Svenska Aeroegels emission ska möjliggöra accelererad expansion2017-11-03

Partnererbjudande: Svenska Aeroegels emission ska möjliggöra accelererad expansion

 

Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har utvecklat och kommersialiserar Quartzene. Deras produkt Quartzene är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners. Genom nyemissonen ska Svenska Aerogel utnyttja sitt försprång och ta tillvara den tilltagande efterfrågan. Kapitalet ska användas till att bygga en säljorganisation som kan bearbeta den globala efterfrågan Bolaget upplever. Dessutom behöver tillverkningskapaciteten utökas, vilket kräver investeringar i maskiner etc.

Med Quartzene blir det ekonomiskt möjligt att börja använda aerogel i nya tillämpningar. Dessutom öppnar vår lösning för användningsområden som tidigare varit omöjliga. Så när Svenska Aerogel presenterat det för partners, kunder och på mässor har responsen varit positiv – i vissa fall överväldigande.”

– Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel

 

Erbjudande

Teckningsperiod: 1 november – 15 november
Teckningskurs: 3,85 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högt 13 000 000 nya aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Svenska Aerogel 50 050 000 SEK före emissionskostnader (ca 7 100 000 SEK)
Villkor för emissionen: Företrädesrätt 1:1. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie.
Antal aktier innan emissionen: 13 000 000.
Svenska Aerogel värdering: 129 000 000 SEK (pre-money).
Lista: First North.
Teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden om totalt 40 000 000 SEK, motsvarande 80 % av emissionslikviden vid full teckning.

Quartzene – nästa generations aerogel möjliggör en rejäl prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt.

Svenska Aerogel har utvecklat och kommersialiserar materialet Quartzene – nästa generations aerogel är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv tillverkningsmetod. Kommersialiseringen bedrivs inom olika applikationer, i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering, och sker i nära samarbete med industriella partners.

Materialet aerogels egenskaper har länge varit hyllade och oomtvistade men materialet har varit för dyrt att använda i större skala. Aerogel har länge ansetts som ett supermaterial inte minst av NASA, men för dyrt för en bredare användning Det har gjort att en bredare allmänhet haft en mycket begränsad kunskap om materialet och dess egenskaper. Här ändrar Svenska Aerogel på spelplanen eftersom Bolagets patenterade lösning – Quartzene – möjliggör en rejäl prissänkning samtidigt som funktionaliteten förbättras avsevärt. Därmed öppnar Svenska Aerogel upp för helt nya marknader med stor potential för snabb tillväxt. För att inte drabbas av flaskhalsar vare sig på teknik-, marknads- eller organisationssidan behöver Svenska Aerogel kapital för att fullt ut kunna ta tillvara på försprånget mot andra företag som säljer aerogeler.

Bolaget adresserar två stora globala trender:
1) minska mängden förbrukad energi. Här bidrar Quartzene med en förbättrad termisk isolering vilket gör att förbrukad energi för att kyla och värma bostäder och annat minskar samt
2) ren och giftfri miljö. Genom att rena luft och vatten samt minska utsläppen av giftiga ämnen bidrar Quartzene till en ren miljö.

Emissionslikviden möjliggör accelererad expansion  

Genom att genomföra en nyemisson ska Svenska Aerogel utnyttja sitt försprång och ta tillvara den tilltagande efterfrågan. Kapitalet ska användas till att bygga en säljorganisation som kan bearbeta den globala efterfrågan Bolaget upplever. Dessutom behöver tillverkningskapaciteten utökas, vilket kräver investeringar i maskiner etc.

Nyemissionen tillför Bolaget en nettolikvid om 42,9 MSEK. Nettolikviden ska fördelas på sådant sätt att i första hand ska 15 MSEK användas till investeringar i produktionsutrustning, i andra ska 5,9 MSEK användas för expansion av försäljnings- och affärsorganisation och i tredje hand ska 22 MSEK användas till förstärkning av Bolagets balansräkning i syfte att accelerera expansionen.

VD har ordet

“Pusselbitarna har det senaste året snabbt fallit på plats för Svenska Aerogel och det tack vare vår lösning Quartzene. Quartzene är en kraftigt förbättrad och betydligt kostnadseffektivare version av det så kallade supermaterialet aerogel. I takt med att omvärlden fått upp ögonen för oss och vad vi lyckats med har intresset från kunder och partners blivit större än vad vi vågat hoppas på. För att hantera denna situation behöver vi nu investera i såväl tillverkningskapacitet som marknads­ och försäljningsorganisation.

Om aerogel är så superbt varför har då spridningen och kännedomen varit så begränsad? Förklaringen är enkel. Materialet har helt enkelt varit för dyrt för bredare användning, trots att det funnits sedan 1930-talet. Svenska Aerogels team lyckades med hjälp av Quartzene kraftigt förbättra relationen mellan pris och prestanda, vilket gjort att priset halverats med fortsatt mycket god prestanda, och i vissa fall förbättrad prestanda.

Med Quartzene blir det ekonomiskt möjligt att börja använda aerogel i nya tillämpningar. Dessutom öppnar vår lösning för användningsområden som tidigare varit omöjliga. Så när Svenska Aerogel presenterat det för partners, kunder och på mässor har responsen varit positiv – i vissa fall överväldigande. Och ett stort antal bolag har börjat undersöka och arbeta med Quartzene i en del av sina erbjudanden. Redan i skrivande stund har cirka 150 kunder börjat utvärdera möjligheterna att tillsätta Quartzene till sina produkter för att få större konkurrensfördelar.

I takt med att intresset och försäljningen tilltar behöver Svenska Aerogel skala upp verksamheten. Det gäller såväl organisation som tillverkning. För att utnyttja det starka försprånget vi nu har krävs ytterligare säljande ingenjörer samt produktionspersonal.”

– Anders Lundström, VD på Svenska Aerogel Holding AB

 

Mer information om erbjudandet här:
Svenska Aerogels hemsida
Prospekt
Anmälningssedel
Video