Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Svenska Aerogel Holding AB (publ)2019-03-19

Möjlighet att investera i Quartzene – en kostnadseffektiv produkt med flertalet användningsområden

Teckningsperiod 19 mars – 3 april

HEMSIDA
EMISSIONSRUM
MEMORANDUM
TECKNA ONLINE
TECKNA VIA AVANZA
TECKNA VIA NORDNET
VIDEOINTERVJU MED VD

Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) producerar tillsatsmaterial som kan användas i olika applikationer av tillverkande industrier. Bolagets senast utvecklade produkt, Quartzene tillför slutprodukterna en samverkan av önskvärda egenskaper såsom; bättre prestanda, mindre materialförbrukning samt energibesparingar. Med kunder inom isolering, färger och ytskikt, samt filtrering finns breda användningsområden för produkten och därmed en stor adresserbar marknad.

Svenska Aerogel lanserade Quartzene för två år sedan. Quartzene är en flexibel plattform av nanoporösa material med möjlighet att variera kemi, struktur och ytbehandling. Quartzene kan anpassas till ett antal olika applikationer som bygger på den extremt porösa strukturen med porer i nanostorlek, och att ytorna i materialet kan göras hydrofila (vattenabsorberande) eller hydrofoba (vattenavstötande). På detta sätt kan Quartzene tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt, som rening och filtrering, energi samt materialeffektivitet.

Under 2018 förstärktes Svenska Aerogels bolagsledning. Bolaget anställde nuvarande VD Tor Einar Norbakk som har internationella erfarenheter av tillverkningsprocesser från sin tid på Sandvik. Med en stark och erfaren ledning är sannolikheterna goda för en positiv utveckling och effektivisering i Bolagets produktionsprocesser.

Svenska Aerogels ambition är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga form. Syftet är att uppnå materialeffektivitet; bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Quartzene produceras i egen fabrik i Gävle och kan även produceras i anslutning till stora kunder eller i kundtäta områden, Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och anpassning efter kundens behov. Försäljningen drivs genom direktförsäljning mot strategiskt viktiga kunder och genom värdeskapande återförsäljare i industrialiserade delar av världen.

Med bakgrund till ökad efterfrågan av Svenska Aerogels produkter genomför nu Bolaget en nyemission för att finansiera de sista investeringar i Master Pilot Plant. Med nya investeringar i produktionen kommer Svenska Aerogels möjliga produktionskapacitet öka från tolv ton per år till 225 ton per år vilket stärker Bolagets grund för hög tillväxt. I en kommande fas planeras även att ytterligare investera i produktionen för att nå en produktionskapacitet innan slutet av 2020 om 1 000 ton per år.

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  1. Vår tekniska know how, konceputella lösningar och att vi nu har god erfarenhet och insikt i hur de olika användningsområdena för Quartzene fungerar genom de mycket nära samarbeten vi har med våra kunder och partners över längre tid.
  2. Vår produkt Quartzene är unik. Det framställs i sin renaste form av Kisel, vatten och energi och bidrar till en bättrad verkningsgrad, materialeffektivitet och energitillgång i en nästan obegränsad mängd applikationer. Quartzene är ett material som hanterar många av de utmaningar som industrier står inför i sina ambitioner att nå de globala målen för en hållbar värld – vi har bara skrapat på ytan.
  3. Den effektiva modulbaserade produktionstekniken som raskt kan skalas upp för att stödja tillväxt och som har en mycket moderat investeringsnivå för att ge snabb Return on investement.

”Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.” – Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel

Marknaden för Quartzene växer och har många applikationsområden

Under 2017 omsatte den globala marknaden för Aerogeler 443 MUSD. Marknaden förväntas uppgå till 1,32 mdUSD 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt (”CAGR”) om 12,8%. Tillväxten väntas drivas att aerogeler kan anpassas till ett antal olika applikationer som bygger på den extremt porösa strukturen med porer i nanostorlek, och att ytorna i materialet kan göras hydrofila (vattenabsorberande) eller hydrofoba (vattenavstötande). Mångsidigheten i Quartzene öppnar liknandevis upp för ett stort antal kvalificerade tillämpningar såsom inom färg och ytskikt, termisk isolering, filtrering av gaser och vätskor, samt tryckbarhet.

