Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i H&D Wireless2018-08-30

Möjlighet att investera i ett branschledande teknikbolag i en expansiv fas

Teckningsperiod 29 augusti – 14 september

Teckna online

 

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (“H&D Wireless” eller “Bolaget”) utvecklar och säljer moduler, lösningar och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. Verksamheten baseras på de egenutvecklade molnbaserade mjukvaruplattformarna ”Griffin IoT Cloud Service” samt ”Griffin Enterprise Positioning System” (GEPS). Bolaget bedriver tre affärsområden: Enterprise, Connectivity, och Labs.

Trender i branschen

Bolagets bedömning är att s.k. Short-Range-IoT utgör det största segmentet inom modulmarknaden. År 2016 kopplades över 5 miljarder enheter upp inom segmentet och den förväntade årliga tillväxten väntas uppgå till
20 % fram till år 2022. Moduler används inom fordon, städer, industri och konsument – där de största värdena finns inom industri och konsument. Modulmarknaden förväntas öka snabbt de kommande åren.

Realtidslokaliseringssystem (RTLS) påminner om GPS, men är anpassat för inomhuspositionering. RTLS möjliggör informationsgivning om exakt var i flödet/rummet ett objekt eller en person befinner sig vilket kan leda till effektiviserade ledtider och en säkrare arbetsmiljö. Den globala RTLS-marknaden uppskattas växa med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxttakt på 46,47% mellan från 2017 till 2021.

H&D Wireless – väsentliga händelser första halvåret 2018

 • H&D Wireless har på kort tid kommit långt med GEPS for Industry och är redan i en mängd utvärderingar, framförallt inom två stora svenska verkstadsbolag varav Scania är den som är officiell.
 • Cramo-piloten har utgjort ett insteg för H&D Wireless på segmentet Byggindustrin där Bolaget ser att GEPS tillför mycket till hela den värdekedjan.
 • Generation 2 av H&D Wireless moduler inom Connectivity är redan i volymproduktion och levereras, samt valda till 25 kundprojekt. Det är en ökning från 0 till 25 på nio månader.

”Vi befinner oss i en mycket expansiv fas då vi utvecklar produkter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation och som optimerar affärsprocesser och produktionsflöden – något som sparar stora summor åt våra kunder. Här tillhör vi de som ligger längst fram i världen – något som gjort att vi på kort tid har erhållit pilotorder från bland annat Scania, Cramo och ytterligare en stor svensk fordonstillverkare. Med detta starka momentum i ryggen behöver vi ytterligare kapital för att bibehålla vår snabba expansion. Jag är själv aktieägare sen tidigare och har valt att investera ytterligare 1 miljon kronor i pågående företrädesemission, och hoppas på stort intresse från både befintliga och nya aktieägare nu när H&D Wireless ska växla upp ytterligare.”

– Pär Bergsten, VD på H&D Wireless

Om H&D Wireless

H&D Wireless har sedan 2009 utvecklat och sålt lösningar som gör det möjligt att trådlöst koppla upp produkter till internet. Lösningarna erbjuds i form av standardiserade WiFi- och Bluetooth-moduler, vilka integreras i kundernas produkter. Modulerna säljs huvudsakligen per styck, men i växande omfattning även i form av mer kundanpassade projekt. Verksamheten har varit framgångsrik och sammantaget resulterat i över 1 100 000 levererade enheter till kunder över hela världen.

 • En egen IoT-plattform I takt med att efterfrågan på moduler ökat, har även efterfrågan på närliggande tjänster och mer skräddarsydda lösningar ökat. I syfte att snabbt och kostnadseffektivt kunna leverera anpassade och nyckelfärdiga lösningar till kunder och partners som själva inte har möjlighet att utveckla egna IoT-produkter eller -system, påbörjade H&D Wireless under 2012 utvecklingen av en egen IoT­plattform, Griffin IoT Cloud Service. Genom plattformen möjliggörs skalbarhet och kostnadseffektiv volymproduktion. Plattformen har medfört att installationstiden minskat samtidigt som anpassning utifrån specifika kundkrav nu kan göras avsevärt mycket snabbare än tidigare.
 • Ny strategisk inriktning2015 beslutades om en ny strategisk inriktning som innebar att fokus flyttas från försäljning av standardmoduler till utveckling och försäljning av system som möjliggör inomhuspositionering i realtid. Området kännetecknas av hög tillväxt och högre marginaler än modulaffären. Syftet med förflyttningen är dels att möta en kraftigt växande efterfråga på IoT-lösningar, dels att bättre ta tillvara på bolagets tekniska kompetens och kunnande inom trådlösa teknologier samt att hitta en egen nisch inom den breda och generella IoT -marknaden.

