Uppföljning på Seamless Distribution Systems delårsrapport för Q4-rapport 20182019-02-13

Fokus inför rapport

Lönsamheten – kan bolaget uppnå ett break even-resultat?

SDD – Har vidtagna åtgärder fått effekt?

Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen för SDS till cirka 28,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 88,3 % jämfört med samma period 2017. Detta var betydligt högre än estimerade 19,5 MSEK, och är ännu ett bevis på att SDS är inne i en gynnsam period. Omsättningen under kvartalet drevs enligt Analyst Groups uppfattning primärt av Bolagets avtal i Nigeria, där förväntansbilden var att en större del av ordervärdet skulle bokföras under Q1, men även ordrarna i Sudan och Mellanöstern antas ha varit drivande. SDD, som nyligen förvärvades, bidrog under kvartalet med en omsättning om 10,5 MSEK, trots att SDD integrerades sent i november. Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick således till cirka 39 MSEK under Q4-18, vilket anses vara starkt.

Vänder till lönsamhet. Bolaget redovisade, för första gången sedan Q2-17, ett resultat som översteg 1 MSEK. EBIT för perioden uppgick till 0,0 MSEK, vilket var avsevärt bättre än estimerade 7,0 MSEK. Det positiva resultatet bekräftar skalbarheten i Bolagets affärsmodell – omsättningen ökade drygt 88,3 %, medan rörelsekostnaderna ökade med 3,8 %. I helhet var rörelsekostnaderna något högre än estimerat, vilket förmodligen förklaras av att en större del av Nigeria-ordern än vi estimerat levererades under Q4. Summerat visar SDS att Bolaget givet en högre omsättningsnivå kan leverera positivt kassaflöde, och att den tuffa perioden sannolikt är över.

Om vi blickar framåt – hur ser Bolaget på framtiden?

VD Tommy Eriksson påpekar i rapporten att de under kvartalet har tecknat avtal både på Afrikas största marknad (Nigeria) och med Afrikas största mobiloperatör (Ethio Telecom). Bortsett från det affärsmässiga värdet bevisar detta även att SDS har möjlighet och kompetens att hantera de största operatörerna. Vidare innebär dessa avtal att Bolaget nu har en ännu bredare portfölj av referenskunder, vilket kan ge SDS en attraktiv position i framtida förhandlingar. Framgent är Bolaget fortsatt fokuserade på att utveckla nya, värdeskapande produkter som bidrar till att SDS system blir än mer affärskritiskt.

SDS påpekar att Bolaget historiskt endast har arbetat med projektförsäljning till kund samt årliga supportintäkter som intäktskälla. Ur en strategisk synvinkel är projektförsäljningsdelen inte att föredra, då den lämnar rum för oönskad volatilitet i omsättning mellan kvartalen. SDS arbetar således med att öka andelen återkommande intäkter, och under kvartalet har Bolaget gjort två genombrott. Avtalet i Etiopien, med Afrikas största mobiloperatör, baseras på en s.k. Revenue Share-modell, vilket framgent förväntas bidra till mer stabila intäktsströmmar allt eftersom Ethio Telecom övergår till digital distribution. Det andra genombrottet, i mellanöstern, baseras också på en intäktsdelningsmodell, men det som är strategiskt viktigt vad gäller denna affär är att SDS får möjlighet att testa Bolagets egenutvecklade plattform för betaltjänster.

Bolaget har under kvartalet integrerat eProducts (SDD) i koncernen. Förvärvet förväntas ge möjligheten att stiga i den svenska värdekedjan och således innebära förutsättningar för att utnyttja Bolagets innovativa programvara även på den svenska marknaden. VD Tommy Eriksson påpekar att SDD väntas bidra till att koncernens omsättning dubbleras framöver.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av SDS.

OM SDS

Seamless Distribution Systems levererar innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobil data genom mobiloperatörer, banker och retail i bl.a. Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. SDS erbjuder utöver detta både support och s.k. managed operations till sina kunder, där support är Bolagets största intäktskälla. SDS förvärvade nyligen Seamless Digital Distribution AB, som är verksamma inom distribution av elektroniska produkter inom detaljhandeln och bankväsendet i Sverige och Danmark. Bolaget är verksamma i 30 länder och hanterar mer än 5,3 miljarder transaktioner årligen och når över 300 miljoner abonnenter. SDS är noterade på First North Stockholm sedan juli 2017.