Uppföljning ACM Q1-rapport 20182018-05-28

Idag publicerade AdCityMedia AB (”ACM” eller ”Bolaget”) sin delårsrapport för första kvartalet 2018. Omsättningen för kvartalet (34,2 MSEK) var i linje med vår prognos om 34,7 MSEK. ACM:s omsättning motsvarade en tillväxt om 23 % mot jämförbar period 2017.

Under andra halvan av fjärde kvartalet 2017 anställde ACM 3,5 personer vilket medfört ökade kostnader, något som bidragit till lägre rörelsemarginal under Q1-18. I vår tidigare prognos hade vi räknat med en EBITDA-marginal omkring 18 %, vilket visade sig vara för högt. Det kan delvis förklaras av den ökade personalkostnaden, något som även VD Anders Axelsson flaggade för i Bolagets årsredovisning:

”Effekten av de investeringar som gjorts i slutet av året, främst av ny säljpersonal bedöms succesivt visas i försäl­jningen kommande året. Därav är EBITDA-marginalen budgeterad lägre under årets första kvartal.”

Nedan framgår vår prognos för första kvartalet 2018 jämfört med faktiskt utfall:

ACM har investerat i den egna organisationen och breddat koncernen genom flera förvärv. Under perioden Q1-18 tillträdde ACM företaget Bitlogic Media AB, och gällande tidigare förvärv av norska Prego Media AS skriver ACM att målsättningen är att tillträde ska ske under juni månad.

Med tanke på gjorda investeringar bedömer vi att ACM har fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Såhär säger Anders Axelsson i sitt VD-ord:

Till följd av de satsningar som gjorts är min bedömning i dagsläget att andra kvartalet kommer visa på en stark försäljning.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av ACM.

OM ACM

AdCityMedia hjälper företag och varumärken att synas. Med sina två affärsområden Media och Retail Tech skapar AdCityMedia synlighet för budskap i utomhus- och inomhusmiljö som dagligen når hundratusentals människor.

Med 17 års erfarenhet från affärsområdet Media är bolaget idag marknadsledande inom segmentet digital storformatsreklam i utomhusmiljö. Man har sedan 2015 tredubblat det säljbara mediautrymmet på digitala mediaytor i citylägen. Marknaden för utomhusreklam växer och övergången från analogt till digitalt sker i mycket snabb takt, där AdCityMedia varit en drivande kraft i digitaliseringen under flertalet år.

Inom affärsområdet Retail Tech är AdCityMedias mission att stärka upp livskraften inom retail när marknaden genomgår stora förändringar. Genom att hjälpa butiksägare att värdera sina egna mediamöjligheter, såväl på fasad som i butik, kan synligheten ökas, nya intäktsmöjligheter skapas och verksamheten utvecklas. Retail Tech har två huvudinriktningar: ”Digital Signage” (digitala skärmar i butiksmiljö) och ”Production” (analog storformatsreklam).

Framtiden är digital och i nuläget har AdCityMedia cirka 1 500 egna mediaytor samt över 4 500 digitala skärmar där bolaget skapar strategi och driver innehåll och support åt sina kunder. Bolaget är innovativt och har tekniken och kompetensen som krävs för att ligga i framkant, vilket ger goda förutsättningar att ta tillvara på marknadens tillväxt.