Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av Units i Cortus Energy (publ)2018-11-08

Möjlighet att investera i ett bolag som driver utvecklingen framåt inom förnyelsebar energi

Teckningsperiod 8 nov – 22 nov

Teckna online
Videointervju med VD
Textintervju med VD
Prospekt
Hemsida
Teaser

Om Bolaget

Cortus Energy (publ) (”Cortus” eller ”Bolaget”) har sedan 2006 utvecklat en patenterad förgasningsteknik för produktion av kostnadseffektiv förnybar energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer. Tekniken, som går under varumärket WoodRoll®, är bränsleflexibel, vilket innebär att processen kan utnyttja olika billiga förnybara bränslen, såsom till exempel träavfall, jordbruksavfall och annat bioavfall, utan att kompromissa med processprestanda, gaskvalitet och energiinnehåll i gasen.

Bolaget står nu inför uppgiften att kommersialisera den patenterade WoodRoll®-tekniken. Strategin är att från ett referensprojekt i Höganäs verifiera WoodRoll®-tekniken, både kommersiellt och tekniskt för att expandera mot flera kommersiella tillämpningar och större värden för att utnyttja den stora potential som finns i tekniken.

Tre anledningar att investera enligt bolaget

  1. Höganäsprojektet som med ett genombrott för förnybar energi inom processindustri visar vägen för en omställning av en industrisektor som suttit helt fast i det fossila träsket.
  2. Fyra affärsmöjligheter som så snart Höganäsanläggningen rullar kommer kunna ge god fart i Cortus Energys affärer och etablera bolaget på nya marknader.
  3. Trycket från den internationella marknaden när det gäller nya tillämpningar som syntetisk naturgas, SNG, vilket visat sig under det senaste kvartalet, och som visar på en styrka för en fortsatt expansion.

Mångsidig affärsmodell leder till flera intäktskällor

Bolaget har idag tre stycken affärsmodeller de kan utnyttja beroende på dess kommersiella och finansiella förutsättningar. Den första är att de äger eller samäger WoodRoll-anläggningar där de genererar energiprodukter såsom el, värme, energigas, vätgas och/eller SNG dessa produkter säljs sedan till kunder på långa kontrakt. Vilket resulterar i långa och säkra intäktsströmmar när kontrakt har etablerats med kund. Vidare kommer även Bolaget sälja så kallade nyckelfärdiga WoodRoll-anläggningar till kunder och andra samarbetspartners. Slutligen kommer Bolaget att licensiera ut sin teknik till utvalda partners, där intäkterna då kommer att genereras genom kontinuerliga licensbetalningar, vilket genererar återkommande intäkter.

Bolaget adresserar stora marknader

Bolaget har idag en stor adresserbar marknad till följd av teknikens breda applikationsmöjligheter. Bolaget har idag huvudsakligen fem olika målsegment, vilka från kort till lång sikt prioriteras enligt följande:

  1. Processindustri
  2. El och värmeproduktion
  3. Förnybar naturgas (SNG)
  4. Vätgas
  5. Petrokemiindustrin

De geografiska marknaderna Bolaget närvarar på, alternativt avser att etablera sig på, präglas av ett antal specifika gynnsamma politiska initiativ. I närtid bedöms framförallt Tyskland, Japan och USA vara intressanta där Bolaget identifierat i de två sistnämnda potentiella affärsmöjligheter som avses realiseras inom två år.

Japan

Cortus Energy har tillsammans med Forest Energy ett avtal om ett strategiskt samarbete för att utveckla den japanska marknaden för småskalig elproduktion baserad på biomassa. Det strategiska samarbetet bygger på att realisera en första 2 MW el pilotprojekt, baserat på den första 6MW WoodRoll®-anläggningen. Detta pilotprojekt kommer sedan att utgöra basen för framtida samarbete. Potentialen för de närmsta fem åren är upp till 25 projekt. Anläggningarnas lönsamhet baseras på 20-åriga el-inmatningstariffer. Samarbetet löper på, men trots ett gott samarbete med betydande ansträngningar har inte en affärsmöjlighet för en referensanläggning kunnat säkras, ännu. Främsta hindret för detta är att finansieringen kräver beprövad teknik, varför referensanläggningen är avhängig att drift av WoodRoll® kan påvisas i Höganäs.

Bolaget har undersökt möjligheten för bankfinansiering i Japan, varpå bankerna ställt sig positiva till att finansiera anläggningar som uppnått en TRL 9 (”Technology Readiness level”). Arbetet med att utveckla affärsmöjligheter i Japan fortsätter med målsättning att starta en realisering av en affärsmöjlighet att använda som referens-anläggning under 2019.

USA

Cortus bedriver ett testprojekt i Kalifornien gällande elproduktion från biomassa och har erhållit ett finansiellt stöd om 5 MUSD. I Kalifornien, USA, finns en målbild om att reducera växthusgaserna till en nivå som är 40 procent lägre än utsläppsnivån år 1990. Särskilt relevant stödprogram för Bolaget är Bioenergy Market Adjusting Tariff (BioMAT) som är ett inmatningstariffprogram avsett för småskaliga bioenergigeneratorer upp till en storlek av 3MW. Programmet erbjuder berättigade affärsmöjligheter, upp till en totalstorlek av 250 MW att exportera elektricitet till Kaliforniens tre största investerarägda elleverantörer genom ett standardkontrakt med fasta priser.

Tyskland

Den tyska staten har satt upp konverteringsmål av fossil naturgas till förnybar naturgas (SNG). Till år 2020 är målet att uppnå 65 TWh förnybar naturgas och till år 2030 är målet 110 TWh. Idag har mindre än en fjärdedel av 2020 års mål uppnåtts. För Cortus är potentialen enorm, vilket kan illustreras av det faktum att 2020 års mål motsvarar fler än 1 200 WoodRoll anläggningar av samma storlek som det första projektet (6 MW Modulär WoodRool).

Bakgrund och motiv

Bolaget genomför en företrädesemission om ca 65 MSEK. Hälften av emissionslikviden kommer att användas för att utveckla Bolagets referensprojekt i Höganäs. Vidare kommer resterande likvider användas för att stärka Bolagets rörelsekapital under de kommande 12 månaderna.

Erbjudande

Teckningsperiod: 8 – 22 november 2018.
Teckningskurs: 0,26 SEK per unit (0,13 SEK per aktie).
Villkor: De som är registrerade som aktieägare i Cortus Energy på avstämningsdagen erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, varvid två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,26 SEK. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption. Företrädes-emissionen innebär därmed emission av högst 501 768 334 nya aktier och högst 250 884 167 teckningsoptioner. Teckningskursen om 0,26 SEK per unit innebär således en teckningskurs om 0,13 SEK per aktie; teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Erbjudandet riktar sig till Bolagets aktieägare och erbjudandet omfattar högst 250 884 167 units, vilket motsvarar 65 MSEK, exklusive kostnader för emissionsgarantier.
Antal aktier innan emission: 501 768 335.
Antal aktier efter emission: Högst 1 003 536 669.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen är säkerställd till 80 %.