Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av Units i SaltX Technology Holding AB2018-12-03

Möjlighet att investera i ett bolag som möjliggör effektiv energilagring på en snabbt växande marknad

Teckningsperiod: 23 november – 7 december

INTERVJU MED VD
TEASER
PROSPEKT
ANMÄLNINGSSEDEL
HEMSIDA

SaltX har utvecklat en patentskyddad lösning med salt, så kallat nano-coatat salt. Det är sedan länge känt att energi går att lagra i salt, däremot finns en problematik i processen som SaltX med sitt nano-coatade salt har en lösning på. Energin lagras genom att vätska separeras och återförs till saltet. Med vanligt salt går denna process däremot bara att upprepa ett fåtal gånger, då saltet klumpar ihop sig, vilket gör att det blir en kortvarig och opålitlig process. SaltX nano-coatade salt har ett särskilt ytskikt på saltet, som gör att laddning och urladdning kan ske tiotusentals gånger utan att saltets prestanda och egenskaper försämras. Sammantaget ger detta en kostnadseffektiv och långsiktig lösning som även är ett mer miljövänligt alternativ då den inte innehåller något giftigt ämne som många batterier gör.

SaltX har i dag valt att lägga störst fokus på att nå storskalig produktion och försäljning på deras produkt EnerStore, som lagrar vind- och solenergi. Bolaget har inlett ett pilotprojekt med bland annat Vattenfall med en anläggning i Berlin, som väntas vara levererad och installerad vid årsskiftet 2018/2019. Därefter räknar SaltX med att köra och utvärdera pilotanläggningen tillsammans med Vattenfall och andra projektpartners under första halvåret 2019. Denna referensanläggning tänker Bolaget sedan använda som marknadsföring mot deras tre primära målmarknader: Tyskland, USA och Kina.

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  1. Marknaden för energilagring ökar kraftigt och är en förutsättning för övergången till förnyelsebara energikällor
  2. SaltX har starka patent och stort kunnande inom sina processer att lagra energi i salt
  3. SaltX har snart tillsammans med Vattenfall byggt en storskalig pilot som vi kan använda som referens och intresserade kunder världen över.

”Med stora namnkunniga partners, världspatenterad teknologi och ett starkt team har vi goda förutsättningar att lyckas ta en del av den globala energilagringsmarknaden” – Karl Bohman, VD för SaltX

Stora konkurrensfördelar väcker intresse för EnerStore

Marknaden står inför en övergång från energikällor som olja, gas, kol och kärnkraft till förnybara källor som sol- och vindkraft. Problemet med de förnybara källorna är att energiutvinningen ur dessa är oregelbunden, utvinning kan endast ske när det är sol, eller blåser. Detta gör att det krävs en gedigen metod för att kunna lagra energin som utvinns när omständigheterna tillåter. I dag används främst två olika lösningar: batterier och vattenreservoarer.

Batterier fungerar på ett bra sätt under kortare lagringsperioder som några timmar, men har sina nackdelar i att de är dyra och fungerar sämre på längre sikt. Vattenpumpar kräver stora dammar för att kunna fungera optimalt, vilket av naturliga skäl är en stor nackdel.

SaltX produkt i EnerStore erbjuder kunderna en kostnadseffektiv lösning, och är helt återvinningsbar.

Detta har gjort att ett stort intresse kring EnerStore har uppkommit. Bolaget arbetar med att uppföra en pilotanläggning i Berlin som har tagits fram tillsammans med bland annat Vattenfall, som ska lagra den överskottsenergi som produceras av vindkraft. Denna anläggning är av strategisk vikt för Bolaget, som avser att använda denna som demonstrationsanläggning för potentiella intressenter.

SaltX ser även potential i micro-grids, där företag, industrier eller fastighetsägare vill bygga en lokal energiproduktion med sol- eller vindkraft som energikälla. Dessa säljprocesser bedöms vara avsevärt kortare än vad som gäller för energibolagen, där varje enskild affär generellt är av mer signifikanta belopp.

Bolaget gynnas av strukturella marknadstrender

Bloomberg New Energy Finance uppskattar att investeringar i energilagring kommer uppgå till 103 mdUSD fram till 2030. European Energy Storage Capacity rapporterade en marknadstillväxt under 2017 om 49 %. Tre länder som på bland annat statliga initiativ prioriterar energilagring är USA, Kina och Tyskland. Dessa tre länder är även SaltX primära målmarknader.

  • Tyskland

Tyskland ligger i framkant inom installation av förnyelsebar energi. Landet har länge tillförlitat sig på kolkraft, och statliga initiativ har gjort att tillväxten inom förnyelsebar energi har tilltagit. Det har funnits fall där en sådan kvantitet har producerats att landet har varit tvunget att ge bort denna till grannländer i brist på lagringskapacitet.

