Abelco Investment Group Q2-23


Längre kurspress ger attraktiv Risk-Reward

Med fokus på investeringar inom branscher såsom Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco Investment Group (”Abelco” eller ”Bolaget”) exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, och AFG driver Abelcos värdering. Rådande marknadsklimat har däremot varit missgynnsamt för flertalet branscher och företag, i synnerhet digitaliserade tillväxtbolag, vilket har haft en negativ inverkan på Abelcos substansvärde. Rådande substansrabatt medför däremot, enligt Analyst Group, en hög Risk-Reward och utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett justerat NAV om 150,1 MSEK efter tillägg av en konservativ substansrabatt om 25 %. Utifrån härlett NAV motiveras ett potentiellt värde om 0,076 kr per aktie (0,102) i ett Base scenario.

  • Substansvärdet uppgår till 169 MSEK vid utgången av Q2

Mindre tillväxtbolag med fokus på digitalisering som ännu inte genererar kassaflöden fortsätter att ha det relativt tufft på de finansiella marknaderna, b.la. som en följd av den stigande räntemiljön och det osäkra makroekonomiska läget. Eftersom detta utgör Abelcos investeringsfokus har Bolagets noterade tillgångarna utvecklats negativt under H1-23 och vid utgången av Q2-23 uppgick substansvärdet till 169 MSEK, motsvarande en minskning om ca 43 % YTD. Den största påverkan på substansvärdet under H1-23 är hänfört till den genomförda s.k. share swap med PT Prime Digital Nusantara avseende portföljbolaget ASEAN Fintech Group under Q1-23, där syftet är att b.la. öppna upp för en listning i Indonesien framöver.

  • iCandy påverkas av en tillfälligt svagare marknad

Efter ett starkt H2-22 har det första halvåret varit svagare för iCandy, vilket till stor del han härledas till kortsiktigt försämrade marknadsförhållanden inom Web3-industrin. Omsättningen under H1-23 uppgick till 9,9 MAUD, vilket i jämförelse med H2-22 samt H1-22 om 16,7 MAUD respektive 12,7 MAUD speglar denna marknadsmässiga motvind. Då iCandy investerade för en stark tillväxt under år 2023, har bolaget ökat kostnadskostymen vilket, givet den minskade omsättningen, har hämmat lönsamheten under H1-23. Bolaget har samtidigt en full orderbok för de kommande två åren och med fortsatta satsningar på Work-For-Hire-projekt, vilket är en viktig byggsten i tillväxtstrategin, finns goda förutsättningar för förbättrad tillväxt framgent.

  • Justerat värderingsintervall

Den finansiella utvecklingen i iCandy under H1-23 har understigit Analyst Groups estimat på såväl top line som EBITDA och även om vi ser starkare kvartal tillmötes, bedöms iCandy inte kunna nå våra prognoser under resterande halvår. Analyst Group har därför reviderat ned sina tillväxtförväntningar avseende iCandy under prognosperioden till följd av utvecklingen YTD och de försämrade marknadsförhållandena. Vidare har Analyst Group värderat ned Quickbit efter att bolaget under två efterföljande kvartal vinstvarnat samtidigt som bolaget har guidat för lägre intäktsnivåer framöver efter att bolaget framöver går in i en ny fas. Vidare har Cloudarons värde i Abelcos portfölj reviderats upp som ett resultat av en starkare uppvisad tillväxt än estimerat. De härledda värderingarna avseende de onoterade tillgångarna har förblivit densamma, men till följd av ovannämnda justeringar har värderingsintervallet reviderats ned i samtliga scenarion.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.