Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av Units i Aino Health AB (publ)2018-09-10

Möjlighet att investera i ett bolag som med sina SaaS-tjänster skall minska sjukfrånvaro

Teckningsperiod 10 september – 26 september

Teckna online

Aino Health AB (”Aino” eller ”Bolaget”) är den ledande leverantören inom Corporate Health Management genom bolagets digitala SaaS-tjänster för företagsledningar. Bolaget har arbetat med över 150 organisationers ledningsgrupper inom olika branscher för att förebygga sjukfrånvaro genom att att integrera Ainos digitaliserade tjänster. Ainos affärsidé är att utveckla och marknadsföra IT-baserade och skalbara verktyg för preventiv hantering av medarbetarfrånvaro.  Genom att förebygga sjukfrånvaro så sparar bolag pengar samtidigt som undersökningar visat på att de anställda blivit friskare, mer motiverade och resultatdrivna.

Kärnerbjudandet från Aino Health är SaaS-tjänsten HealthManager. Kompletteringserbjudanden som levereras av Aino Health och i tillväxtmarknader av partners, är analystjänsterna Business Health Index och Business Health Audit, samt konsulttjänster. För att åstadkomma en skalbar modell för frånvarohantering, analys och åtgärder har Aino skapat ett antal tjänster och IT-verktyg som tillsammans utgör en helhetslösning för ledningsgrupper, HR-avdelningar, chefer med personalansvar och medarbetare.

Aino genomför nu en emission för att Ainos utbud av smidiga digitala lösningar ska nå ut på marknaden i snabbare takt genom strategiska samarbetspartners. Aino har en uttalad tillväxtstrategi där de nu gett sig in på nya geografiska marknader med lyckat resultat, bl.a. i Tyskland där viktiga strategiska avtal tecknats under 2018. Bolagets främsta fokus ligger på SaaS-tjänsten HealthManager vars intäktsmodell är skalbar och bidrar till flexibilitet. Ainos målsättning är att visa en kraftig årlig tilllväxt genom organisk tillväxt och genom att penetrera nya marknader.

Under kvartalet har vi ökat antalet användare med 20 procent. Nu har vi över 39 000 licensierade användare av vår plattform, Aino HealthManager.

– Jyrki Eklund, VD på Aino Health

HealthManager – en SaaS molntjänst som skall minska sjukfrånvaro

Ainos främsta fokus ligger på att vidareutveckla, marknadsföra och fortsätta sälja deras kärnerbjudande, HealthManager. HealthManager är en skalbar IT-plattform som i realtid analyserar frånvarodata, vilket i sin tur visar på hur ledningen kan vidta preventiva åtgärder för att förhindra framtida sjukfrånvaro. Vidare så har mätningar visat att anställda blir friskare, mer motiverade och resultatdrivna. HealthManager används idag av ett flertal stora bolag och kommuner, där viktiga strategiska samarbeten tecknats på nya marknader i år. Stora Enso implementerade under 2010 HealthManager, där de mest drabbade produktionsenheterna efter två år visade på en halvering av sjukfrånvaron.

Aino och det tyska företaget Multi Contact, som är en del av Otto-koncernen, har under 2018 ett avtal gällande HealthManager, som vid lyckat resultat bör kunna generera fler affärer. Vidare viktiga affärer och sammarbeten gällande HealthManager är Botkyrka Kommun, Finnair och ett nyligen ingått partnerskapsavtal med ett bolag i Förenade Arabemiraten. Totalt så har HealthManager ca 39 000 licensierade användare, en ökning med drygt 20 % mot föregående kvartal.

Stora kunder med många anställda

HealthManager används idag av 25 kunder med cirka 39 000 anställda. 20 procent av kunderna motsvarade ungefär 85 procent av Aino Healths omsättning under 2017. Kunderna betalar en fast ersättning per anställd och månad, eller enligt en incitamentsmodell baserad på utfall och resultat av Ainos leverans. Potentiella kunder är service- och industriföretag samt offentlig verksamhet med över 500 medarbetare. Förutom direktförsäljning använder Aino sig av strategiska partners som licensierar Ainos SaaS-tjänster.

Under 2018 har Aino tecknat avtal med bl a

  • Botkyrka Kommun till ett ordervärde mellan 4,3 – 10,8 MSEK
  • ArcelorMittal i Tyskland
  • Region Västmanland
  • Finnair
  • Attendo

Bakgrund och motiv

Aino har en uttalad målsättning vilken innebär en kraftig tillväxtplan som syftar till att etablera Aino på flera marknader, fortsatt stärka marknadsnärvaron i Finland, samt säkerställa högre skalbarhet och flexibilitet i kunderbjudandet. Detta för att i snabbare takt nå ut på marknaden genom bolagets Saas-tjänster och smidiga digitala lösningar via strategiska samarbetspartners.

