Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Scandinavian ChemoTech AB (publ)2018-05-23

Möjlighet att investera i ett bolag vars produkter möter en omfattande marknad andra behandlingsformer inte förmår

Teckningsperiod: 23 maj – 7 juni

Scandinavian ChemoTech AB (”ChemoTech” eller ”Bolaget”) är ett medicintekniskt bolag som är verksamma inom life-science. Bolaget har påbörjat kommersialisering av sin första produkt, IQWave™. D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™) påverkar tumörens celler med hjälp av elektriska fält och ökar därmed möjligheten till passage av cytotoxiska läkemedel in i tumörcellerna.

Den främsta skillnaden mot första generationens elektrokemoterapi är att i D-EECT-behandlingen anpassas kraften i det elektriska fältet, vilket minimerar risken att bränna bort tumörer, något som skulle kunna ha negativ effekt på tumören. De jämförelsevis låga behandlingskostnaderna för D-EECT gör metoden attraktiv även i länder med begränsad betalningsförmåga och mindre omfattande sjukvårdsystem än i exempelvis Europa, där elektrokemoterapi varit etablerad sedan lång tid.

Framgångarna för IQWave™, Bolagets produkt baserad på deras teknologi, har varit betydande under inledningen av 2018. Bolaget har sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien, vilket medför möjlighet till lansering på ytterligare marknader. Geografiskt fokuserar Bolaget på tillväxtekonomier som Indien och Sydostasien, där patientbehovet av varierande cancerindikationer är betydande.

Efter IQWaves™ framgångar är Bolagets ambition att uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019.

”Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under inledningen av 2018. Vi har sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien. Dessa framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta.” – Mohan Frick, VD på ChemoTech

Tre anledningar till att investera enligt ChemoTech:

  1. Utvecklar morgondagens cancerterapier för patienter i alla delar av världen.

  2. Innovatörer inom cancerbehandlingar och smärta.

  3. IQWave™ – låg kostnad, kort behandlingstid, minimala biverkningar.

Återkommande intäkter skall bidra till positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 2019

ChemoTechs affärsmodell baseras på två typer av intäkter:

  • Försäljning av Bolagets produkt IQWave™, (ca 300 000 SEK – ca 600 000 SEK per enhet)
  • Tillhörande engångsartiklar i form av behandlingskit (ca 3000 SEK – ca 12 000 sek per behandlad patient)

Försäljning mot kund sker dels via ChemoTech, men skall främst ske via distributörer för att penetrera nya marknader. Kraven på samarbetspartners är att de skall ha goda relationer med lokala Key Opinion Leaders och skall vara väl bevandrade med medicinteknik och framförallt onkologi. Främsta fokus ligger på sjukhus och kliniker vilka har potential att utföra minst tre behandlingar per vecka och IQWave™-enhet.

Försäljningen av behandlingskit förväntas över tid bidra med återkommande intäkter och stå för en betydande del av Bolagets omsättning. Bolaget har en uttalad finansiell målsättning om att senast fjärde kvartalet 2019 visa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, ChemoTechs ambition är att sälja åtta IQWave™ under 2018 och 16 stycken 2019.

ChemoTech adresserar omfattande marknader

ChemoTech har valt att primärt fokusera på marknader där cancervården idag är bristfällig, där Bolaget valt ut Indien och Sydostasien som huvudmarknader.

Indien
Indien är en viktig marknad för ChemoTech, det var ett samarbete mellan svenska och indiska läkare och institutioner som resluterade i den tekniska lösning som IQWave™ baseras på. År 2016 registrerades ca 1,45 miljoner nya cancerpatienter i Indien, vilket förväntas ökas till att uppgå till 1,75 miljoner personer år 2020, samtidigt värderas indiska sjukvårdsmarknaden till drygt 100 mdUSD och väntas växa med 22 % fram till 2022. ChemoTechs adresserbara marknader utgörs främst av de som är i behov av pallativ vård vid huvud- och halscancer, där Bolagets D-EECT-behandling är väl lämpad i situationer där kirurgi och strålbehandling ej gett önskade resultat. För att penetrera marknaden säljer Bolaget dels via egen försäljningsorganisation och via agenter.

Filippinerna
ChemoTechs fokus på den filippinska marknaden är primärt bröstcancerpatienter vilka väntas öka med ca 18 000 patienter per år. Bolagets strategi är att inrikta sig på den privata sjukvården där behovet av ersättning för statlig sjukförsäkring blir mindre betydande. ChemoTech har sedan slutet av 2016 ett avtal med Strategic Partner Alliances Inc. för att driva den filippinska verksamheten, vilka under 2016 fick alla nödvändiga tillstånd från den filippinska myndigheten för att påbörja försäljning av IQWave™. ChemoTechs ambition är att starta upp ett dotterbolag i landet när detta bedöms lönsamt.  Våren 2018 såldes  ChemoTechs IQWave™ till Baypointe Hospital, som ingår i ACE Hospital Group som består av tolv sjukhus.

