Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Jetty AB2018-09-25

Möjlighet att investera i ett Saas-bolag vars molnbaserade tjänst revolutionerar komplex projektledning

Teckningsperiod 24 september – 16 oktober

Jetty AB (”Jetty” eller ”Bolaget”) utvecklar och säljer ett administrativt och aktivt kommunicerande verktyg, JETTY, levererat som ett molnbaserat system – SaaS (Software as a service), för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i komplexa och tidskritiska evenemang.

JETTY har funnits på marknaden sedan 2011, och etablerats bland de större festivalerna i Sverige och i Skandinavien. Utifrån kunskap om kundernas behov och användarmönster lanserades en ny generation av deras tjänst JETTY i december 2017, vilken mottagits väl av befintliga kunder och har samtidigt ökat möjligheterna till bredare försäljning. Idag finns Jetty representerat i flera segment av evenemangsindustrin, så som festivaler, idrottsevenemang, venues (arenor, konserthus), Corporate Events, mötes- och konferensanläggningar. Bl.a. Stureplansgruppen Event, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Epicenter och Stockholms Stad driver evenemang med hjälp av JETTY.

Fyra anledningar att investera enligt Bolaget

 1. JETTY är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms Stad driver evenemang med hjälp av JETTY.
 2. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som JETTY levererar.
 3. JETTY är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande system.
 4. Den nya generationen av JETTY, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017.

”Vi har idag en mycket god position för att växa. Våra kunders verksamhet är i tillväxt, de ser nödvändigheten av digitalisering och professionalisering, och deras behov av affärssystem som JETTY är allt tydligare. Orderingången under första halvåret 2018 överträffar hela 2017 med 700 %.” – VD Dan Sonesson

Fördelar med JETTY

 • JETTY ger kunderna möjlighet till effektivt och säkert samarbete, inom sin organisation, över traditionella organisationsgränser och mot externa parter. Information kan delas på en funktions- och individanpassad nivå, på ett effektivt och säkert sätt. JETTY är molnbaserad och kräver ingen lokal programvara, information kan flöda inom och utanför organisationen och också ut på publika plattformar så som hemsidor, appar och i sociala medier.
 • JETTY ger struktur och arbetsflöde, möjliggör processorientering samt ger informationssäkerhet. Tjänsten effektiviserar kundens processer genom att möjliggöra effektivt samarbete, där planering och förberedelser ofta görs av virtuella och geografiskt utspridda team under hög tidspress. Den tillåter även automatiserad inhämtning och spridning av information.
 • JETTY sparar pengar åt kunden genom att minska dubbelarbete och kvalitetsbristkostnader som beror på motstridig och felaktig information samt genom att strömlinjeforma, och till viss del automatisera, många informationsprocesser. JETTY ger en trygghet i processer, struktur och information, vilket gör att kunderna kan lägga sin energi på arbetets resultat och kvalitet istället för dess form
.

JETTY – ett smart affärssystem för alla evenemang

Evenemangsbranschen kännetecknas av snabbrörliga projekt, där deadlines, avtal och rättigheter är av yttersta vikt, där förutsättningarna förändras i realtid och informationsflödena är mycket komplexa i förhållande till resurser i tid och kunskap.

Bolagets tjänst JETTY är ett affärssystem som fungerar som ett stöd vid projektstyrning och ledning av olika typer av evenemang. JETTY:s styrka i förhållande till andra verktyg som används på marknaden, är att JETTY har en inbyggd logik med informations- och arbetsflöden som är anpassad efter användarnas förutsättningar och kundernas behov.

 

JETTY – besparar kunder på en omfattande marknad med låg konkurrens

Jettys affärsmodell är abonnemangsbaserad. Kunden köper ett fördefinierat abonnemangspaket beroende på vilken funktionalitet den behöver, och betalar därefter en fast abonnemangsavgift per månad. Som en Software as a Service, SaaS, har bolaget mycket höga marginaler, med en bruttomarginal om ca 93 %, och årligen återkommande intäkter från sina kunder.

Den direkta kostnaden för Jettys system varierar från ca 30 000 kr till över 300 000 kr per år beroende på vilken funktionalitet som behövs. Denna kostnad motsvarar i genomsnitt enbart ca 0,3 % av kundernas omsättning för deras respektive evenemang. De segment där Jetty hittills verkat i omsätter i Norden cirka 65 miljarder kronor vilket innebär en årlig potential för Jettys tjänster om cirka 195 miljoner kronor. Den internationella marknaden för Jetty har en potential om flera miljarder.

Genom lanseringen av den nya versionen av JETTY har Bolaget nått kunder i flera nya segment, så som Corporate Events, konferensanläggningar, offentlig sektor, och underleverantörer till evenemangsindustrin. Marknaden är stor, växer och är medveten om behovet. Trots det är konkurrensen svag och Jetty har en färdig lösning på kundernas problem.

