Abelco Investment Group Q4-22


Utmanade marknadsklimat medför goda investeringsmöjligheter

Noteringen av Rightbridge under H2-22 bevisar att Bolagets Venture Builder-modell skapar aktievärde, då Rightbridge har gått från att endast vara en idé under Q1-20 till ett listat mångmiljonbolag drygt 2,5 år senare. Med fokus på investeringar inom branscher såsom Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, och Asean Fintech Group driver Abelcos värdering. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett NAV om 268,4 MSEK och efter tillägg av en konservativ substansrabatt om 25 % för Abelco som helhet har ett justerat NAV om 201,3 MSEK kunnat härledas, vilket motsvarar ett potentiellt värde om 0,10 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Redovisar lägre substansvärde under Q4-22

År 2022 präglades av ett oroligt omvärldsläge till följd av b.la. Rysslands invasion av Ukraina, fallande BNP-tillväxt, skenande inflation och högre räntemiljö för att nämna några. Detta gav i sin tur ett negativt avtryck på aktiemarknaderna, där tillväxtaktier drabbades särskilt hårt. Abelcos rapporterade substansvärde under Q4-22 om 294 MSEK innebar en negativ utveckling om -20 % Y-Y. Givet att Abelcos investeringsportfölj primärt utgörs av mindre tillväxtbolag med fokus på digitalisering, anser Analyst Group att utvecklingen ändå får anses som marknadsmässig. Abelcos substansvärde har dock minskat ytterligare under inledningen av år 2023, och uppgick till ca 190,6 MSEK vid utgången av februari, framförallt drivet av den senaste transaktionen som genomfördes i AFG under Q1-23, vilket skedde till halverad värdering jämfört med Q2-22.

  • iCandy levererade enligt våra estimat

Under år 2022 uppgick iCandys nettoomsättning (oreviderat) till 31,5 MAUD, vilket var mer eller mindre i linje med våra estimat. Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till ca 6 MAUD, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 18,4 %. Under åren 2021-2022 har iCandy genom genomförda förvärv, gått från att vara en mindre spelstudio som primärt utvecklade mobilspel, till ett heltäckande spel- och webbolag som positionerat sig för att skapa AAA-spel och Casual-spel inom Metaverse och Web 3.0-industrin. Med b.la. en full orderbok för kommande tre år, stärkt humankapital och utvecklande av nya intäktsströmar, estimerar Analyst Group fortsatt stark tillväxt för iCandy under åren 2023-2024.

  • Justerat värderingsintervall

Givet en betydande minskning i värdering av dels AFG efter bolagets share swap med indonesiska PT Prime, dels Rightbridge, har Analyst Group valt att revidera ned värderingsintervallet. iCandy har däremot levererat under år 2022 i linje med våra estimat och med bakgrund av bolagets starka orderbok, ökad produktionskapacitet genom ökat humankapital samt goda möjligheter till att addera nya intäktsströmmar, har vi dock höjt motiverat värde iCandy något. Abelco är, enligt Analyst Group, fortsatt tydligt undervärderade givet rådande substansrabatt.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.