Sydostasien
I Sydostasien, vilket består av självständiga länder med varierande storlek och befolkningsmängd, har ChemoTech avtalat med välrenommerade distributören Abex Medical System Sdn., vilka omsätter ca 1 mdSEK per år. Avtalet gäller främst malaysiska marknaden men förväntas breddas med avtal gällande Vietnam och Myanmar. Bolaget inväntar malaysisk CE-märkning för att kunna påbörja försäljning av IQWave™. En IQWave™ har dock redan beställts för klinisk utvärdering av Universitetssjukhuset i Kuala Lumpur vilka har ansökt om en s k ”Special Access” hos myndigheterna, en process där ett sjukhus söker tillstånd att behandla med utrustning eller läkemedel, som ännu inte är registrerade.

 

Erbjudande:

Teckningsperiod: 23 maj – 7 juni
ChemoTechs värdering pre-money: cirka 18,3 MSEK
Teckningskurs: 12,50 kr
Villkor för emissionen: Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag, en (1) teckningsrätt av serie B Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny B-aktie.
Antal aktier innan emission: 1 462 500 aktier
Antal aktier efter emission: 2 925 000 aktier
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 1 462 500 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs ChemoTech 18,3 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 18,3 MSEK, motsvarande 100% av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv

Primärt fokus för ChemoTech under de kommande åren är att via kommersialisering av IQWave™ ta Bolaget till positiva kassaflöden från den löpande verksamheten, vilket planeras ske under 2019. Detta kommer att möjliggöras genom följande två fokusområden:

  • Accelerera lanseringen av IQWave™ på primärmarknaderna. Detta skall ske med hjälp av ökade marknadsföringsaktiviteter och förstärkt försäljningsorganisation, både intern och extern genom att utöka nätverket av agenter. Målsättningen är att via agenter få en större hävstång i marknadsarbetet till begränsade investeringar.
  • Bredda marknadsetableringen till nya regioner. Det finns många marknader där cancervården idag är bristfällig och där många patienter är i behov av en behandlingsmetod som ChemoTech kan erbjuda genom IQWave™. Primärt är dessa regioner närliggande länder i Sydostasien och Indien.

Nedan redogörs användandet av emissionslikviden:

  • 50% för försäljningsinsatser och marknadsetablering;
  • 40% för att tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital; och
  • 10% för kliniska studier och R&D.

VD har ordet

Framgångarna för IQWave™ har varit betydande under inledningen av 2018. Vi har sålt de tre första IQWave™-enheterna och skrivit avtal med två nya distributörer i Asien. Dessa framgångar stärker styrelsen i dess bedömning att ChemoTechs produkter adresserar en betydande efterfrågan, som andra tillgängliga behandlingsformer inte förmår möta. Den senaste tidens kommersiella genombrott för IQWave™ har medfört att styrelsen känner sig tillräckligt konfidenta för att precisera framåtblickande finansiella mål, där det primära målet att vi ska uppvisa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under 2019.

IQWave™ 3.0 en evolution

IQWave™ 3.0-versionen innehåller nya funktioner, som skall öka interaktionen mellan den behandlande läkaren och utrustningen. De viktigaste funktionerna ligger i den nyutvecklade tumörspecifika databasen, där analys och korrelationsberäkning kan göras mellan tumörspecifika egenskaper och behandlingsresultat. ChemoTech förväntar sig att denna databas skall kunna leda till ännu fler förbättringar av D-EECT (Dynamic-ElectroEnhanced Chemotherapy™)-protokollet som Bolaget har utvecklat tillsammans med forskare och läkare.

Fokus på våra prioriterade marknader ger resultat

Indien

Inledningen av 2018 har varit en mycket intensiv period för den nya organisationen i Indien, som nu har sitt huvudkontor i Mumbai. Genom ett distributörsavtal med ett bolag i Chennai, fick dotterbolaget sin första order. Det finns goda kommersiella förutsättningar att denna IQWave™ skall generera ytterligare intäkter från försäljning av behandlingskit, då syftet även är att frekvent hyra ut den till olika sjukhus och kliniker i regionen.

ChemoTech är närvarande i flera regioner i Indien, genom både anställda och fristående agenter: Maharashtra (Mumbai), Tamil Nadu (Chennai), Gujarat (Ahmedabad), Goa (Panjim), Chhattisgarh (Raipur) och Andhra Pradesh (Hyderabad).

