SensoDetects VD Johan Olson publicerad i Dagens Samhälle2018-05-30

SensoDetects VD Johan Olson har den 28e maj skrivit ett debattinlägg i Dagens Samhälle där han skriver om de utmaningar psykiatrivården idag står inför. Samhällskostnaden uppskattas idag till ca 70 mdSEK per år, där psykisk ohälsa bl a utgör ca 40 % av den totala sjukskrivningskostnaden i Sverige.

Olson menar på att ny teknik, exempelvis Bolagets BERA 3.0 eller magnetröntgen, har möjlighet att råda bot på de stora problem som psykiatrivården står inför, främst genom att läkare och psykiatriker med dessa metoder kan ställa säkra och effektiva diagnoser.

Olson manar i texten ansvariga politiker att nu anamma de nya tekniker som finns att tillgå på marknaden för att förkorta de processer som idag är segdragna, trots att metoderna är beprövade och vetenskapligt beprövade.

”Frågan vi ytterst måste ställa är: har vi råd att avstå från detta?” – VD Johan Olson

Analyst Group ser positivt på att SensoDetect tar bladet ur mun och aktivt försöker påverka befattningshavare, vilket i förlängningen kan gynna SensoDetects chanser att penetrera den svenska marknaden.

Nedan följer Analyst Groups syn på SensoDetect som publicerades i en aktieanalys den 18e maj

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Kursen har på ett år fallit med ca 8 % och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 3,5 MSEK resp. 25 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.

Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdes-barriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 17 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om 3,5 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

Väl genomtänkt incitamentsstruktur Tyskland är en nyckelmarknad för ytterligare försäljning

Att lyckas i Tyskland är en kvalitetsstämpel, till följd av dess höga inträdesbarriärer, vilket ofta öppnar dörrar till fler marknader i Europa. För att nå kunder är SensoDetects strategi att arbeta nära med väl utvalda distributörer. Ett incitamentsystem där distributörer erhåller ca 1 % från all PPU-försäljning är ett tänkbart scenario. Vidare kommer alla förbrukningsvaror förmedlas direkt från distributören, utan att SensoDetect är inblandad. Sammantaget har SensoDetect en väl genomtänkt incitamentsgrund, vilket ger distributörerna goda själ att aktivt sälja BERA 3.0.

Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 2,1 kr

SensoDetects kommunicerade mål om 20 st. levererade BERA 3.0 under 2018 har justerats till 17 st. Vidare justeras den förväntade utspädningen från prognos om     35 % till faktiska 23 %. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 3,5 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar indikeras ett ”fair value” om 2,1 kr 2018.

Q1 2018 bjöd dels på en första leverans av BERA 3.0 och dels en riktad emission

Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll och den finansiella ställningen ses inte längre som ett hot mot aktiekursutvecklingen under 2018. SensoDetect har lärt sig av sina tidigare misstag och avser att fortsätta samarbetet med bl.a. Recall Capital. Totalt har 3 st. BERA levererats och Bolaget guidar om ett positivt mottagande av systemet. SensoDetect har påbörjat 2018 på ett lovande sätt.

OM SENSODETECT

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Läs artikeln 
Läs aktieanalys