Abelco Investment Group Q2-22


Ökar portföljvärdet under turbulenta tider

Abelco har bevisat att investeringsstrategin, tillika inriktning, skapar aktieägarvärde och sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures under Q4-19 har portföljens värde ökat med över 128 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, och Asean Fintech Group driver Abelcos värdering. Utifrån en Sum of the Parts-värdering (SOTP) av samtliga portföljbolagen motiveras ett substansvärde om 427 MSEK och efter tillägg av en konservativ substansrabatt om 25 % för Abelco som helhet har ett justerat substansvärde om 320 MSEK kunnat härledas, vilket motsvarar ett potentiellt värde om 0,18 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Abelco visar styrka under turbulenta tider

Rådande omvärldsläge, med b.la. Rysslands invasion av Ukraina, energikris, skenande inflation, leverantörs-kedjeproblematik och eftersläpningseffekter, har satt käppar i hjulet för företagsnäringen globalt, likväl på aktiemarknaderna i stort. Tillväxtaktier har haft det i synnerhet tufft med breda nedgångar till följd, och Abelcos noterade innehav är inget undantag. iCandys aktie har halverats sedan inledningen av år 2022, samtidigt som bolaget rent operationellt går bättre än någonsin, vilka under H1-22 uppvisade en nettoomsättning om 115,5 MSEK och ett justerat EBITDA-resultat om 32,5 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 28 %. Med bakgrund till den svaga utvecklingen i Abelcos noterade innehav anser Analyst Group att Abelco under H1-22 visat styrka då portföljvärdet under samma period har ökat med 6 % till 391 MSEK vid utgången av Q2-22.

  • Notering är nu ett faktum för Rightbridge

Abelcos egenstartade portföljbolag Rightbridge, vilka är en compounder inom E-sport och gamingindustrin, har under Q3-22 erhållit klartecken från Nasdaq för att noteras på First North Growth Market. Noteringen möjliggörs genom ett omvänt förvärv av Agilit Holding, i vilken värderar Rightbridge till 180 MSEK. Genom att fler av Abelcos portföljbolag blir noterade medförs en ökad transparens, tillika mer likvida tillgångar, vilket Analyst Group anser bör reducera substansrabatten på sikt.

  • Justerat värderingsintervall

Kombinationen av en multipelkontraktion bland utvalda peers till iCandy, nedgång i övriga noterade innehav samt ett lägre effektivt ägande i Rightbridge är förklarande faktorer till att vi har valt att revidera ned värderingsintervallet. Analyst Group anser dock att Abelco har visat prov på styrka under H1-22 genom ett stärkt portföljvärde samtidigt som andra investmentbolag uppvisar ett lägre substansvärde, varför Abelco är, enligt Analyst Group, tydligt undervärderade givet rådande substansrabatt.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.