Finepart Q2-23


Stärkta marknadspositioner bäddar för ett starkt avslut år 2023

Finepart (”Finepart” eller ”Bolaget”) har under första halvåret 2023 levererat ett maskinsystem och ökat eftermarknadsintäkterna. Efter periodens utgång har Finepart stärkt sina marknadspositioner i Nordamerika genom avtal med både Magnum Precision och ABLE, varav den Nordamerikanska-marknaden förväntas utgöra en viktig tillväxtdrivare framgent. Vid utgången av andra kvartalet uppgår den totala orderstocken till ca 4,5 MSEK, vilken i synnerhet utgörs av ett 3-axligt Finecutsystem. Ovan, i kombination med kortare ledtider och en stark pipeline förväntas Finepart kunna skala upp försäljningen och bibehålla en stark leveransförmåga framgent. Finepart estimeras nå en nettoomsättning om 31 MSEK under helåret 2023 och baserat på en applicerad EV/S-multipel om 2,8x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,9 kr (7,3) i ett Base scenario.

  • Nettoomsättningen uppgår till 10,7 MSEK under H1-23

Under Q2-23 uppgick nettoomsättningen till 2,6 MSEK (17,8), vilket motsvarar en minskning om 85 % Y-Y och 68 % Q-Q. Dock ska det tilläggas att jämförbart kvartal föregående år var ett rekordkvartal, med fem levererade Finecutsystem, i jämförelse mot Q2-23 då Finepart inte har levererat något maskinsystem. För H1-23 uppgick nettoomsättningen till 10,7 MSEK (24,6), motsvarande en minskning om 56 % Y-Y. Sett till eftermarknadsintäkterna under H1-23 uppgick de till 6,1 MSEK (3,8), vilket motsvarar en tillväxt om 61 %. Givet att den totala maskinbasen uppgår till 35 stycken vid utgången av Q2-23, förväntas Finepart skala upp eftermarknadsintäkterna framgent, vilket i kombination med en starkt upparbetad prospektlista estimeras medföra dels ökad förutsägbarhet i intäktsföringen, dels nya affärer under H2-23.

  • Ökad marknadsbearbetning i Nordamerika

Fineparts totala rörelsekostnader uppgick till ca -5,7 MSEK (-4,5), ökningen om 28 % Y-Y förklaras av att Finepart befinner sig i en mer expansiv tillväxtfas, där Bolaget bland annat har tagit strategiska kliv i Nordamerika. EBITDA-resultatet uppgick under Q2-23 till -4,4 MSEK (4,4), vilket innebär en försämring om 8,7 MSEK Y-Y. Dock blir jämförelsen missvisande, då Finepart sålde fem maskinsystem under Q2-22. Finepart befinner sig i en expansiv fas och efter kvartalets utgång har Bolaget avtal med både Magnum Precision och ABLE, vilket stärker marknadspositionen i Nordamerika. Avtalen innebär att Finepart har närvaro i totalt 13 delstater i USA, samtidigt som avtalen redan har genererat provskärningar.

  • Justerat värderingsintervall

Vid utgången av Q2-23 uppgick orderstocken till ca 4,5 MSEK, vilket i synnerhet utgörs av en order på ett 3-axligt Finecutsystem från januari månad 2023. Dock med hänsyn till att Finepart inte har kommunicerat någon maskinorder sedan slutet på februari, bedömer Analyst Group att Finepart kan möta svårigheter att uppfylla tidigare prognoser för helåret 2023, varför vi har valt att revidera våra finansiella prognoser, tillika värderingsintervall.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.