Den applikation som ligger närmast kommersialisering är färg och ytskikt. Anledningen till att en kommersialisering inom färg och ytskikt är kort ligger i att aerogel är en befintlig applikation för termiskt isolerande material. Kombinationen av att Svenska Aerogel idag samarbetar med ett flertal industriella partners på internationell nivå samt erbjuder lösningar som få befintliga produkter kan göra idag, underlättar Bolagets vidare kommersialisering. Lösningar som kan adresseras är bland annat reducering av värmeledningsförmågan kraftigt, nyttjande i ytskikt för att spara energi, begränsade värmeförluster, minskade kondensationsproblem och reducering av arbetsmiljörisker med heta ytor.

Ny produktionskapacitet borgar för lönsamhet

Aerogel är ett material med mycket låg densitet och hög porositet, vilket NASA bland annat använder. Med utgångspunkt från klassisk Aerogel har Svenska Aerogel utvecklat och kommersialiserat Quartzene, ett aerogel liknande material som produceras med en flexibel och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Quartzene är en materialplattform där den flexibla tillverkningsprocessen medger att grundmaterialet kan optimeras för specifika tillämpningar inom bland annat termisk isolering och filtrering. Detta innebär att Quartzene kan användas i många olika produkter men fortfarande vara kostnadseffektiva i produktionen. Eftersom Svenska Aerogel planerar att investera i deras befintliga fabriker, tillverkningsprocesser och därmed nå utökad produktion väntas Bolaget kunna adressera den höga efterfrågan som finns. Med utökade produktionsvolymer där produkten anpassas till olika applikationsområden kan den underliggande skalbarheten och lönsamheten inkrementellt förbättras.

Bakgrund och motiv

Svenska Aerogel lanserade för två år sedan Quartzene till marknaden. Efter att Bolaget har byggt upp en en kundorienterad säljstyrka och etablerat återförsäljare har efterfrågan på produkten ökat. För att bemöta den höga efterfrågan genomför nu Svenska Aerogel en nyemission. Genom att finansiera de sista investeringarna i Bolagets nuvarande fabrik väntas produktionskapaciteten öka från tolv ton per år till 225 ton per år. Vidare avses emissionslikviden att användas till:

  • Intensifierad marknadsföring inom filtrering, termisk isolering samt tryckbarhet.
  • Förstärkning av säljorganisationen
  • Stärka balansräkningen i syfte att möjliggöra en accelererande expansion.

Erbjudande

Teckningsperiod: 19 mars – 3 april, 2019.
Pre-Money värdering: Cirka 59,2 MSEK.
Teckningskurs: 1,40 SEK per aktie.
Villkor för emissionen: De som på avstämningsdagen den 15 mars 2019 är registrerade som aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Antal aktier innan emissionen: 26 794 805 aktier.
Antal aktier efter emissionen: 44 658 008 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Garanterad upp till maximalt 80 %, ca 20 MSEK, inkl. teckningsförbindelser.

VD har ordet

– Vi har bara skrapat på ytan

Svenska Aerogel har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene. Uppbyggnaden av Master Pilot Plant går in i ett slutskede och kapaciteten ökar betydligt för att möta den förväntade efterfrågan från marknaden.

Som ny verkställande direktör för Svenska Aerogel har jag mötts av ett imponerande starkt entreprenörskap. Den styrkan har drivit Bolaget från starten för snart 20 år sedan och är fortfarande tydlig. Nu är Quartzene på väg att kommersialiseras och intresset för Quartzene är stort med en rad intressanta användningsområden med kunder, materialexperter och forskningsinstitut. Några är redan tillgängliga på marknaden och andra är på väg i väntan på färdigställandet av vår nya produktionsanläggning.

Våra prioriterade marknader är Färg & Ytskikt, Isolering, Filtrering samt Tryckbarhet som har tillkommit som ett mycket intressant område för oss. Kunderna är tillverkande industrier i hela värden och vi ser tydligt att vi kommer att tillföra störst nytta i industrialiserade områden. Inte så konstigt då vår produkt Quartzene på ett mycket elegant sätt tillför avgörande egenskaper i en slutprodukt, som rening och filtrering, energi och materialeffektivitet. Quartzene kommer att kunna bidra starkt med sina egenskaper i produkter som direkt möter de globalt viktiga kraven om hållbarhet för framtiden. Det är en framgångsfaktor för Svenska Aerogel.