Filippinerna

Bolaget har även haft stora framgångar på den filippinska marknaden och Bolaget erhöll sin första order från sjukhuset Baypointe. I början av hösten 2017 enades vi om det ramverk som skulle gälla för att Asian Hospital skulle övergå till kommersiell användning av IQWave™. Vid den tidpunkten hade vi aldrig kunnat ana vilken rigorös och byråkratisk process som skulle gälla för att bli en godkänd leverantör till MPIC-Group, ägare av Asian Hospital samt 13 andra sjukhus i Filippinerna. Glädjande nog börjar vi komma till slutet av denna långa process, för att bli en godkänd leverantör.

Sydostasien

När ChemoTech signerade distributörsavtalet med ABEX i Malaysia var vi medvetna om att det krävs en lokal registrering av IQWave™, innan en kommersialisering kan påbörjas. Som en del i vår utbildning av personalen hos ABEX, presenterade vi IQWave™ på onkologavdelningen vid Universitetssjukhuset Kuala Lumpur. Intresset var över förväntan och resulterade i en möjlighet att behandlingar kan komma att starta före det att en officiell registrering av IQWave™ är genomförd. Universitetssjukhuset PPUM i Kuala Lumpur framförde ett stort intresse för D-EECT och har nyligen erhållit en s k ”Special Access” hos myndigheterna, en process där importtillständ söks för utrusting eller läkemedel, som ännu inte är registrerade i ett land. Syftet med tillståndet är att PPUM så snabbt som möjligt skall kunna genomföra sin önskade utvärderingsstudie av IQWave™ D-EECT.

ABEX är nu i stånd att bygga upp ett helt nytt team, med IQWave™ som enda fokus. Detta är till fördel för både ABEX och ChemoTech, då kunskapsöverföring från oss till deras organisationer i hela regionen blir mycket mer tids- och kostnadseffektiv, inför den kommande geografiska expansionen.

Sekundära marknader

ChemoTech har sedan ett år tillbaka frekvent blivit uppvaktade av distributörer som vill få exklusiv rätt till IQWave™ i sina regioner. Fram till nu har Bolaget haft en konservativ inställning till nya marknader, då vi anser att fokus är helt avgörande för ChemoTech. Vi vet också att många av dessa länder har långa registreringsprocesser, innan det aktiva marknadsarbetet kan påbörjas. Vi har därför sagt oss vara villiga att påbörja diskussioner för distribution på några av dessa nya marknader.

R&D och CE-märkningen

Redan under slutet av förra året tog vi beslutet att fokusera alla våra utvecklingsresurser på IQWave™ 3.0 och CE-märkningen. Denna process är mycket omfattande och tidskrävande och ligger något efter den ursprungliga tidplanen. Vi beräknar att ha CE-märkningen klar under hösten 2018. Under vintern tog vi beslut att försöka finansiera utvecklingen av vår smärtprodukt D-EEPC (Dynamic-ElectroEn-hanced Pain Control™) genom s k ”mjuka pengar”, i form av Horizon-anslag.

Studier

Studier är mycket tidskrävande och innefattar många regulatoriska processer. Vi planerar två studier i Indien samt en mindre studie, som det tidigare har kommunicerats om, på Universitetssjukhuset i Kuala Lumpur

Företrädesemissionen

ChemoTech har nu, tre år efter Bolaget grundades, nått en nivå som måste anses vara tämligen unik för ett bolag som lanserar en helt ny generation av utrustning inom onkologi. Bolaget har påbörjat försäljning av sin första produkt IQWave™. Vi har sedan lansering erfarit att läkare är mycket nöjda med de resultat och det värde som IQWave™ har bidragit med, för de drygt 50 patienter som hittills har behandlats. Vi har haft stor hjälp av våra Key Opinion Leaders i både Indien och i Filippinerna. Läkarna har med framgång behandlat patienter och dessutom marknadsfört och spridit kännedomen om oss och D-EECT-behandlingen. Vi ser därför att det är oerhört viktigt att vi fort-sätter att satsa på marknadsföring av IQWave™ på våra kärnmarknader och fullföljer att driva de studieobjekt som vi redan har initierat.

Med anledning av ovan beslutade Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB den 25 april i år, att föreslå genomförandet av förestående Företrädesemission, vilken beslutades av en extra bolagsstämma den 15 maj 2018. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden och emissionsgarantier upp till cirka 18,3 MSEK, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

– Mohan Frick, VD på ChemoTech

 

Teaser
Memorandum
Videointervju
Anmälningssedel med företräde
Anmälningssedel utan företräde
Hemsida