Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Mantex AB2018-10-31

Möjlighet att investera i ett bolag med en skalbar produkt med starka framtidsutsikter

Teckningsperiod 31 oktober – 15 november


Teaser
Intervju med VD
Prospekt
Hemsida
Teckna online

Mantex AB (”Mantex” eller ”Bolaget”) utvecklar avancerade mätsystem som automatiskt och i realtid analyserar biomassa, samt bi- och restprodukter av skogs- och jordbruksprodukter. Bolagets kunder återfinns i biomassaindustrin som innefattar alla industrier som hanterar och processar biomassa. Mätningarna avser främst fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Denna analysinformation används sedermera för att kvalitetsbestämma samt prissätta biomassan. Biomassans naturliga variationer försvårar dock driften av industriella processer, vilket kan leda till försämrad produktivitet och produktkvalitet. Genom information om biomassans egenskaper innan det används i olika processer, kan dessa proaktivt anpassas till biomassans användningsområden. Detta ger stora potentiella besparingar för kunder. Bolagets system är baserade på patenterad röntgenteknik kombinerat med datamjukvara med avancerade algoritmer som analyserar data.

Bolagets affärsmodell är skalbar där produkterna kan anpassas för användningsområden. Genom att Bolaget är inriktad mot försäljning via samarbetspartners genereras majoriteten av intäkterna i form av löpande återkommande intäkter från tjänsteförsäljning alternativt serviceavtal med kunderna, vilket säkerställer långsiktiga intäkter.

Bolaget genomför nu en företrädesemission för att kunna nå den marknadspotentialen som finns för produkten. Genom att Bolaget tar in cirka 30 MSEK kommer Bolaget att fokusera på kommersialisering av produkten Biofuel Analyzer genom att vidareutveckla sin industrialisering av produkten och att utveckla sin sälj- och supportorganisation för att befästa sin närvaro inom biobränsle. Mantex vill även satsa på nya marknadssegment, vilket skulle kräva en viss anpassning av nuvarande system.

”Inom den norska sågverksindustrin har vi idag ett samarbete med NTI där man ska se möjligheterna till att spara 500 MNOK per år i energi och torkprocessen av virke.” – Max Gerger, VD Mantex

Två anledningar att investera enligt Bolaget

  • Mantex erbjuder en god teknisk lösning på ett långvarigt problem
  • Teknologin  är skalbar och öppnar upp för flera marknader

Expansion inom nya geografiska områden samt nya applikationsfunktioner

Tidigare år har Bolaget haft det svårt att nå ytterligare intäktstillväxt. Framgent kan Bolaget se en gynnsam framtida tillväxt genom att just kommersialisera produkten Biofuel Analyzer samt att utveckla sin sälj- supportorganisation och därmed befästa sin närvaro inom marknadssegment biobränsle. Då Bolaget inväntar volymproduktion av Biofuel Analyzer i Östersjöområdet så väl som i Asien och USA, indikerar det på att det finns en stark efterfrågan på Bolagets unika produkter globalt.

Bolaget har även tagit steg inom nya applikationsområden. Bolagets mätsystem finns idag utvecklade för bioenergivertikalen. Systemet kan dock anpassas för andra marknadssegment där organiskt material är en viktig råvara. Exempel på stora sådana vertikaler är biogasproduktion, etanolproduktion och sågverksindustrin. Bolaget har konkreta förfrågningar från företag och globala koncerner inom avfallshanteringsindustrin, ullindustrin och pelletsproduktion, vilket visar på att det finns stor efterfrågan på lösningar i nya vertikaler.

Unik produkt och lösning för komplicerande mätningar

Biomassa från skog och jordbruk har naturliga variationer i sin sammansättning vilket försvårar värderingen av bränslen vid handel samt ett storskaligt och kostnadseffektivt användande i industriella processer. Industrin har i årtionden provat nya teknologier utan att hitta något som fungerar tillräckligt bra och som ger tillräckligt mycket information om råvaran. Det är här som Bolagets patenterade teknik är svaret på industrins önskemål inom detta område.

