Uppföljning analytikerprognos för ACM Q4-rapport 20172018-02-27

ACM publicerade idag sin bokslutskommuniké där siffror för fjärde kvartalet presenterades. Nedan följer en uppföljning av vår gjorda prognos:

Under fjärde kvartalet växer ACM med ca 69 % mot jämförbar period 2016, och med 22 % mot föregående kvartal 2017 (Q3). Samtidigt är bruttomarginalen mycket stark och uppgår till över 73 %, att jämföra med vår prognos om 68,5 %. En förklaring kan vara det säljavtal ACM tecknade med Clear Channel under oktober 2017, där VD Anders Axelsson i Q3-rapporten skrev Vår marginal för affären är mycket god vilket kommer ge en stark effekt på nettoresultatet. Denna affär kan ha bidragit positivt till den starka bruttomarginalen under fjärde kvartalet 2017.

På rörelsenivå fortsätter marginalerna att stiga (EBITDA), där en stark trend uppvisas på kvartalsbasis under 2017:

K3-regelverk minskar resultatet – arbetet pågår för övergång till IFRS

Till följd av K3-regelverket fortsätter goodwill-avskrivningar att belasta nettoresultatet negativt, som under fjärde kvartalet uppgick till -7 tSEK. ACM arbetar för att konvertera till IFRS, med målsättningen att vara klara med arbetet under Q1-18. Med IFRS belastas inte resultatet med goodwill-avskrivningar, vilka under 2017 uppgick till 11,4 MSEK.

Starkt kassaflöde

I Q3-rapporten för 2017 kommunicerade Axelsson att flera affärer inom affärsområdet Retail Tech (tidigare Creative) hade skjutits till fjärde kvartalet. Som en konsekvens ökade ACM:s kundfordringar och belastade således kassaflödet negativt som för perioden Q3-17 uppgick till -3,3 MSEK. Under Q4-17 ser vi tydligt att kundfordringarna har minskat och som en konsekvens stärkt kassaflödet, som för perioden uppgår till 6,8 MSEK.

Ökar antalet anställda – kan ge utväxling på försäljningen under 2018

I dagens kommuniké framgår det att antalet anställda uppgår till 61 personer, vilket kan jämföras med 54 personer vid utgången av tredje kvartalet 2017. Ökningen har skett inom båda ACM:s affärsområden Media och Retail Tech. Vi bedömer att detta kommer att ge en positiv utväxling i försäljningen under 2018. Frågan är dock när effekten blir synbar, om det kan ske redan under H1-18 eller först H2-18.

Vi återkommer med uppdaterad analys

I vår analys publicerad november 2017 prognostiserade vi att ACM skulle fortsätta växa under 2018 och nå en omsättning om 155 MSEK, med en EBITDA-marginal om 20 %. Givet den valda målmultipeln EV/EBITDA 11 på 2018 års prognos, härledd från en relativvärdering, samt en diskonteringsränta om 10 %, erhölls ett potentiellt värde om 175 kr per aktie på 2018 års prognos. Då var inte det förvärv som nyligen annonserades av Prego Media AS känt, och inte heller de faktiska räkenskaperna för fjärde kvartalet 2017. Vi kommer justera upp vår försäljningsprognos för 2018 och således uppdatera värderingen av ACM i den analys som inom kort kommer publiceras.

Vi kommer även inom kort att publicera en videointervju med VD Anders Axelsson, där vi får höra mer om hans tankar kring det gångna kvartalet och hans syn på det kommande året.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus-och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är Bolaget idag marknadsledande inom segmentet digi­tal storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mis­sion att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där Bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i fram­kant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.

Läs vår aktieanalys
Läs rapporten