Aino Healths målsättning är att uppnå en kraftfull tillväxt. Detta ska ske genom organisk tillväxt på etablerade marknader och forsätta bearbeta och etablera sig på nya geografiska marknader. Bolaget har som målsättning att etableringar på nya marknader ska vara kassaflödesmässigt självförsörjande utan behov av ytterligare kapitaltillskott efter två år från etablering. Emissionslikviden skall främst användas till försäljning, marknadsföring och utvecklingskostnader.

Erbjudande:

Teckningsperiod: 10 september – 26 september
Ainos värdering pre-money: cirka 45,5 MSEK
Teckningskurs: 3,40 kr per Unit
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 6 september 2018 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna Units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 5,95 kr under teckningsperioden 1 november 2019 – 29 november 2019. För det fall Erbjudandet inte blir fulltecknat genom teckning med stöd av Uniträtter kommer tilldelning att ske utan stöd av Uniträtter.
Antal aktier innan emission: 5 422 770 aktier
Antal aktier efter emission: 12 653 130 aktier
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 7 230 360 Units. Vid fulltecknad emission tillförs Aino Health 24,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att utöka erbjudandet med ytterligare Units, motsvarande cirka 5 Mkr genom en kompletterande riktad emission till strategiska investerare med motsvarande villkor.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 19,7 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionsbeloppet.

 

VD har ordet

Vi fortsätter att utveckla verksamheten med god fart. Under årets första sex månader har vi fortsatt att ta flera strategiska affärer och partneravtal. I Sverige tog vi under kvartalet en viktig affär med Botkyrka kommun. Affären är ett genombrott inom offentlig sektor och för vår affärsmodell med utfallskontrakt.

Det är mig veterligen första gången den modellen används i Sverige, men vi har stor erfarenhet av såväl offentlig sektor som utfallskontrakt på den finländska marknaden. Ersättning utgår delvis löpande och delvis baserad på resultat i efterskott. Vår erfarenhet är att det är en modell som ger mycket goda resultat för såväl vår kund som för oss.

I Tyskland som är en stor marknad med hög potential har vi under det andra kvar-talet driftsatt Aino HealthManager, som vi tecknade avtal om i början av året. Det är den första driftsättningen av HealthManager i Tyskland och det visar att våra lösningar är väl lämpade för den tyska marknaden.

I Finland har vi tecknat flera partneravtal under andra kvartalet. I Förenade Arabemiraten har vi tecknat ett exklusivt partnerskapsavtal med Emirates Artificial Intelligence Technologies LLC. Licens-försäljning genom partners gör det möjligt för oss att skala upp vår affär och öka tillväxten. Vårt unika sätt att förebyggande angripa frånvaroorsaker är grunden för det förtroende kunder och partners ger oss på den viktiga finländska marknaden.

Vårt resultat har ökat jämfört med motsvarande period. En bidragande orsak är att vi har minskat våra kostnader. Mitt fokus ligger nu på att öka intäkterna. Därför fortsätter vi att satsa på att skala upp affären genom ökad licensförsäljning till nya kunder. Men också indirekt försäljning genom partners, som ytterligare vidgar vårt nätverk och bidrar till en snabbare tillväxt.

Fortsatt god utveckling av licensförsäljningen

Under kvartalet har vi ökat antalet användare med 20 procent. Nu har vi över 39 000 licensierade användare av vår plattform, Aino HealthManager. Vi satsar på att utveckla vår plattform Aino HealthManager med ett förenklat datagränssnitt, så kallat API­gränssnitt. Det innebär att även information från aktörer i ekosys-temet snabbare och enklare kan hämtas och analyseras.

Företrädesemission säkrar fortsatt expansion

På en extra bolagsstämma i augusti beslutades att genomföra en företrädesemission av Units i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att stärka vår finansiella ställning för en fortsatt expansion och att nå en kritisk volym som säkerställer vår lönsamhet över tid.

Goda framtidsutsikter

Vi är verksamma inom ett område med goda framtids-utsikter. Deloittes rapport The rise of the social enterprise, baserad på svar från 11 000 affärs- och HR-chefer, kommer fram till en kärnfull slutsats. Det är nu viktigare än någonsin att ta hand om sina medarbetare. Vi på Aino delar den uppfattningen. Det är vitalt att lyssna till varje enskilds medarbetares behov för att de ska kunna prestera och må bra på arbetet.

Vår plattform, HealthManager, säkerställer att ledningen behandlar varje individ jämlikt och med respekt, och hjälper dem att slippa långsjukskrivningar och de problem som följer av en sådan, såväl för individen som för arbetsgivaren.

Vårt sätt att förebyggande angripa frånvaroorsakerna är nyckeln till ett friskare och mer lönsamt kundföretag. En ökad förståelse för värdet av medarbetarna i kölvattnet av svårigheten att få tag i kompetent personal driver också på utvecklingen i en positiv riktning. Framtiden är till vår fördel och marknaden utvecklas åt rätt håll.

– Jyrki Eklund
VD Aino Health AB (publ)

Teckna online
Teaser
Memorandum
Presentation på Aktiedagen
Anmälningssedel
Hemsida