Även om det finns andra lösningar inom dessa mätningar skiljer sig Bolagets teknik konceptuellt genom att vara ett två- energisystem. Med två-energinivåer kan två parametrar mätas, till skillnad från en-energinivåer som enbart kan mäta en parameter. Bolagets produkter påverkar inte heller mätresultat från materialets temperatur, då deras lösningar genomlyser hela materialet till skillnad från konkurrenters tekniker som endast analyserar ytan på materialet.

Användande av Mantex system har även viktiga mervärden för kunders verksamhet. Dessa är i huvudsak att produkterna bidrar med bättre processtyrning som möjliggör för användaren att proaktivt styra processen rätt. Vidare underlättas även analysen av biomassans enegiinnehåll och därmed träffsäker prissättning, samt att systemet kan upptäcka och larma för farliga föremål för utrustning såsom metallföremål och stenar som därmed minskar risken för produktionsstopp.

Bakgrund och motiv

Rörelsekapitalbehovet är främst kopplat till operationella kostnader för produkt-, organisations- och affärsutveckling. För att tillföra rörelsekapital genomför Bolaget föreliggande emission som en del av Erbjudandet vilken förväntas tillföra bolaget 30 MSEK. Mantex kommer vid full teckning att maximalt erhålla en nettolikvid om 30 MSEK genom Erbjudandet. Styrelsen bedömer att för genomförandet av underliggande affärsplan kommer att lyckas genom att fördela likviden som följer:

  • 7,1 MSEK går till kvittning av Konvertibeln som innehas av Pegroco Invest AB (publ)
  • Produkt-, organisations- och affärsutveckling om cirka 13,9 MSEK
  • Investeringar i försäljning, marknadsföring och sälj och distributionssupport om cirka 4 MSEK.

Erbjudande

Teckningsperiod: 31 oktober – 15 november 2018
Pre-Money värdering: 29,9 MSEK
Teckningskurs: 2,15 SEK per aktie.
Villkor för emissionen: Befintliga aktieägare erhåller i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 26 oktober. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs om 2,15 SEK. Teckning sker under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018. För varje nytecknad aktie erhålls även en vederlagsfri teckningsoption.
Antal aktier innan emission: 13 885 010 aktier
Antal aktier efter emission: 27 770 020 aktier
Tecknings- och garantiåtaganden: Mantex styrelse och ledning tecknat totalt 6 548 949 aktier i företrädesemissionen, motsvarande 47,16 procent av emissionsbeloppet. Cirka 60 procent av externa emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed hela emissionsbeloppet säkerställt.

VD har ordet

Klimatproblematiken världen över har lett till kraftigt ökade satsningar på̊ omställning till mer hållbara energikällor. En sådan massiv omställning kräver nya sätt att tänka och nya sätt att generera och ta till vara energi. Redan idag har biomassa en viktig roll vid energiframställning, en roll som kommer att bli än viktigare i takt med att kol- och kärnkraft växlas ut för mer hållbara alternativ. Biomassa från skog och jordbruk har dock naturliga variationer i sin sammansättning vilket försvårar värderingen av bränslen vid handel samt ett storskaligt och kostnadseffektivt användande i industriella processer. Industrin har i årtionden provat nya teknologier utan att hitta något som fungerar tillräckligt bra och som ger tillräckligt mycket information om råvaran. Det är här som Mantex patenterade teknik är svaret på industrins önskemål inom detta område. Vi kan erbjuda just den råmaterialsinformation som de behöver och våra mätutrustningar gör det i realtid, dvs precis när de behöver den. Vår teknik och våra produkter kommer att bidra till att våra kunder mer effektivt kan uppfylla sina miljökrav och även att driva sina verksamheter mer kostnadseffektivt.

