Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av konvertibler i Terranet AB (publ)2019-03-22

Möjlighet att investera i ett bolag med hög teknikhöjd som adresserar en marknad i stark tillväxt

Teckningsperiod 27 februari – 27 mars

TECKNA ONLINE
SE INTERVJU MED VD
LÄS INTERVJU MED VD
LÄS MER OM EMISSIONEN

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) är ett svenskt företag verksamma inom fordonskommunikation. Terranet har utvecklat en innovativ mjukvara för radiobaserade sensorer och GPS-lösningar som i korta ord kan beskrivas som en algoritm för avancerat förarstöd. Teknikplattformen kännetecknas av hög centermeterprecision, låg fördröjning och hög bandbredd. Terranet har som ambition att under de närmaste åren även intensifiera utvecklingen kring Connectivity mellan fordon och fotgängare, vilket är ett affärsområde som kommer drivas av bl.a. självkörande bilar och den växande 5G-marknaden. Dessutom ser Terranet en stor potential när det kommer till att vidareanvända all värdefull data som Bolaget samlar in, bl.a. genom att fokusera på att utveckla mer proaktiva lösningar för fordonssäkerhet.

Marknaden för avancerade förarstöd och självkörande bilar estimeras växa med 25 % per år under de kommande 10-15 åren. Ungefär 50 % av alla sålda bilar år 2030 förväntas vara självkörande och idag pågår det stora investeringar för att ta fram nästa generations bilar. Marknadstillväxten drivs i mångt och mycket av ökad personsäkerhet samt miljömässigt och ekonomiskt intresse att minska bränsleförbrukningen. Terranet gynnas också av utbyggandet av 5G-nätet, vilket ytterligare stärker Bolagets produkterbjudande.

Idag finns strategiska avtal tecknade med t.ex. Verizon och samarbeten med Waysure och Qubercomm, medan andra förväntas presenteras under H1-19. Igår (2019-03-21) kommunicerade dessutom Terranet att de fått ett första kundavrop på ca 0,25 MSEK inom ramen för ett nytt samarbetsavtal med en tier-1 leverantör inom tunga fordon. Kunden är en ”[…] svensk och global verkstadskoncern och marknadsledare inom sitt segment”.

Terranet ingår även i ett projektkonsortium med Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar och Lunds Tekniska Högskola som idag beviljats ett utvecklingsbidrag på totalt ca 11,3 miljoner svenska kronor av Vinnova. Projektet som kommer pågå i tre år adresserar ett område som skall ge ökad precision och robusthet i lägesbestämningen och positioneringen hos självkörande, helt och delvis automatiserade fordon för bl a trafik i täta stadsmiljöer och i väglag med dålig sikt. För Terranets del med sitt särskilda fokus på cellulär lokalisering mellan fordon samt spjutspetsutveckling inom 5G, flervågsutbredning och djupinlärning är detta ett viktigt genombrott. Avtalet garanterar finansiering i 3 år av en forskningsingenjör på Terranet.

Terranet är i inledningen av ett mycket spännande 2019. I höstas beslutade vi att renodla vår verksamhet för att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Vårt mål är att vår teknologi ska finnas integrerad i styrmoduler i fordon, vilket kommer att inbringa betydande licensintäkter till bolaget.” – VD Pär-Olof Johannesson

Terranet genomför nu en konvertibel emission om högst ca 10 MSEK, där emissionslikviden främst avses användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara nämnda kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt.

En konvertibel innebär att innehavaren har lånat ut pengar till Bolaget och i utbyte erhållit konvertibler. Konvertiblerna löper med 10 procent årlig ränta och ger innehavaren en rätt, men ingen skyldighet, att konvertera det inlånade beloppet till B-aktier i Bolaget. Läs mer om villkoren här.

