Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av units i Cyxone AB (publ)2018-10-08

Möjlighet att investera i ett bolag som befinner sig i en snabbt växande bransch

Teckningsperiod 8 oktober – 23 oktober

Cyxone AB (publ) (”Cyxone” eller ”Bolaget”) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar substanser mot autoimmuna sjukdomar, med andra ord sjukdomar där kroppens immunförsvar angriper den egna vävnadens celler. Produktportföljen består idag av två substanser under utveckling: T20K mot multipel skleros (MS) som befinner sig i preklinisk fas och Rabeximod mot ledgångsreumatism som befinner sig i fas 2. Bolagets vision är att kunna möjliggöra effektiv behandling av immunologiskt orsakade sjukdomar som MS och ledgångsreumatism, utan begränsande biverkningar.

Trender i branschen

Anledningen till att Bolaget idag positionerar sig inom marknaden för multipel skleros (MS) är att marknadstillväxten idag hämmas av biverkningar, att behandlingarna endast är effektiva på en del av MS-sjukdomarna. Cyxone utvecklar läkemedel som, utan injektion, ska kunna behandla fler autoimmuna sjukdomar effektivt, säkert och med färre och mindre allvarliga biverkningar vilket gör att Bolaget potentiellt kan positionera sig inom en marknad med stark framtida tillväxt.

Produkterna och affärsmodell

Bolaget utvecklar idag primärt två produkter:

  • T20K är en läkemedelskandidat mot multipel skleros (MS) som är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Idag finns det inga botemedel mot denna sjukdom, utan bara bromsmediciner som ofta ger biverkningar, som bara kan behandla vissa typer av MS och dessutom måste ges via injektioner. T20K bygger på ett naturligt växtprotein som har visat sig hämma ett kroppseget ämne som anses centralt vid utvecklingen av MS, utan allvarligae biverkningar vid djurtester. Cyxone vill utveckla T20K för att förhoppningsvis kunna erbjuda ett effektivt bromsmedel som hindrar utvecklingen av de allvarliga symtom som brukar uppstå.
  • Rabeximod är ett läkemedel mot ledgångsreumatism (RA), en autoimmun sjukdom som orsakar kroniska inflammationer i kroppens leder, vilket resulterar i smärta i leder och muskler. Dagens standardbehandling består av ett cellgift som i många fall ger negativa biverkningar. Rabeximod är ett oralt läkemedel som i tidigare klinisk fas 2-data har visat en gynnsam säkerhetsprofil, bekräftad optimal dos och preliminär terapeutisk effekt. Rabeximod är en first-in-class kandidat, med en helt unik typ av verkningsmekanism som kan förändra den existerande marknaden och förbättra livskvalitén avsevärt för de som är drabbade av RA.

Cyxones affärsmodell går ut på att utveckla innovativa läkemedel såsom Rabeximod och T20K för att behandla multipel skleros (MS) och andra immunologiska sjukdomar. Dessa läkemedelskandidater ska utvecklas till fas 3 för att sedan säljas för kommersiell användning till läkemedelsbolag. Denna affärsmodell skulle kunna möjliggöra för Bolaget att kontinuerligt utveckla fler läkemedel genom att generera licensintäkter från andra läkemedelsbolag.

 

”Utvecklingen av T20K har gått över förväntan. T20K är en cyklisk peptid (cyklotid) som Cyxone visat kan effektivt syntetiseras, är kemiskt mycket stabil i kroppen och fördelar sig bland annat till organ som mjälte och tarm vilka är centrala för att styra inflammationsprocesser relevanta för MS-utvecklingen. Effekten av T20K i MS djurmodell visar att Cyxones substans kan bli lika potent som det bästa orala läkemedlet på marknaden men med potentiellt väsentligt lägre toxicitet. Det senaste året har dessutom analysmetoder för T20K förfinats, T20K i kvalitet för att ges till människa syntetiserats och biverkningspotentialen och den så kallade pharmacokinetiken undersökts mycket noggrant efter att substansen getts som injektion och som oral dosering i flera olika djurslag under längre exponeringstider för läkemedelskandidaten.”

– Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  • Bolaget ska genomföra en fas 2b-studie av Rabeximod. Tidigare studier visar att önskad effekt uppnås, varpå kommande studie har relativt låg risk relativt liknande projekt.
  • Cyxone har möjlighet att vid ett positivt utfall från fas 2b-studien slå samman resultatet med tidigare studie för att bilda underlag för en fas 3-studie. Detta innebär stora besparingar i form av tid och resurser.
  • Cyxone drivs på ett mycket resurseffektivt sätt med låg burn rate. Det betyder att nästan hela investeringen går till utveckling av läkemedel istället för att försvinna på annat.

 

Marknaden för multipel skleros (MS)

Enligt Cyxones bedömning har MS-marknadens tillväxt begränsats av läkemedlens ibland kraftiga biverkningar, att preparaten endast kan behandla de patienter som är drabbade av den vanligaste formen av MS och att medlen ofta måste injiceras. Med Bolagets läkemedel T20K, som intas oralt, har Cyxone en vision om att på ett effektivt sätt behandla MS och samtidigt uppnå mindre omfattande biverkningar. Detta kan leda till att Cyxone får en attraktiv position inom marknaden. Bolaget beräknar att T20K, givet att läkemedlet marknadsförs via en större partner med en marknadsandel om 10-30 procent, kan nå cirka 37 000 patienter i USA och 52 000 patienter i Europa vilka regelbundet behandlas under lång tid.

Marknaden för läkemedel mot ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism fungerar så att den först attackerar vävnaden runt ledkapseln. Följderna varierar från person till person med det vanligaste är att lederna svullnar, blir ömma och att det gör ont att röra sig. Lederna blir även stela och sjukdomen är mer aktiv i vissa perioder vilket kan innebära besvär som trötthet, feber och värk. Globalt finns det cirka 4,9 miljoner drabbade människor och den globala läkemedelsmarknaden värderas till drygt 20 miljarder USD 2016. Denna estimeras växa till drygt 30 miljarder USD år 2025. (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/rheumatoid-arthritis-the-rapeutics-market)

Bakgrund och motiv

Under 2017 ingick Bolaget ett avtal för att förvärva Rabeximod med syfte att bredda Bolagets produktportfölj med en ytterligare värdefull och lovande läkemedelskandidat i form av T20K-kandidaten. Denna substans är en oral kapsel, vilket betyder att patienten slipper bli behandlad via injektion. Detta förvärv slutfördes under 2018.

Framgent är Cyxones strategi att med hjälp av sitt breda nätverk, bestående av universitet och läkemedelsbolag, utveckla läkemedel till fas 3 för att sedan sälja licensen för drogen till läkemedelsbolag för kommersialisering. Detta medför att Cyxone kan operera mer resurssnålt i och med att de endast anlitar resurser i form av specialister under en begränsad tidsperiod. Emissionen genomförs för att möjliggöra detta och likviderna kommer att användas till att finansiera studier gällande Rabeximod och för att genomföra fas 2b-studie av läkemedlet.

Emissionslikviderna avses användas för att ytterligare kommersialisera Cyxones produktportfölj

Emissionslikviderna avses bidra till att ingå avtal med externa parter för inledande av de djurstudier för Rabeximod (ca 5 %) som krävs för att genomföra fas 2b-studie (cirka 95 %). Beroende på resultatet av studierna gällande Rabeximod avses likviden från teckningsoptionerna användas till slutförande av studierna för Rabeximod samt utveckling av T20K.

Erbjudande

Teckningsperiod: 8 oktober 2018 – 23 oktober 2018
Teckningskurs: 2,5 SEK per unit
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2018 är registrerad som aktieägare i Cyxone erhåller en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit i Cyxone till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 8 oktober 2018 till och med den 23 oktober 2018. Efter teckningsperiodens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och mister därmed sitt värde. Outnyttjade uniträtter kommer att, utan avisering från Euroclear, avregistreras från VP-kontot. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa utnyttjas för teckning av units senast den 23 oktober 2018 eller säljas senast den 19 oktober 2018.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar en emission till befintliga aktieägare om högst 19 714 483 units. Detta motsvarar totalt cirka 49,3 MSEK.
Antal aktier innan emission: 19 714 483 aktier.
Antal aktier efter emission: Högst 39 428 966 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 90 % av emissionsbeloppet.

