudande, intäktsmodell och organisation. Under 2022 är bolagets mål att skala upp bemanningen, användare på plattformen och intäkter, där just intäkter väntas genereras under Q2-21, med flera kundavtal redan påskrivna.

  • iCandy tar steget mot Metaverse

År 2021 var en transformativt år för iCandy som efter förvärvet av spelstudion Lemon Sky formade en av de största spelutvecklarna i Sydostasien1 samt det det största spelbolaget på den australienska börsen2. Genom de ytterligare förvärven under Q1-22 av Gameconomy och Storms har iCandy införskaffat ytterligare kompetens in house samtidigt som dessa markerar ett ytterligare steg i iCandys strategi att skapa den ledande integrerade globala spelplattformen för Metaverse. Den sammanslagna enhet kommer att kunna växla upp produktionstakten avsevärt och inneha värdefull know how för att utveckla AAA-spel till b.la. Metaverse.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.