Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar Oyj (publ)2019-03-01

Möjlighet att investera i ett bolag med hög potential inom grön energi

Teckningsperiod 1 mars  – 15 mars


PROSPEKT
TECKNA ONLINE
TEXTINTERVJU MED VD
VIDEOINTERVJU MED VD

Savosolar Oyj (publ) (”Savosolar” eller ”Bolaget”) är ett finskt företag verksamma inom solenergimarknaden. Bolaget tillverkar internationellt prisbelönta solabsorbatorer och solfångare, och enligt företagsledningen är Bolagets solfångare med MPE-absorbatorer de mest effektiva i världen. Bolaget började leverera deras solenergisystem i juni 2011 och har sedan dess levererat över 75 000 m2 av solpaneler till Savosolars kunder i diverse projekt. Savosolar fokuserar primärt på storskaliga projekt och värmesystem till industrin. Savosolar har som ambition att under de närmaste åren växa kraftigt och därmed generera värde för deras kunder genom att erbjuda energieffektiva och kostnadsbesparande lösningar.

Marknaden för Savosolars lösningar genomgår i dagsläget en mognadsfas, vilket bedöms kunna gynna Bolaget markant framgent. Bl.a. estimeras fjärrvärmemarknaden för solenergi växa med ca 35 % per år under de kommande åren. Marknadstillväxten drivs i mångt och mycket av ökat ekonomiskt och miljömässigt intresse för hållbara energilösningar, samt diverse EU-initiativ, där Bolaget uppfyller viktiga myndighetskrav på hållbarhet.

Bolaget fokuserar särskilt på affärsområden med hög tillväxtpotential, exempelvis fjärrvärmemarknaderna, samt processuppvärmning inom industrin. Tonvikten ligger på storskaliga industriella och fastighetssystem, såsom fjärrvärme med solfångare och industriell processvärme. Bolaget bedömer konkurrensen som låg inom installationer på över 500 m2, bl.a. då den viktigaste faktorn för användaren är systemens effektivitet.

Savosolar genomför nu en publik nyemission om 5,4 MEUR för att täcka kapitalbehov samt för att möjliggöra framtida expansionspotential.

Tre anledningar att investera i Savosolar 

  • Prisbelönad teknologi inom hållbar energi med marknadens mest effektiva solfångare
  • Goda förutsättningar för tillväxt genom fler storskaliga projekt
  • Genererar betydande värde för kunder genom energieffektivisering och kostnadsbesparingar

Ökat intresse för hållbarhet har drivit omsättningstillväxt historiskt

Savosolars affärsmodell bygger på att producera och leverera storskaliga projekt för olika typer av solenergi. Savosolar omsatte 2017 ca 0,8 MEUR och 5,6 MEUR 2018, en procentuell ökning med 578 % men visade dock ett negativt resultat. Omsättningsutvecklingen under 2018 drevs av ökat intresse för marknaden och Bolaget bedömer efterfrågan på deras lösningar som hög framgent.

Savosolar behöver emissionslikviden för att kunna förbättra rörelsekapitalet och således leverera på pågående projekt, samt skapa förutsättningar för mer lönsamma projekt framgent.

Marknad – hög tillväxt skapar möjligheter

Savosolar producerar solvärme lösningar för en lång rad olika typer av kund inom varierade segment. Bolaget fokuserar primärt på att producera och leverera storskaliga projekt inom högväxande segment av marknaden. Enligt Savosolar är fjärrvärmemarknaden för solenergi i Danmark, Tyskland, Frankrike, Finland, Sverige och delar av Östeuropa särskilt intressant. Vidare så vill Savosolar även fokusera på processuppvärmning inom industrin, där Bolaget ser betydande potential i Latinamerika, Australien och Afrika.

Intresset för energi från solceller ökar och detta åskådliggörs bl.a. genom EU-initiativet An EU Strategy on Heating and Cooling. Initiativet slår fast att nedkylning och uppvärmning kommer fortfarande vara EU:s största energibehov 2050. Marknaden för solvärme har vuxit starkt senaste åren, där kapaciteten har vuxit med 7,6 gånger mellan 2000 och 2017, utvecklingen av marknaden har sparat ca 135 miljoner ton koldioxidutsläpp, vilket därmed innebär en tydlig hållbarhetsbesparing.

Fjärrvärmemarknaden för solenergi ser Savosolar som Bolagets mest lukrativa marknad då Savosolar kan bidra med tydliga ekonomiska och miljömässiga förbättringar. Marknaden har vuxit med 35 % per år senaste fem åren och denna tillväxttakt estimeras fortsätta framgent. En huvudmarknad för fjärrvärme baserat på solenergi är i Danmark, där det finns betydande potential kommande år trots hög konkurrens. Genom diverse EU-initiativ är även marknaden i Tyskland och Frankrike intressanta för Bolaget. Överlag är marknaden i en intressant fas där ordrar med höga värden börjar bli normen.

Bakgrund och motiv

Emissionslikviden avses användas till följande:

  • Ökat rörelsekapital för att möjliggöra genomförande av nuvarande projekt
  • Betala av nuvarande lån om 1,4 MEUR
  • Skapa förutsättningar för att bygga en långsiktig intjäningsstrategi med lönsamhet och kassaflöde från nuvarande och framtida projekt.

Erbjudande 

Teckningsperiod: 1 mars – 15 mars
Nuvarande börsvärde för Savosolar: 28 MSEK
Teckningskurs: 0,005 EURO eller 0,05 SEK
Villkor för emissionen: Savosolar kommer att tilldela alla aktieägare som är registrerade i Savosolars aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”) eller Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sweden”) en (1) kontoförd teckningsrätt (”Teckningsrätterna”) för varje aktie som innehas på Erbjudandets avstämningsdag (”Avstämningsdagen”), vilken är den 26 februari 2019. En (1) Teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Fraktioner av Teckningsrätterna kommer inte att utfärdas, och en enskild Teckningsrätt kan inte utnyttjas endast delvis.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 057 615 242 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Savosolar 5,3 MEUR före noterings- och emissionskostnader om cirka 0,9 MEUR.
Antalet aktier innan emission: 352 538 414 aktier
Antalet aktier efter emission: 1 410 153 656 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har förbundit sig att tillsammans teckna sig för upp till 80 %.