Uppföljning ACM Q1-rapport 20192019-05-28

AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) publicerade idag sin delårsrapport för första kvartalet 2019. För Q1-19 hade vi räknat med att ACM skulle omsätta ca 46-47 MSEK, vilket således var högre än faktiskt omsättning om ca 41 MSEK. Bruttomarginalen om 65 % var dock i linje med vår prognos (64 %), likaså EBITDA-marginalen som rensat för IFRS 16-effekt uppgick till ca 12 % under Q1-19 baserat på följande information: ”EBITDA-marginalen ökar från 12 % till 18 % vilket grundar sig i effekter från det nya regelverket IFRS 16. Justerat för detta ligger vi i paritet med föregående år vilket är väsentligt under vår målsättning”. Vi hade estimerat en EBITDA-marginal om 11 %.

Norge går starkt – växer med 88 %

Omsättningen för Prego uppgick under kvartalet till 11,0 MNOK (ca 12,1 MSEK), vilket är i linje med vår prognos om ca 12,5 MSEK. Försäljningsnivå innebär att Prego växer med ca 88 % från föregående år, samtidigt som utomhusmarknaden, enligt Mediebyråforeningen, är oförändrad från föregående år i Norge. Det innebär att Prego fortsätter ta marknadsandelar. I rapporten framgår det att en stor del av omsättningsökningen utgörs av den framgångsrika nya digitala kanalen i dagligvaruhandel vilken ACM skriver att de har stora förhoppningar om.

Media – växer med 48 %

Affärsområdet Media ökar under kvartalet försäljningen med 48 % jämfört med samma period föregående år, motsvarande 35 MSEK mot 24 MSEK, och bruttomarginalen för affärsområdet uppgår till 68 % under kvartalet. Inkluderas Prego i jämförelsesiffrorna växer affärsområdet organiskt med 18 % samtidigt som mediainvesteringar för perioden visar på en ökning i utomhusreklam med 3,5 % om man räknar samman den svenska och norska marknaden. ACM har dessutom under våren reviderat koncerns medialager, som nu uppskattas uppgå till över 1 000 MSEK. Med tanke på att ACM:s rullande omsättning uppgår till ca 182 MSEK, finns således ett stort utrymme kvar för att kunna hantera en högre försäljningsnivå.

Retail Tech – svag inledning på året

Affärsområdet Retail Tech har under årets första kvartal minskat försäljningen med -46 % jämfört med samma period föregående år. Den minskade försäljningen beror på att ACM under kvartalet inte haft några större utrullningar. Värt att notera är att detta är ett affärsområde som kan fluktuera mycket mellan kvartalen till följd av att utrullningar oftast är stora och rullas ut under korta tidsperioder.

Sammanfattningsvis tycker vi att rapporten från ACM är godkänd med en något lägre omsättning än väntat men marginaler i linje med prognos. Att aktien handlas ner ca 7-9 % på rapporten ser vi som en överreaktion, vi bedömer att aktien kan klättra tillbaka under kommande dagar.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.