  • USA

USA har, likt Tyskland, en historia av att tillförlita sig på bland annat kolkraft men upplever en stor tillväxt inom vindkraft idag. Globalt sett är landet en stor användare av förnyelsebar energi, där främst Kalifornien och östkusten är de största användarna.

  • Kina

Kina befinner sig i en snabbfotad omställning från kolkraftverk till förnyelsebar energi. Kina bygger de största sol- och vindkraftverken, som successivt ersätter landets kolkraftverk.

SaltX har i en omfattande marknadsanalys identifierat dessa tre marknader som initiala nyckelmarknader till följd av att dessa har den största graden av förnyelsebar elproduktion, ett stort behov av värme och de mest mogna energilagringsmarknaderna.

Bakgrund och motiv

Det finns 2 primära anledningar till att SaltX nu tar in ytterligare kapital. Dels vill Bolaget dra nytta av det tidsfönster som finns i marknaden med en snabbt växande marknad. Kapitalet skulle skapa en möjlighet för SaltX att öka takten för att skapa en så stark marknadsposition som möjligt. Dels har tiden till marknad varit längre än vad Bolaget först befarade, trots att intresset som Bolaget upplever för produkten är stor.

Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden som följande, i prioritetsordning:

  • Produkt-, organisations- och affärsutveckling: ca 30 MSEK
  • Försäljning, marknadsföring och sälj- och distributionssupport: ca 30 MSEK
  • Övrigt rörelsekapital: ca 10 MSEK

Erbjudande

Teckningsperiod: 23 november – 7 december 2018
Teckningskurs: 5,5 SEK
Villkor för emissionen: För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 21 november 2018 erhålls 1 uniträtt. 4 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit, bestående av 1 aktie av serie B och 1 vederlagsfri teckningsoption.
Antal aktier innan emission: 57 839 450 aktier
Antal aktier efter emission: 72 486 352 aktier
Emissionsvolym: Vid fulltecknat erbjudande ökar antalet aktier med 14 646 902 aktier, motsvarande ca 80,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionen under erbjudandet öka antalet aktier med 7 323 451.
Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser från huvudägare upp till sammanlagt ca 34 procent av erbjudandet. Bolaget har även erhållit skriftliga emissionsgarantier från ett investerarkonsortium upp till sammanlagt ca 66 procent av erbjudandet. Erbjudandet är således garanterat till totalt 100 procent.

Option
Lösenkurs 13 och med en teckningstid som utgår 31 oktober 2021.

VD har ordet

Intresset för storskalig energilagring accelererar. Då världen ställer om till förnybar energiproduktion är det nödvändigt att utveckla och sälja andra former av energilagring än de som finns idag. SaltX erbjuder en lösning som är effektiv både vad gäller lagringskapacitet och kostnader. Det är viktiga fördelar som gör att vi bedömer att det finns en betydande underliggande efterfrågan för vår lösning EnerStore.

Med detta som bakgrund finns det två skäl till att SaltX nu går till aktiemarknaden och tar in ytterligare kapital:

Dels har det tagit längre tid än vi tidigare bedömde att få igång försäljningen av vårt nano-coated salt, även om det underliggande intresset är stort, dels vill vi dra nytta av det tidsfönstret som nu finns i marknaden och som gr att vi vill öka takten ytterligare för att skapa en så stark marknadsposition som möjligt. Sammantaget ser vi stora möjligheter att skapa värden för våra aktieägare, men det kräver ytterligare kapital för att fullt ut kunna utnyttja vår position.

Vi kommer att fokusera på två segment inom EnerStore: Första prioritet är den lösning som vi arbetar med i pilotprojektet med Vattenfall i Berlin där vi lagrar överskottsel från vindkraft i form av termisk energi, som sedan kan användas som fjärrvärme. Vi kommer att ta denna referensanläggning och marknadsföra lösningen aktivt i våra tre målmarknader – Tyskland, USA och Kina. Där är vi övertygade om att det finns en stor efterfrågan på den här sortens lösningar.

Som andra prioritet kommer vi att vidareutveckla detta koncept för att visa hur EnerStore kan lagra värme för att sedan omvandla den till ånga för värme eller för att driva en turbin som genererar elektricitet.

Vi ser att den största kommersiella potentialen finns inom storskalig energilagring. Vi bedömer således att våra framtida intäkter huvudsakligen kommer från EnerStore.

Med namnkunniga partners, värlspatenterad teknologi och ett starkt team har vi goda förutsättningar att lyckas ta en del av den globala energilagringsmarknaden.

Karl Bohman, VD för SaltX