Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)2018-06-11

Möjlighet att investera i ett bolag med exponering mot bostadsmarknaden, offentlig sektor och byggbranschen

Teckningsperiod: 4 juni – 18 juni

 

Inte på många årtionden har efterfrågan varit större än vad den är idag på smarta och flexibla bostäder, utbildningslokaler och kontor. Sverige ligger efter med bostadsbyggandet och behöver enligt Boverkets rapport mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025. EU har dessutom bestämt att alla nya byggnader från och med 2021 ska vara nära nollenergibyggnader. Dessa trender ser Zenergy som de viktigaste i byggbranschen.

Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”) är ett svenskt företag grundat 2009, som tillverkar produkter så som byggbodar, entreprenadbomoduler och lokaler för kunder med speciellt högt ställda krav på kvalitet, låg energiförbrukning, smarta lösningar och brandsäkerhet. Baserat på Bolagets patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element producerar och levererar Zenergy ZIP-Bostäder, ZIP-Entreprenadmoduler, ZIP-Skolor och andra ZIP-produkter till i huvudsakligen Skandinavien. Via dotterbolaget Zenergy ZIPRENT AB hyr Zenergy även ut sina produkter. Sammantaget erbjuder koncernen därmed kompletta lösningar till bostadsmarknaden, den offentliga sektorn och byggbranschen.

Styrelsen i Zenergy AB har fattat ett strategiskt beslut att införliva projektutveckling i egen regi för att äga värdekedjan från början till slut. Beslutet innebär en utökad affärsmodell för att skapa större värden inom ramen för befintlig produktionskapacitet. Samtidigt kommer Zenergy precis som tidigare vända sig till den öppna marknaden avseende entreprenadmoduler och bostäder. Strategin innebär att Zenergy framledes inte enbart kan erbjuda marknaden attraktiva bostäder utan även fullt färdiga flerfamiljshus.

“Sammanfattningsvis så står Zenergy inför en mycket spännande framtid. Den underliggande efterfrågan i Sverige är mycket stark, vi har säkrat vår egen efterfrågan med samarbetsavtal och med CE-märkningen av ZIP-Elementet som vi erhöll i början av 2018 öppnas även Europamarknaden.” – Olle Magnusson, VD på Zenergy

Fyra anledningar att investera enligt Zenergy

  • K-Fastigheter: Zenergy har ett nära samarbete med K-fastigheter som Bolaget har tecknat ett ramavtal med. Ramavtalet omfattar bland annat beställningsåtagande om 750 lägenheter (ordervärde 700 MSEK). Förutom de försäljningsmöjligheter ramavtal innebär, medför det även tillgång till mångårig kompetens och erfarenhet. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018 ”Ödåkra projektet”.
  • Stora och väletablerade kunder: förutom statliga och kommunala kunder har Zenergy även större bolag såsom PEAB, Skanska, Wallenstam och K-fastigheter som kunder.
  • Stor marknadspotential: i de fem affärsområden där Zenergy verkar är marknadspotentialen stor. De främsta drivkrafterna är den svenska bostadskrisen och kommunernas växande behov av skolor och utbildningslokaler.
  • CE-märkning av ZIP-Elementet: i och med beviljandet av CE-märkning av Zenergys ZIP-element öppnas dörrarna till den europeiska marknaden.

Bakgrund och motiv

Zenergy genomför nu en företrädesemission om ca 48,8 MSEK (före emissions- och garantikostnader), där garanti- och teckningsåtaganden uppgår till ca 59 %. Via emissionen erhåller Zenergy nödvändigt expansionskapital för att exekvera på rådande investeringsmöjligheter.

Emissionslikviden avses användas till följande:

  • Investeringar i egenägda bostäder för uthyrningsverksamheten (ca 45 %).
  • Investeringar i produkter för leasingmarknaden (ca 30 %).
  • Investeringar i organisationen samt infrastruktur och produktionsanläggningar (ca 15 %).
  • Investeringar i att införliva projektutveckling i egen regi (ca 10 %).

Marknad – bostadskris och ökad efterfrågan från kommuner

Det råder fortsättningsvis stor brist på bostäder som framförallt drabbar unga, gamla och barnfamiljer. Många unga har ingen möjlighet att flytta hemifrån på grund av bostadsbristen och det finns exempel på studenter runtom i landet som tvingas bo i tält. Efterfrågan på att hyra enheter för skolor väntas öka.

