Shortcut Media Q3-22


Vidtar åtgärder för att stärka lönsamheten

SMG är en mediekoncern inom rörlig bild vilka erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 80,1 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 4,7 MSEK. Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 8,5x, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,47 kr.

  • Lägre omsättning än väntat i Q3

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 14,3 MSEK, motsvarande en minskning om ca 6 % Y-Y och ca 35 % Q-Q. Analyst Group estimerar den organiska tillväxten till ca -19 % under Q3-22 vilket Analyst Group anser är i underkant, då det är lägre än såväl den breda mediemarknaden som de digitala segmenten online video och social media. Säsongsmässigt är det tredje kvartalet det svagaste för SMG, likväl för andra medieaktörer, till följd av semesterperiod, men utfallet var under våra prognoser, då vi estimerat en nettoomsättning om 17-18 MSEK. EBITDA-resultatet uppgick till -2,3 MSEK, men belastades även under detta kvartal av engångskostnader hänfört till kostnadsbesparande åtgärder och omstrukturering, i syfte att öka lönsamheten inom Bond Street Film. Givet senast vunna ordrar och ramavtal, stark uppvisad tillväxt inom online video i oktober och att det fjärde kvartalet är ett säsongsmässigt starkt kvartal, estimeras SMG stärka omsättningen under Q4-22. Däremot, givet utfallet i Q3-22, en lägre uppvisad organisk tillväxt under år 2022 än estimerat samt svagare konjunkturella utsikter under år 2023, har vi reviderat våra prognoser.

  • Fortsätter vinna långa ramavtal

Under Q4-22 har SMG fortsatt vunnit viktiga långa ramavtal inom offentlig sektor, senast från Statens Skolinspektion och Skatteverket, till ett totalt ordervärde om 11-13 MSEK över fyra år. Bolaget har ett stark track record av att vinna upphandlingar med myndigheter, vilket dels ger stark vidimering, dels medför en stabil grund för framtida intäktsströmmar, likväl en ökad resistens i orolig tider.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet ovan resonemang samt utfallet under Q3-22 har Analyst Group valt att revidera ned tillväxttakten under prognosperioden, vilket således har påverkat estimerat EBITDA-resultat, med hänsyn till lägre förväntad skalbarhet samt svagare uppvisad lönsamhet än prognostiserad. Analyst Group anser dock att SMG är väl positionerade inom mediemarknaden genom de förvärv som genomförts då det har medfört en större koncern och därav ökad vidimering, skalfördelar samt ett mer konkurrenskraftigt produkterbjudande. Detta, i kombination med Bolagets långa ramavtal inom offentlig sektor bedöms medföra en ökad konjunkturell resistens framgent.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.