NextCell Pharma Q1-18


NextCell Pharma – Unikt stamcellsbolag med potential inom flera sjukdomsområden

NextCells läkemedelskandidat ProTrans för verkningsområdet diabetes typ 1 är i klinisk fas I/II. ProTrans ämnar att hämma nedbrytandet av insulinproduktion och ge patientens egna insulinproducerande betaceller tid att återskapas för att bromsa eller till och med revertera sjukdomsförloppet. Bolaget väntas kunna presentera studieresultat i slutet av 2019 och därefter fortsätta forskning i egen regi eller genom en utlicensiering. Vid sidan av forskningen driver NextCell stamcellsbanken Cellaviva, vilka genom sitt nya marknadsföringssamarbete väntas utvecklas positivt kommande åren. En rNPV-värdering av läkemedelskandidaten för behandling av diabetes typ 1 indikerar ett värde om 82 MSEK, vilket tillsammans med Cellaviva ger ett totalt nuvärde för NextCell om 99 MSEK. Tillsammans med kassan om drygt 20 MSEK motsvarar det 10,2 SEK per aktie.


  • Behovet av ProTrans är stort

Diabetes typ 1 är en sjukdom som både är kostsam och besvärlig, samtidigt som det inte finns något botande läkemedel. Ett läkemedel som kan påverkas sjukdomsförloppet bedöms således ha stor marknadspotential. NextCells läkemedelskandidat ProTrans syftar till att via stamceller bevara insulinproduktionen och eliminera behovet av extern insulin.

  • God tillväxtpotential för Cellaviva

Stamcellsbanken Cellaviva verkar på en oexploaterad marknad. Det nya marknadsföringsarbetet bedöms ha god potential och bedöms kunna driva på tillväxten de kommande åren. Tillsammans med Cellavivas marknadsposition bedöms tillväxtmöjligheterna som goda.

  • Nuvärdet per aktie uppgår till 10,2 SEK

ProTrans marknad uppskattas till ca 117 000 patienter årligen, motsvarande en marknadspotential om 40 mdSEK. En rNPV-värdering baserad på en potentiell utlicensiering ger ett värde för ProTrans om 82 MSEK. Cellaviva antas kunna nå 675 depositioner år 2024/25E. Omsättningen estimeras till 16 MSEK och med en targetmultipel om EV/Sales 2,5x, härledd från peers, och diskonteringsränta om 10 % ges ett bolagsvärde om 18 MSEK. Sammantaget ges ett bolagsvärde om 99 MSEK, tillsammans med kassan motsvarar det ett värde per aktie om 10,2 SEK.

  • Förtroendeingivande ledning

NextCells ledning har mött samtliga delmål och den tidsplan som presenteras i samband med noteringen under 2017. Vidare innehar fem av sex i ledningen aktier i Bolaget, insynägandet uppgår till 14,6 %.

  • Forskning är förknippat med hög risk

Bolagets värde är direkt kopplat till de forskningsframsteg som uppnås, vilket bidrar till hög risk. Den antagna sannolikheten att ProTrans når marknaden uppgår till ca 12 %.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.