Den ökade nivån av årskullar och stor inströmning av nyanlända i skolor gör att behovet av större och fler lokaler ökar. Detta har gjort att efterfrågan av modulhus har ökat vilket i sin tur har gjort det svårare för skolor att få tag på modulhus att hyra.

Zenergy uppskattar att potentialen för lokaler för uthyrning i Sverige är cirka 3-4 miljarder kronor per år

Marknaden domineras av Ramirent med en omsättning på ca 2 miljarder kronor, Expandia med en omsättning på över 1 miljard kronor, Cramo Adapteo på ca 500 miljoner kronor, Temporent på ca 300 miljoner kronor och Indus på ca 200 miljoner kronor. Huvudparten av dessa omsättningar utgörs av uthyrning till kommuner och landsting. Konkurrenternas omsättningar består av flertalet olika produkter men uthyrning av lokaler har med Bolagets egna uträkningar uppskattats till cirka 3-4 miljarder SEK.

ZIP-Bostäder har få begränsningar och är anpassningsbara

Efterfrågan på bostäder är mycket stor och förväntas vara stor de kommande åren.

När det kommer till bostäder etablerade med tidsbegränsade bygglov råder det idag brist och efterfrågan förväntas öka ytterligare på grund av den rådande akuta bostadsbristen. Detta skapar goda förutsättningar för en stark utveckling.

Flertalet av kommunerna förväntas efterfråga leasing eller hyresavtal istället för att köpa nyproducerade bostäder. Zenergys ZIP-Bostäder uppfyller BBR-krav för permanent boende. Detta möjliggör för Bolaget att sälja eller hyra ut olika typer av flexibla Zenergy ZIP-Bostadslösningar som uppfyller BBR-kraven som t.ex. tillgängligheten för rörelsehindrade, luftkvalitet och ljudkvalitet.

ZIP-Element – ett byggelement med unika egenskaper

Under miljonprogrammet (1960-1970) byggdes en miljon nya, men dåligt isolerade bostäder i Sverige. De flesta byggdes helt utan dagens krav på isolering och energieffektivitet. Behovet av en upprustning blir allt mer påtaglig.

Prognoscentret bedömer att den totala kostnaden för att renovera miljonprogrammet är 214 miljarder kronor. I dagsläget är 471 000 lägenheter i behov av totalrenovering och kostnaden beräknas till 154 miljarder kronor.

Här kan ZIP-Elementet användas utanpå befintliga byggnader som tilläggsisolering med integrerad ventilation. Normala väggkonstruktioner i småhus består av reglar och isolering mellan skrivmaterial (gips, OSB och liknande). Här kan Zenergy ZIP-Element ersätta alla ingående material i en traditionell vägg. Dessutom blir produktionstiden mycket kortare för den som bygger. I flerbostadshus finns det grovt sett två stomtyper; tunga stommar (betong) och lätta stommar (stål eller trä). Zenergy ZIP-Element har en naturlig plats i båda typerna, som utfackningsväggar där hela färdiga väggelement lyfts på plats i stommen. Med Zenergy ZIP blir både transporterna och lyften lättare och arbetstiden kortare.

Erbjudande

Teckningsperiod: 4 juni 2018 – 18 juni 2018.
Zenergy värdering pre-money: cirka 48,8 MSEK.
Teckningskurs: 1,50 SEK.
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Zenergy AB (publ) äger företrädesrätt att teckna B-aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av B-aktier. En (1) per avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till kursen 1,50 SEK per aktie. Emissionen är även öppen för ansökan om teckning utan företrädesrätt.
Emissionsvolym: Ca 48,8 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier innan emission: 32 509 477 aktier.
Antal aktier efter emission: 65 018 954 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Totalt uppgår garanti- och teckningsåtagande till 27,1 MSEK (ca 56 %).

VD har ordet

Senaste 12 månaderna har varit omvälvande för Zenergy där vi tecknat flera viktiga avtal och förberett bolaget på att möta den starka efterfrågan som förväntas de kommande åren. Höjdpunkten under året var det ramavtal som vi tecknade med K-Fastigheters ägarbolag Karlsson Equity Holding AB som bland annat har den i fastighetskretsar mycket välkände Erik Selin i ägarlistan.

Ramavtalet baseras på två ben. Det första är ett beställningsåtagande på cirka 750 lägenheter till ett ordervärde på totalt cirka 700 MSEK över fem år. Det andra är utfärdandet av teckningsoptioner till Karlsson Equity Holding på motsvarande 20 procent av kapitalet, som kommer att göra Karlsson Equity Holding till bolagets röstmässiga majoritetsägare. Beställningsåtagandet är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänt vid slutbesiktning under 2018 ”Ödåkra projektet”.

