TCECURs dotterbolag gör flera förvärv2019-06-12

TCECUR AB (”TCECUR” eller ”Koncernen”) har under senaste veckan kommunicerat att både Mysec och AWT har genomfört förvärv. Följande är en sammanfattning.

Mysec förvärvar Larmator

Larmator konsolideras i koncernen från och med juni 2019 och förvärvas till ett pris om 3 MSEK, varav hälften är prestationsbunden ersättning till tiden efter tillträdet. Larmator omsätter ca 7 MSEK, har en stabil lönsamhet och ledningen med personal kommer att fortsätta i bolaget. Larmator är en lönsam och kvalitetsmässigt kompetent leverantör i Stockholm som Mysec haft en långvarig affärsmässig relation med. Larmator kommer att integreras i Mysec och blir ett viktigt tillskott i leveranskapacitet inför kommande installationer.

AWT förvärvar Comex

Comex är ett mindre säkerhetsbolag har sin verksamhet lokaliserad i Frankfurt. Förvärvskostnaden uppgår till ca 1 MSEK och förvärvet finansieras med egna medel från AWT, tillträde skedde den 4 juni 2019. Comex kommer att bli ett nav i norra Europa för integration och installation av säkerhetslösningar till befintliga och nya kunder.

Vi kommer att inom kort återkomma med vår senaste aktieanalys.

OM TCECUR

TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge, TC Connect Sverige, AWT och Mysec Sweden.