Våra satsningar på marknader inom Termisk isolering ger resultat och våra samarbeten med kunder och återförsäljare intensifieras samtidigt som vi kontinuerligt får nya förfrågningar. Ett flertal kunder är mycket nära en marknadsintroduktion och vi följer utvecklingen nära för att stödja med vår kunskap och teknik. Vi går samtidigt in mer offensivt i ytterligare marknadsområden. Inom Filtrering och Tryckbarhet deltar vi med Quartzene i flera framgångsrika projekt. Vi ser här möjligheter till en snabbare marknadsetablering än vi tidigare kunnat förutspå. Det här är nu prioriterade offensiva satsningar och vi behöver förstärka vår marknads- och försäljningsorganisation för att kunna accelerera.

Det finns även stor efterfrågan på filtermedia som effektivt fångar upp oönskade partiklar i både vätska och gas och Quartzene gör det möjligt. Ren luft och Rent vatten –viktiga frågor som berör hela mänskligheten.

Det är utmanande att bygga upp en helt ny tillverkning och samtidigt balansera kapacitet mot efterfrågan. Vi har stor respekt för att Quartzene är ett nytt material och vi engagerar oss mycket i våra kunders ambitioner med olika applikationer. En process som måste få ta sin tid. När kraven från marknaden ökar vill vi vara redo. Vi har därför valt att designa hela produktionsanläggningen i moduler. Det skapar förutsättningar för att balansera investeringar, kassaflöde och en fortsatt teknikutveckling.

Med stor teknisk kompetens är Svenska Aerogels pilotanläggning på väg att utvecklas till att bli en industri. Produktionen är unik på flera sätt. Det är den första av sitt slag i världen och designad i ett modulbaserat koncept. Det skapar flexibilitet och anpassning efter produktionsbehov och kundkrav.Master Pilot Plant (MPP 2019) är den första av fyra moduler i den planerade produktionen av Quartzene. Inledningsvis kommer den nya linan att bemannas i 3-skift med en volymkapacitet på 225 ton per år. Därefter kommer övriga moduler att utvecklas efter behov för att nå en optimerad process för 1 000 ton Quartzene per år.

Vårt koncept möjliggör en effektiv etablering av en produktionsanläggning på plats hos kund eller i ett område där vi har många kunder. Jag ser stora möjligheter i detta!

Vi kallar vår produkt Quartzene –The Next Generation Aerogel och vi gör det med stolthet. I vår forskning har vi lyckats med något som forskare i hela världen lockats av. Genom den effektiva, skalbara och kontinuerliga produktionsprocessen är det ekonomiskt försvarbart att använda Quartzene i volymsegment utanför rymd-och försvarsindustri. Quartzene uppvisar aerogelens egenskaper och den unika tillverkningen gör det möjligt att anpassa materialet i många applikationer.  Det här har kunder över hela världen uppmärksammat och det pågår mycket spännande forskning och samarbeten med olika institut globalt. Vi har förmånen att få ta del av dessa resultat och bistår under hela resan med vår kompetens och service. Vi arbetar för att våra kunder ska lyckas i sina ambitioner att introducera nya och förbättrade produkter på marknaden. Det finns enormt stora möjligheter Quartzene – och vi har bara skrapat på ytan! Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.

Forskningen är grunden till Svenska Aerogel och vi har stor kompetens inom F&U. Våra forskare bedriver ett antal projekt i vårt eget laboratorium och deltar i ett flertal internationella samarbeten med utvalda partners och akademiska institut. Vi tror mycket på dessa projekt och är övertygade om att flera av dem kommer att få en betydelsefull roll i vår portfölj med tiden.

Här och nu tar vi sats för den sista och avgörande fasen i färdigställandet av Master Pilot Plant i Gävle  – anläggningen som kommer att göra det möjligt för oss att leverera enligt våra kunders önskemål. Det är också den anläggningen som är pilot för vidare utveckling av moduler, produktion och applikationer till våra kunder. Den första nya produktionslinan står klar i sommar och vi kan ge våra kunder ett mycket positivt besked från Svenska Aerogel – Vi är redo för större volymer!

Tor Einar Norbakk
VD Svenska Aerogel