Abelco Investment Group Q2-21


De onoterade bolagen gör framsteg

Omställningen i Abelcos investeringsstrategi i slutet av H2-19 har gett effekt och Bolaget har sedan sammanslagningen med Fatfish ökat portföljens värde med över 60 %. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, Fatberry och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, där ett justerat substansvärde om 236,1 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, motiveras ett värde per aktie om 0,13 kr.

  • Nedrevideringar påverkade resultatet

Resultatet för det andra kvartalet 2021 uppgick till – 67,8 MSEK (3,2), vilket förklaras av fluktuationer i de noterade bolagens aktiekurser, där b.la. iCandys aktie har rekylerat ned senaste kvartalen. Givet att detta är orealiserade värdeförändringar får det ingen effekt på kassaflödet, som under Q2-21 uppgick till ca 1,1 MSEK exklusive nettolikviden från TO2. Med hänvisning till b.la. den utpädningseffekt1 som uppkom med TO2 och kursnedgångar i de noterade bolagen, har värderingsintervallet justerats ned.

  • Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt

Abelco har exponering mot megatrenderna inom tech och digitalisering, där portföljbolagen gynnas av de starkt växande industrierna inom bl.a. Fintech, E-handel och E-sport/Gaming. Samtliga av dessa marknader förväntas uppvisa tvåsiffrig årstillväxt under de kommande åren, där den pågående digitaliseringen som sker globalt utgör en stark drivare.

  • Fatberry växer kraftigt

InsurTech-bolaget Fatberry erbjuder digitala försäkringslösningar på den malaysiska marknaden och har under H1-21 vuxit kraftigt. Ökad digitalisering, breddat produkterbjudande, nya partnerskap och investeringar i plattformen är alla bakomliggande faktorer till att omsättningen steg med 1 500 % i H1-21, jämfört med H2-20, och uppgick till 12,5 MSEK. Fatberry har som målsättning att under 2021 omsätta 20 MSEK och är därmed efter första halvåret av 2021 minst sagt på god väg.

  • iCandys senaste spel slår nya rekord

Den 30 juni 2021 lanserade iCandy det nya spelet Claw Stars som under de första 14 dagarna genererade intäkter om ca 300 000 AUD, vilket är ca 13 % högre än vad Maskeeters registrerade under samma period. Claw Stars har även uppnått en högre retention rate än Maskeeters där 3-dagars Retention Rate uppgick till 25 % jämfört med 20 %. Claw Stars är iCandys första sociala multi-player spel, vilket delvis kan förklara den högre retention rate som spelet erhållit jämfört med Maskeeters, då ett sådant spel medför högre interaktivitet bland spelarna.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.