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  1. Vi har en framtida teknologi på en växande marknad, en marknad som vi vet kommer växa exponentiellt de kommande 5 åren. Det sker mycket aktivitet på marknaden, se bara på t.ex. Amerikanska Nutonomy som såldes för 450 miljoner dollar för ca 1,5 år sedan.
  2. Vi har en beprövad teknik, en ledning och personal som har erfarenhet av att arbeta nära kunden och förstår dels teknikhöjden och dels systemintegrationen som är en mycket viktig del i processen, något som man ofta glömmer bort.
  3. Vi har arbetat intensivt med att ändra riktningen på bolaget mot att skapa en mer strömlinjeformad organisation. Med anledning av det så har vi kortsiktigt tagit på oss en del investeringar och kostnader som är av engångskaraktär. Med det bakom oss kan vi nu se en spännande framtid genom att dels fokusera på kärnverksamheten och fortsätta sluta strategiska partnerskap.

Kort om Terranet

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. Under de senaste månaderna har Terranet arbetat upp en stor offertstock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. I januari 2019 tecknades t.ex. ett samarbetsavtal med den amerikanska nätoperatören Verizon för deltagande i deras fältprov i Mcity vid University of Michigan. Här ska Terranets algoritmer kalibreras mot den nya 5G-standarden som förväntas bli den dominerande teknologin inom kommunikation fordon-till-fordon.

Bakgrund och motiv

Terranet genomför nu en konvertibelemission där emissionslikviden främst avses användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt.

Kort om erbjudandet

Teckningsperiod: 27 februari 2019 – 27 mars 2019.
Börsvärde: Ca 115 MSEK (2019-03-22).
Teckningskurs: 0,41 SEK per konvertibel. 

Villkor för emissionen: Konvertibler kan konverteras till nya B aktier i Bolaget två gånger årligen under perioderna 15 juni till och med den 30 juni respektive 15 december till och med den 31 december genom att konvertibelinnehavare påkallar konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till en konverteringskurs som motsvarar 75 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Bolagets B-aktie vid Nasdaq First North Premier per den bankdagen som infaller innan respektive konverteringsperiod, dock lägst 5 kronor per aktie.

VD har ordet

Kära aktieägare!

Terranet är i inledningen av ett mycket spännande 2019 och jag hoppas att ni vill fortsätta att vara med på resan genom att delta i vår företrädesemission av konvertibler. I höstas beslutade vi att renodla vår verksamhet för att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Vi har sedan dess arbetat koncentrerat med att inleda samarbeten med andra bolag i denna bransch, t.ex. fordonstillverkare och leverantörer av system för aktiv säkerhet. Några av dessa har vi redan kunnat offentliggöra, såsom vårt testavtal med Verizon och våra samarbeten med Waysure och Qubercomm, medan andra förväntas presenteras under våren.

Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar vätas växa med 25 procent per år de kommande 10 till 15 åren. Terranets mål är att vår teknologi ska finnas integrerad i styrmoduler i fordon, vilket kommer att inbringa betydande licensintäkter till bolaget. Dessa licensintäkter bedöms dock ligga bortom år 2022 och därför kommer vi att fokusera på ett bredare systemerbjudande i syfte att säkra löpande intäkter fram till dess att bolagets produkter når ett genomslag i fordonsindustrin.

Den företrädesemission som vi nu går ut med är tänkt som en bryggfinansiering för att bolaget ska ha operationella resurser att bearbeta de många kundförfrågningar som nu föreligger. Samtidigt arbetar styrelsen med alternativ för bolagets långsiktiga finansiering fram till dess att vi blir kassaflödespositiva. Detta kommer att presenteras under första halvåret av 2019.

För information om hur du går tillväga för att teckna konvertibler hänvisas till villkor och anvisningar för nyemissionen samt om dina aktier är förvaltarregistrerade till din förvaltare.

Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss i den förestående emissionen och jag ser med stor tillförsikt framåt mot resten av 2019.

Pär-Olof Johannesson
VD och styrelseledamot