4C Group


Kapitaliserar på en osäker omvärld

4C Group AB (”4C” eller ”Bolaget”) är en ledande leverantör av mjukvara och utbildning avseende organisatorisk träning, beredskap samt krishantering. Mjukvaran, som förenklar och effektiviserar inlärning för kunders anställda genom digital automation av kurser, har varit en drivande faktor till Bolagets framgång inom försvarsindustrin. Sedan 4C grundades år 2000 har Bolaget attraherat framstående kunder såsom Nato och USA:s försvarsmakt, något som förväntas agera som en katalysator till följd av ökad legitimitet. Den adresserbara marknaden som innefattar geografisk samt operativ räckvidd för 4C förväntas växa med en årlig tillväxttakt om minst 16 %, fram till år 2025 som ett resultat av ökade spänningar i omvärlden, vilket 4C väntas kapitalisera på. Bolaget befinner sig i en expansionsfas som tillsammans med branschens höga inträdesbarriärer väntas öka nettoomsättningen från 331,3 MSEK år 2022 till 623,6 MSEK år 2025. Bolaget motiveras handlas i linje med utvald Peer-grupp, vilket härleder en EV/EBIT-målmultipel om 15,1x år 2024, vilket motsvarar ett potentiellt värde per aktie om 42 SEK i ett Base scenario.

  • Osäkert omvärldsläge driver marknaden

Den adresserbara marknaden ,SAM, som 4C verkar i värderades år 2021 till 23 mdSEK och förväntas år 2025 värderas till minst 42 mdSEK, motsvarande en årlig tillväxttakt, CAGR, om minst 16 %. Geopolitiska konflikter samt höga krav på organisationer att hantera kriser och risker proaktivt snarare än reaktivt förväntas vara en drivande faktor bakom marknadstillväxten. Bolagets unika mjukvara, som till skillnad från konkurrenternas alternativ riktar sig till försvarsmakter samt privat och offentlig sektor, förväntas vara en bidragande faktor till en CAGR om 23,5 % fram till år 2025, vilket genererar en omsättning om 623,6 MSEK år 2025, delvis som ett resultat av den starka marknadstillväxten.

  • Stark balansräkning ger förutsättningar till tillväxt

4C befinner sig i en aggressiv expansionsfas där Bolaget visade på en omsättningsökning om 26,8 % under år 2022. Bolaget innehar även en stark balansräkning med en nettokassa om 76,3 MSEK vid utgången av kvartal fyra. Kassan möjliggör för 4C att genom investeringar i försäljningsorganisationen erhålla fler omfattande strategiska kontrakt med USA:s försvarsmakt, vilka förväntas ge ringar på vattnet för att vinna ytterligare marknadsandelar dels i USA men även globalt.

  • Svårstoppad marknadsledare inom branschen

4C:s mjukvara är djupt integrerad i kundernas system, vilket bidragit till att en stor del av intäkterna, uppgående till 34,4 % för år 2022, var av återkommande karaktär. Eftersom det är omständligt för kunderna att välja bort Bolagets tjänst har en vallgrav mot nya konkurrenter skapats, och en stark stickyness, vilket påvisas av 4C:s churn om 1,8 % inom försvarssegmentet år 2021. Nato agerar även som en kvalitetsstämpel för 4C vilket attraherar fler kunder med starka varumärken, som i sin tur stärker Bolagets kredibilitet ytterligare.

8

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.