När det gäller kvalitet på information är erfarenheten i branschen att kvalitetsbrister på grund av oklar information eller information i konflikt kan leda till årliga kostnader mellan 100 000 – 300 000 kronor för en typisk kund. Vinsterna av ett enklare, tydligare och säkrare samarbete är uppenbara.

Bakgrund och motiv

Expansionen kräver utökade ekonomiska resurser, för att kunna möta den väsentligt högre efterfrågan. Bolaget behöver utöka resurserna och kapaciteten inom marknadsföring, försäljning, och implementering gentemot nya kunder.

 • Emissionskapitalet skall framförallt användas till:
 • Ökade personella resurser för marknadsföring och försäljning.
 • Bygga upp ett nät av återförsäljare på den internationella marknaden utanför Norden, framförallt i övriga Europa och USA.
 • Fortsätta produktutvecklingen.
 • Stärka rörelsekapitalet.

Översiktligt kommer ca 40 % av emissionskapitalet att användas till försäljningsinsatser, ca 50 % att användas till produktutveckling, och ca 10 % att stärka rörelsekapitalet.

Erbjudande

Teckningsperiod: 24 september – 16 oktober.
Teckningskurs: 5,75 kr per aktie.
Pre-money värdering: 26,9 MSEK.
Villkor för emissionen: Teckning skall ske på en särskild teckningssedel i minsta post om 1000 aktier, därefter i valfritt antal aktier. Emissionen genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Antal aktier innan emission: 4 684 261 aktier.
Antal aktier efter emission: 6 934 261 aktier.
Emissionsvolym: Emissionen uppgår till maximalt 10 062 500 kronor fördelade på 1 750 000 aktier, med en överteckningsoption om ytterligare 500 000 aktier till samma villkor som då kommer att tillföra Bolaget 2 875 000 kronor.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från styrelseledamöter, VD, aktieägare och andra investerare i samband med föreliggande nyemission. De samlade åtagandena uppgår till 7 233 500 kronor, vilket motsvarar 72 % av emissionen.

VD har ordet

“Min första kontakt med Jetty var som kund. Jag var då VD för Peace & Love, Sveriges vid tiden största musikfestival. Jag insåg snabbt hur värdefullt JETTY var i arbetet med att leda och organisera en stor och mycket komplex festival. Några år senare blev jag tillfrågad av Lisa Nilsson, som grundat Jetty, om jag ville bli företagets VD och ta Jetty vidare mot expansion. Det var enkelt att tacka ja. Jag gick också in som delägare i företaget.

JETTY revolutionerar komplex projektledning. Verksamhetens processer digitaliseras, informationen flyttas till molnet, och alla medarbetare kan ta del av informationen de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Utan ett stöd som JETTY läggs mycket tid på arbetets form, att definiera och besluta hur processer ska se ut och hur information ska flöda. JETTY löste det problemet, och gjorde så att verksamheten kunde skötas mycket mer effektivt, säkert, hållbart och med en hög kvalitet. Det sparade tid och pengar, men framförallt säkerställde det en professionell leverans. Det är något JETTY gör, och kan göra för många fler. Därför blev jag VD för Jetty.

Sedan jag tillträdde som VD för Jetty har verksamheten och kundlistan vuxit samtidigt som befintliga kunder fortsatt använda tjänsten och öka sin beställning. Roskildefestivalen, Nordens största festival, blev en tidig kund och fortsätter använda JETTY än idag. Stockholms stad och Malmö stad, med städernas festivaler och andra evenemang har arbetat med JETTY sedan 2011. Vi arbetar nära dem, vilket innebär att deras önskemål till stor del styr utvecklingen av vår tjänst.

Med kunskap från de första sex åren, god och nära relation till befintliga kunder, och en analys byggd på en stor mängd användardata, lanserade vi i december 2017 en ny generation av JETTY.

Vi har idag en mycket god position för att växa. Våra kunders verksamhet är i tillväxt, de ser nödvändigheten av digitalisering och professionalisering, och deras behov av affärssystem som JETTY är allt tydligare. Orderingången under första halvåret 2018 överträffar hela 2017 med 700 %.

Vi får också tydliga propåer från den internationella marknaden. Jetty grundade nyligen ett helägt dotterbolag i USA, ett viktigt första steg i expansion i Nordamerika

Jettys fokus är nu att vidareutveckla produkten för att kunna öka marknadspenetrationen i de sektorer där vi finns, och för att enkelt kunna uppfylla behov i de sektorer där vi ännu inte finns. Vi ska bredda företagets geografiska marknad och snabbt dra fördel av att inget annat verktyg är lika komplett som JETTY. Samtidigt ska vi stärka försäljningskanalerna för nya marknader, i en snabbt växande bransch där behovet av struktur, ordning och reda är stort.

Med hjälp av extern finansiering vill vi nu röra oss snabbt och smidigt mot en global marknadsledande ställning och utveckla Jetty AB till ett snabbt växande och mycket lönsamt internationellt företag.

Välkommen att teckna aktier i Jetty AB.”

-Dan Sonesson
VD Jetty AB

Videopresentation
Intervju med VD
Teaser
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida