Lucky Games Q1-24


Tillväxtresan fortsätter

Lucky Games levererade en Q1-rapport som återigen översteg våra estimat avseende såväl omsättningen som resultatet. Analyst Group ser goda möjligheter att tillväxtresan kan fortsätta, givet att Bolaget antas ha ökat antalet användare av spelen genom olika distributionsplattformar och speloperatörer, vilket också innebär att Lucky Games förväntas vara lönsamma från sommaren år 2024. Utifrån nuvarande estimat samt en applicerad P/S-multipel om 5x på 2024 års estimerade försäljning om 64,4 MSEK härleder vi ett motiverat värde per aktie om 1,02 kr (0,78).

  • Fortsatt kraftig tillväxt och överträffade estimat

Under det första kvartalet år 2024 uppgick intäkterna till 16,1 MSEK (0,7), motsvarande en ökning om hela 2 295 % Y-Y, dock från låga nivåer. Utfallet kan jämföras med vårt eget estimat för Q1-24 om 11 MSEK, vilket Lucky Games därmed överträffade med 5,1 MSEK. En del av intäktsökningen antas vara hänförlig till att Bolaget nu är leverantör av teknikutveckling, underhåll och konsulttjänster åt CYG Pte. Ltd, i vilka Lucky Games förvärvade 20 % av aktier under Q4-23, vilket enligt Analyst Group är ett bevis på att förvärvet har burit frukt i termer av ökade intäkter för Lucky Games.

  • Tillväxten bidrog till ett förbättrat resultat

Givet den höga tillväxten anser vi att Lucky Games utvecklades med en stabil kostnadsbas under det första kvartalet. De totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar och resultat från intressebolag, uppgick till -15,3 MSEK (-9,6), motsvarande en ökning om 63 %. Även om kostnaderna var något högre än estimerat bidrog den starka omsättningen till att EBITDA-resultatet var bättre än våra förväntningar, uppgående till -0,4 MSEK jämfört med vårt estimat om -2,8 MSEK. Sett till de kommande kvartalen förväntas Lucky Games kunna fortsätta växa omsättningen snabbare än kostnaderna, vilket banar väg för att lönsamhet står runt dörren, vilket estimeras från sommaren år 2024.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

Efter att Q1-rapporten presenterats, vilken som tidigare nämnt överträffade våra förväntningar, så har vi uppdaterat våra estimat för Lucky Games. Bolaget antas ha ökat antalet användare av spelen genom olika distributionsplattformar och speloperatörer, vilket skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt framgent, varför vi även har uppdaterat våra prognoser. Givet en estimerad högre tillväxt och att Lucky Games förväntas kunna växa omsättningen snabbare än kostnaderna, finns även förutsättningar för förbättrat resultat. Sammantaget medför de uppdaterade prognoserna ett höjt värderingsintervall i samtliga scenarion.