Uppföljning på Calmarks Q1-rapport2019-05-23

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 23 maj sin delårsrapport för första kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Som väntat redovisar Calmark ingen försäljning – visar samtidigt en stabil kostnadskontroll

Fokus under 2019 är bl.a. att CE-märka Calmarks produkt för att sedan lansera produkten under Q1-20, därmed uppgår Bolagets försäljning idag till noll kronor. I det här läget, rent operationellt, är det viktigt att Calmark hanterar sina finansiella resurser (t.ex. tillgänglig kassa) på ett effektivt vis och att kostnaderna inte skenar iväg för snabbt innan en stabil intäktsnivå kan nås. Under Q1-19 uppgick Calmarks två största kostnadsposter, personal och övriga externa, till ca 2,1 MSEK. Jämfört med -2,1 MSEK under Q4-18 och -2,0 MSEK under Q3-18, Calmark påvisar således en stabil kostnadskontroll.

Vid utgången av mars 2019 uppgick Calmarks kassa till ca 8,1 MSEK, vilket kan jämföras med 12,9 MSEK vid utgången av december 2018. Den 23 maj 2019 inleddes nyttjandeperioden av Calmarks teckningsoptioner av serie TO 1 B, där teckningskursen uppgår till 5,40 kr (se här för villkoren i sammandrag). Aktien handlas nu omkring 6 kr och vid full inlösen av teckningsoptionerna tillförs Calmark ca 16,2 MSEK före emissionskostnader. Det stärker således Calmarks finansiella position och minskar den finansiella risken på kort sikt. Samtidigt guidar Calmark för att utvecklingsprojektet går snabbare än tidigare beräknat, vilket kan innebära att investeringar och kostnader för att bygga upp distributionsnätverk och lager m.m. tidigareläggs. Beroende på hur snabbt distributionsnätet byggs upp och vilka volymer som efterfrågas bedömer styrelsen att behov av ytterligare kapitaltillskott troligtvis kommer att uppstå i början av 2020.

Calmark – näst bästa noteringen 2018

Calmark har tilldelats ett hedersomnämnande av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus, där Calmark var näst bästa bolag i kategorin ”Kvalitet” och femte bästa i ”Kursutveckling” i storlekskategorin ”Mikrobolag”.

Värdedrivare kommande 12-18 månader

Under maj pågår som nämnt inlösen av tidigare utställda teckningsoptioner där en (1) option berättigar till tecknings av en (1) aktie till kursen 5,40 kr. Vid full teckning tillförs Calmark ca 16 MSEK och stärker således sin kassa vilket minskar den finansiella risken på kort sikt. Närliggande värdedrivare finns i form av en godkänd CE-märkning under 2019, för att sedan under första kvartalet 2020 inleda marknadslanseringen av första testet Bilirubin. Kort därefter, tidigt 2020, kan Calmarks tester för Glykos och LDH lanseras. Samtliga av dessa händelser utgör potentiella värdedrivare inom närmaste 12-18 månaderna, vilket parallellt med knutna distributörs- och/eller partneravtal (t.ex. som det potentiella avtalet med Triolab) samt ökad försäljning kan resultera i en positiv kursutveckling från dagens nivåer. Calmark har även en uttalad målsättning om att lansera ytterligare tester vilket således kan utgöra ytterligare värdedrivare på längre sikt.

Vi kommer att inom kort återkomma med en uppdaterad aktieanalys.

OM CALMARK

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Testplattformen består av en avläsare med tillhörande engångstester, där en av tre viktiga patientnära tester estimeras introduceras under 2019 och övriga två tidigt 2020. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Calmarks aktie är sedan 2018 noterad på Spotlight Stock Market.