Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av Units i Lumito AB (publ)2019-05-17

Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar teknologi för träffsäker vävnadsdiagnostik

Teckningsperiod 15 maj – 31 maj

TEASER
PROSPEKT
ANMÄLNINGSSEDEL
VIDEOINTERVJU MED VD
AKTIEANALYS

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) bildades 2010 och är en spin-off från en forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och Spectracure AB för att nämna några. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom Digital Patologi. Genom att använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik och Bolaget siktar på att lansera sin produkt på marknaden under första kvartalet 2020.

Inom området för vävnadsdiagnostik delas produkterna oftast in i två grupper; instrument respektive förbrukningsar­tiklar (kits). Lumitos planerade produkterbjudande består av instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s och faller väl in den produktkategorisering kunderna är vana vid. Instrument används för att ge patologer och biomedi­cinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsproverna som underlag för diagnos. Reagenser används för att färga in vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbild­ningar vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta diagnoser.

För att kommersialisera teknologin kommer relationer att byggas under utvecklingsperioden med potentiella kunder såsom forskningslaboratorier, kontrakts­laboratorier, patologiavdelningar, läkemedelsbolag och med möjliga industriella partners för t.ex. system för hantering av bilddata. Lumito har möjlighet att själv gå till marknaden med sina produkter eller att söka marknadssamarbete med existerande industriella partners inom området medicinteknisk utrustning.

Bolagets fokus under 2019 och 2020 kommer att ligga på utveckling av de första produkterna för kommersialisering. Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsätt­ningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första produkterna färdigställts. Avsikten är att under Q1 2020 ha påbörjat försäljning av de första produkterna.

Lumito genomför nu en nyemission om cirka 35,7 MSEK för fortsätta utveckla teknologin och förbereda Bolaget för försäljningsstart av produkterna.

Tre anledningar till att investera i Lumito

 • Styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, svensk och internationell, av bolag som avser ta produkt till marknaden.

 • Bolaget är idag nära kommersialisering vilket ger möjligheter till intäkter i närtid.

 • I och med den stundande kommersialiseringen har Lumito en god möjlighet att ta marknadsandelar på en marknad som idag uppgår till cirka 5 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2024.

Vi har under 2018 visat att vår utveckling kunnat leverera resul­tat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från utvecklingsfas 2 ser vi med stor tillförsikt fram mot en första produkt färdig för lansering under H1 2020” VD, Stefan Nilsson

Lumitos produkterbjudande utvecklas i samarbete med TTP plc

Lumito planerar följande produkterbjudande:

 1. Ett optiskt analysinstrument baserat på Bolagets tekno­logi med möjlighet att analysera infärgningar baserat på Bolagets UCNP-reagenser men även för traditionella infärgningsmetoder (immunohistokemi).
 2. UCNP-baserade infärgningsvätskor (reagenser) för olika sjukdomsmarkörer.
 3. Produktsupport och utbildning.
 4. Licensiering av Bolagets teknologi inom applikationsom­råden där Bolaget ej har för avsikt att marknadsföra egna produkter.

Lumito har tecknat avtal med det brittiska utvecklingsbolaget TTP plc (The Technology Partnership) gällande utveckling av Lumitos produkt inom digital patologi. TTP har stor kompe­tens och erfarenhet av produktutveckling inom medicin- och bioteknik. Utvecklingen sker i väldefinierade steg med tydliga leveranser och i tätt samarbete med Lumito. Detta optimerar möjligheterna att effektivt få en kommersiell produkt till marknaden.

Marknad för vävnadsdiagnostik ökar med åldrande befolkning

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnos­tics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD. Marknaden förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på ca 10%.

De största geografiska marknaderna är Nordamerika och Europa följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern & Afrika (MEA) står tillsammans endast för ca 10 % av den globala mark­naden. Störst tillväxt förutspås i Asien. Lumito planerar att i första hand vända sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av flera faktorer. Den genomsnittliga livslängden på befolkningen globalt ökar och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och därmed antalet provtagningar och analyser.

Erbjudande

Teckningsperiod: 15 – 31 maj 2019
Lumitos värdering pre-money: Cirka 35,7 MSEK
Teckningskurs: 1,25 SEK
Villkor för emissionen: 1,25 SEK per Unit där varje Unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 till ett pris om 1,55 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 28 533 729 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Lumito 35,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 5,5 MSEK. Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en separat riktad emission av Units på samma villkor upp till ytterligare högst 3,0 MSEK (2 400 000 units).
Antalet aktier innan emission: 28 533 729 aktier.
Antalet aktier efter emission: 57 780 801 aktier vid full teckning.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 3,2 MSEK, och garantier om 25,9 MSEK, totalt motsvarande 81,7 %.

Bakgrund och motiv

De medel som tillförs inom ramen för Erbjudandet planeras huvudsakligen att användas enligt nedan (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Nettolikviden från Erbjudandet kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombina­tion med nuvarande likvida medel, vara tillräcklig för att säkra Bolagets rörelsekapital under kommande tolv månader.

 • Rörelsekapital 9,0 MSEK
 • FoU enligt plan fram till klar produkt 14,7 MSEK
 • Marknadsaktiviteter inför planerad säljstart 3,3 MSEK
 • Emissions- och garantikostnader 5,5 MSEK
 • Övrigt 3,2 MSEK

VD har ordet

Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuklighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder.Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid analys.Träffsäkerheten vid patologernas analys av vävnadsprover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och behovet av förbättringar av avbildningarna och analyserna är stort.

Lumito utvecklar ett nytt och innovativt system för diagnostice­ring av vävnadsprover. Med Lumitos patentskyddade teknologi finns möjlighet för patologer att väsentligt förbättra träffsäker­heten i sina diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna skapas även möjlighet att på ett effektivt sätt kunna automati­sera analyserna.

Under hösten 2018 avslutades det första utvecklingssteget ”konceptvalidering” med positiva resultat. Direkt därefter startades andra utvecklingssteget som innebär utveckling av alfa och beta-prototyper av instrument och infärgningsvätskor. Utvecklingsarbetet i steg 2 påbörjades i början av november. Ett första resultat är att omdesign av det optiska instrumentet genomfördes på mycket kort tid där tester visar på väsentligt förbättrad bildkvalitet.

Förstärkning av utvecklingsteamet har genomförts och under 2018 rekryterades kompetens inom främst biomedicin. Ytterligare en rekrytering inom biokemi har gjorts och samar­betsavtal har tecknats kring kemisk karakterisering, regulatoriska frågor samt inom marknadsanalys.

Vi har under 2018 visat att vår utveckling kunnat leverera resul­tat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från utvecklingsfas 2 ser vi med stor tillförsikt fram mot en första produkt färdig för lansering under H1 2020.

Stefan Nilsson,
VD, Lumito AB