En annan höjdpunkt var avtalet som tecknades med Fastighetsbolaget Wallenstam AB om leverans av 89 lägenheter med tillhörande tvättstugor för uppförande vid Lackarebäck i Mölndal. Lägenheterna, som har byggts som enheter i vår fabrik och monterats på plats av vår partner Erlandsson Bygg, slutbesiktigades under april 2018 och hyresgästerna har nu påbörjat inflyttningen, de första som bor permanent i ZIP-Bostäder. Såväl Fastighetsbolaget Wallenstam AB som köpt bostäderna av Zenergy som Mölndals kommun är mycket nöjda med bostäderna.

När vi nu under sommaren 2018 genomför en nyemission är tanken att utnyttja den starka efterfrågan på hyresrätter och skolor som finns i Sverige under de kommande åren då befolkningen ökar. Vi ser en möjlighet att kunde ta en position på den stora uthyrningsmarknaden. Av den anledningen har Styrelsen i Zenergy AB tagit ett strategiskt viktigt beslut att intensifiera och införliva projektutveckling i egen regi för att äga värdekedjan från början till slut. Zenergy har som resultat därav tecknat en avsiktsförklaring gällande samarbete med ett välrenommerat projekt- och fastighetsutvecklingsbolag. Avsikten är att i närtid i form av ett Ramavtal fastställa förutsättningarna för det fortsatta samarbetet.

Fastighetsutvecklingsbolaget har tillsammans över 40 års erfarenhet av projektutveckling av fastigheter. Grundarnas erfarenheter är bred och djup inom markanvisningstävlingar, markförvärv, detaljplaneläggning, produktframtagning, entreprenadupphandling-projektering och slutligen försäljning till institutionella samarbetspartners som hyresrätter eller vårdboende alternativt som bostadsrättslägenheter till konsumenter.

Avsikten är att i nära samarbete med fastighetsutvecklingsbolaget identifiera och förvärva byggrätter, projektera och rita attraktiva bostadslösningar byggt på det standardiserade koncept som Zenergy utvecklat ihop med K-Fastigheter. Samarbetet gäller även skolor och andra samhällsnyttiga lokaler. Strategin innebär att Zenergy i framtiden inte enbart kan erbjuda marknaden attraktiva bostäder utan även fullt färdiga flerfamiljshus och skolor. Ett pilotprojekt kommer att genomföras i närtid och vars erfarenheter kommer att ligga till grund för Ramavtalet. Beslutet innebär en utökad affärsmodell för att skapa större värden inom ramen för befintlig produktionskapacitet. Samtidigt kommer Zenergy precis som tidigare vända sig till den öppna marknaden avseende entreprenadmoduler och bostäder.

Den underliggande drivkraften för efterfrågan är fortfarande samma – att lösa bristen på skolor och bostäder i Sverige – men vårt fokus kommer nu att ligga på att skala upp produktionen för att möta efterfrågan som vi har säkrat med samarbetsavtalet med K-Fastigheter.

Sättet vi har valt att göra det är genom att införa LEAN-metodiken i vår tillverkningsprocess. LEAN kommer från den japanska bilindustrin och ställer väldigt höga krav på alla processer, från inköp och logistik hela vägen ned till produktionsplanering och själva produktionen. Under 2017 och inledningen av 2018 har vi förstärkt organisationen för att möta dessa krav. Kostnaderna för denna utveckling av bolaget var under senare delen av 2017 och början av 2018 cirka 15 MSEK, vi är övertygade om att det på sikt bygger stort värde för företaget.

Nyckelfaktorn för lönsamheten i Zenergy kommer att vara produktionen. En ekonomisk analys som vi har gjort visar att vi med LEAN i vår fabrik genererar ett positivt resultat redan under 2018.

Vår utmaning är att skala upp produktionen med bibehållen kvalitet där vi ser mycket goda möjligheter att lyckas genom implementeringen av LEAN produktionen.

Sammanfattningsvis så står Zenergy inför en mycket spännande framtid. Den underliggande efterfrågan i Sverige är mycket stark, vi har säkrat vår egen efterfrågan med samarbetsavtal och med CE-märkningen av ZIP-Elementet som vi fick i början av 2018 öppnas även Europamarknaden.

 

 Olle Magnusson, VD på Zenergy AB (publ)

Videointervju med VD Olle Göransson
Teaser

Prospekt
Teckna online
Hemsida