Machine learning och IoT (Internet of Things) är centrala tekniker som Mantex system bygger på. En nyckelfråga för alla teknologier som skall mäta på biomassa är att över tid bygga upp en kunskap/databas för de olika biomassamaterialen inklusive att utnyttja den kunskapen för att ständigt förbättra våra mätutrustningar och att utveckla tjänster till våra kunder. Rent praktiskt så är alla våra mätutrustningar uppkopplade till Mantex Cloud med en central databas dit vi laddar upp information från varje mätning från alla världens hörn. Vi bygger världens största biomassadatabas. Med hjälp av Machine Learning uppdaterar och förbättrar Mantex Cloud systemet de algoritmer och mjukvara som används i mätutrustningarna, dvs de lär sig automatiskt av varandra. Uppkopplingen av alla maskiner hjälper oss också att vara kostnadseffektiva samt att sköta underhåll av mätsystemen kostnadseffektivt då vi övervakar samt uppdaterar mätsystemen från centralt håll.

Biofuel Analyzer

Vi har idag ett växande antal kunder som inväntar volymproduktion av vår Biofuel Analyzer i Östersjöområdet så väl som i Asien och USA. För Sverige så kommer vi, efter vi uppnått ett svenskt typgodkännande, inom kort att leverera till våra första svenska kunder och samarbetspartners. Vi har även kunder runt om i norden, Europa, världen som inväntar möjligheter att få prova mättekniken i vår BFA. Så snart vi har startat volymproduktion av BFA så kommer vi även att leverera till kunderna utanför Sverige. Det senaste tillskottet på expansionsmöjlighet kommer från USA där en kund önskar använda vår BFA för att mäta på restprodukter från sockerproduktion för att gör brännbar pellets av.

Under 2018 har skogsindustrins organisation SDC genomfört tester på vår BFA och vi har där fått ett första typgodkännande i Sverige som godkänner vår BFA för mätning av askhalt. Det återstår nu för oss att även få typgodkännande avseende fukthalt och energi- innehåll som har visat sig mer tekniskt utmanande inom Biofuel Analyzern än vad vi tidigare antog. Vi bedömer att vi för dessa mätparametrar kan uppnå typgodkännande för Biofuel Analyzern under 2019. Ett typgodkännande innebär att vi är ett steg närmare att bli en de-facto standard för svenska bolag som handlar med biomassa. Även utanför Sverige så får detta stor påverkan då många länder tittar på Sverige avseende tekniker inom bioenergiområdet.

Affärsmodell

Under 2018 har vi ytterligare fått bekräftat att vår affärsmodell att sälja en mättjänst är önskvärd hos kunderna samt att prisnivåerna är rätt. Affärsmodellen ger våra kunder en enkel och trygg vardag där Mantex sköter all övervakning, underhåll, så att kunden kan ha fokus på sin verksamhet. Affärsmodellen ger Mantex en kontinuerlig intäktsström med möjlighet till mycket god lönsamhet.

Pappersmassa industrin och vårt samriskbolag med Andritz

I samriskbolaget med Andritz ska snart den första Flow Scannern levereras till USA. Ordern, som gick till Mantex strax innan bildandet av samriskbolaget, ska levereras av samriskbolaget och blir den första Flow Scanner som levereras till USA.

Nya tillämpningar

Mantex teknologi kommer att vara applicerbar inom många olika industrier. De industrin, förutom Bioenergi, som vi redan är i kontakt med eller har fått förfrågningar från är sågverksindustrin i Europa/USA/Kina, avfallsindustrin i Japan/Kina/Europa samt Ull-industrin i Australien/Nya Zeeland. Inom den norska sågverksindustrin har vi idag ett samarbete med NTI där man ska se möjligheterna till att spara 500 MNOK per år i energi och torkprocessen av virke. Vi kommer att aktivt jobba med dessa nya möjligheter men har för 2018 och 2019 ett mycket tydligt fokus att först sätta vår Biofuel Analyzer på bioenergimarknaden i volymutrullning.

Med dessa ord vill jag önska välkommen att teckna aktier i Mantex Aktiebolag.

– Max Gerger, VD på Mantex