Abelco Q1-21


Visat vinst fem kvartal i rad

Omställningen i Abelcos investeringsstrategi i slutet av H2-10 har gett effekt och Bolaget har i och med Q1-21 rapporten visat vinst i fem kvartal i rad. Med fokus på investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, RightBridge, Vopy och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, där ett justerat substansvärde om 246,2 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, vilket motsvarar 0,15 kr/aktie.

  • Positiva resultattrenden fortsätter

Resultatet för Q1-21 uppgick till 7 MSEK, vilket är en förbättring om 600 % YoY, och innebär att Abelco har uppvisat positivt resultat i varje kvartal sedan sammanslagningen med Fatfish Global Ventures i Q4-19. Strukturell stark tillväxt i portföljbolagens under-liggande marknader ger en hävstång i både tillväxt och värde, och bäddar för fortsatt positiv utveckling för Abelco framgent. Givet b.la. svag aktiekursutveckling i några av de noterade bolagen i kombination med korrigeringar i värderingarna av t.ex. Smartfunding och ESPL enligt senaste information från Q1-rapporten, väljer vi att justera ned värderingsintervallet något för att inneha ett uppdaterat substansvärde för Abelco.

  • Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt

Abelco har exponering mot megatrenderna inom tech och digitalisering, där portföljbolagen gynnas av de starkt växande industrierna inom bl.a. Fintech, E-handel och E-sport/Gaming. Samtliga av dessa marknader förväntas uppvisa tvåsiffrig årstillväxt under de kommande åren, där den pågående digitaliseringen som sker globalt utgör en stark drivare.

  • Rightbridge exekverar på sin förvärvsstrategi

Hittills under 2021 har Rightbridge förvärvat andelar i flera digitala bolag inom E-sport och gaming, däribland Lilmix, ESPL och E-Pulze. Bolaget har även stärkt sin position i Norden genom förvärv av licensrättigheter och därtill genomfört en riktad emission som värderar bolaget, Post-Money, till 145 MSEK.

  • iCandy fortsätter att leverera

Abelcos största innehav, iCandy, har under första kvartalet utvecklats starkt och redovisade en omsättning AUD 441 000 (ca 2,8 MSEK), motsvarande en tillväxt om 227 % YoY, där den framgångsrika lanseringen av spelet Masketeers var en stark bidragande faktor. Kommande lansering av Claw Stars väntas ske 30 juni 2021 och har i en tidigt utgåva registrerat bättre retention rates än vad Masketeers hade, vilket bäddar för ytterligare stark tillväxt kommande kvartal. Abelcos innehav i iCandy uppgår per den 1 juni 2021 till ca 89,2 MSEK.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.