VD har ordet

Cyxone startade sin operativa verksamhet i juni 2016 i samband med att Bolaget kapitaliserades via en riktad emission samt genom introduktion på Nasdaq First North Stockholm. Ytterligare kapital anskaffades för utveckling av Bolagets substans mot inflammation och multipel skleros (MS) genom två fulltecknade teckningsoptioner. Som beskrivet i Prospektet adderade Bolaget ytterligare ett utvecklingsprojekt i området autoimmuna sjukdomar genom förvärvet av Rabeximod från OxyPharma. Rabeximod är i klinisk fas 2 genom studier i mer än 200 patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA).

Cyxones arbetsform är att utföra sina vetenskapliga studier genom externa företag i de olika expertområden som utvecklingsprocessen av ett nytt läkemedel kräver. Detta har möjliggjorts genom den erfarenhet och kontaktnät som Cyxone besitter. Resultatet är att studierna kunnat genomföras både snabbare och mer kostnadseffektivt än om man skulle ha etablerat en intern organisation för samma syfte.

Utvecklingen av T20K har gått över förväntan. T20K är en cyklisk peptid (cyklotid) som Cyxone visat kan effektivt syntetiseras, är kemiskt mycket stabil i kroppen och fördelar sig bland annat till organ som mjälte och tarm vilka är centrala för att styra inflammationsprocesser relevanta för MS-utvecklingen. Effekten av T20K i MS djurmodell visar att Cyxones substans är lika potent som det bästa orala läkemedlet på marknaden men med potentiellt väsentligt lägre toxicitet. Det senaste året har dessutom analysmetoder för T20K förfinats, T20K i kvalitet för att ges till människa syntetiserats och biverkningspotentialen och den så kallade pharmacokinetiken undersökts mycket noggrant efter att substansen getts som injektion och som oral dosering i flera olika djurslag under längre exponeringstider för läkemedelskandidaten.

Cyxone har under 2018 gjort pilotstudier med en cyklotid i djurmodeller för inflammatorisk tarmsjukdom i samarbete med det Medicinska Universitetet i Wien. Cyklotiden hade inte någon klar effekt på sårbildning i tarm men visade sig har viss effekt på storleken på lymfnoder i tarm, mängden T-celler och ett protein som produceras av vita blodkroppar, så kallade neutrofiler. Detta tyder på att cyklotiden har en anti-inflammatorisk effekt i linje med de effekter som ses i djurmodeller för MS.

Bolaget följer planerna som tidigare kommunicerats i och med att en fas 1 studie med T20K planeras under slutet av 2018.

Det är också mycket tillfredställande med möjligheten att ta Rabeximod genom en andra fas 2 studie när vi vet att sub- stansen redan visat signifikanta effekter på ledgångsreuma- tism i människa efter 16 veckors behandling. Cyxones mål är, enkelt uttryckt, att upprepa den tidigare, formellt 12 veckors, studien med den enda skillnaden att man behandlar under 24 veckor för att fastställa de goda effekter som uppnåtts tidigare. Riskerna med en ”upprepad” studie är sannolikt märkbart lägre än om man testar en helt ny substans för första gången.

Det finns ett tydligt behov av ny, förbättrad terapi för de autoimmuna sjukdomarna multipel skleros och reumatoid artrit. Med en originalsubstans, T20K, i klinisk fas 1 för MS och med kapitaltillskott för att starta fas 2b studier med Rabeximod i RA under 2019, så ser jag med tillförsikt fram mot kommande år med Cyxone.

– Kjell G Stenberg
VD på Cyxone

Teckna online
Videointervju med VD
Prospekt
Anmälningssedel
Hemsida