H&D Wireless har i dag tre affärsområden

Marknaden för moduler och RTLS-lösningar

Genom att tillhandahålla moduler och tillhörande mjukvara möjliggörs uppkoppling, positionering och övervakning av utrustning, verktyg, material, inventarier och människor. I kombination med värdeskapande tjänster blir det därigenom möjligt att analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. H&D Wireless kommer även fortsättningsvis tillhandahålla såväl standardiserade som kundanpassade moduler och system för trådlös uppkoppling. Ett allt större fokus kommer dock läggas på realtidslokaliseringssystem (RTLS). Området förväntas höra till ett av de snabbast växande IoT-segmenten framöver.

Ökad efterfrågan på modul

Modulmarknaden är diversifierad och komplex med en låg grad av standardisering. Volymmarknaden bygger på Bluetooth och Wi-Fi-teknik för kommunikation eller kombomoduler (Bluetooth och WiFi), vilken är den marknad H&D Wireless vänder sig till. Marknaden kan delas in i fem segment.

 • Wide-area-IoT (t.ex. GPS-tracker och mobilmodem)
 • Short-Range-IoT (sensorer, detektorer, LAN/Hemmanätverk, mätinstrument för industri och konsument)
 • Datorer och surfplattor
 • Mobiltelefoner
 • Fasta telefoner

Modulmarknaden förväntas öka snabbt de kommande åren. Till de främsta drivkrafterna hör den allt större mängd internetuppkopplade enheter som kommer ut på marknaden. Därutöver kommer även tidigare uppkopplade enheter behöva bytas ut. Med den nya generationens moduler som adderar 5 Ghz-bandet samt Bluetooth räknar H&D Wireless med att vara konkurrenskraftig för kundprojekt som snabbt behöver komma till marknaden samtidigt som lokal support kan tillhandahållas.

Snabbt växande RTLS-marknad

Realtidslokaliseringssystem är enkelt uttryckt som GPS, men för inomhuspositionering. RTLS är ett lokaliseringssystem som gör det möjligt att i realtid identifiera och spåra olika typer av objekt, bl.a. inventarier, verktyg, utrustning, material och människor. Objektet som ska spåras förses med en tagg, normalt en radioetikett, vilken kan lokaliseras av infrastrukturen i systemet. Ett typiskt system ger synlighet, vanligtvis via en karta genom en app eller annat GUI (Graphical User Interface), samt tillhörande planerings-, genomförande- och rapporterings-funktioner. Informationen kan också integreras i olika typer av affärssystem och där tillhandahålla information om bl.a. lagerhantering, produktionsplanering, schemaläggning och transportplanering.

Den stora skillnaden jämfört med spårning via traditionella etiketter, streckkoder eller RFID ligger i möjligheten till realtidsuppdaterad information om var objektet befinner sig. Vid traditionell spårning ges enbart information om att objektet passerat en given station – inte exakt var i flödet det befinner sig. Tillgång till uppdaterad information om exakt var i flödet ett objekt är ger helt nya möjligheter att öka effektiviteten i produktionen, förkorta omställnings- och ledtider samt överlag förbättra kvaliteten. Tidigare studier (VDC Research) av vad RTLS kan tillföra ett företag visar bl.a. på:

 • Upp till 50 % förbättrat utnyttjande av inventarier och verktyg kopplat till RTLS.
 • Upp till 40 % lägre operationella kostnader genom att implementera RTLS.
 • Återbetalningstid (ROI) på investerade resurser om 6–12 månader.

Erbjudande

Teckningsperiod: 29 augusti 2018 – 14 september 2018.
H&D Wireless värdering Pre-Money: cirka 74,7 MSEK.
Teckningskurs: 4,25 kr.
Villkor för emissionen: Rätt att teckna aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid två (2) innehavda och registrerade aktier ska berättiga till teckning av en (1) aktie. Anmälan till teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 29 augusti 2018 till och med den 14 september 2018. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 8 778 596 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs H&D Wireless ca 37,4 MSEK före emissionskostnader (ca 6,2 MSEK). Bolaget kan även genomföra två ytterligare emissioner (Riktad emission 1 och 2). Riktad emission 1 omfattar maximalt 810 000 aktier med teckningskurs 4,25 kr per aktie, avsedd för ersättning till garanter. Riktad emission 2 är en överteckningsoption av Erbjudandet om maximalt 2 000 000 aktier med teckningskurs 4,25 kr per aktie. Riktad emission kan tillföra ytterligare 8,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullteckning av Erbjudandets utökning kan emissionslikviden uppgå till maximalt 45,9 MSEK. Efter beräknade emissionskostnader om cirka 6,7 MSEK skulle detta resultera i en nettolikvid om cirka 39,2 MSEK.
Antal aktier innan emission: 17 577 191 aktier.
Antal aktier efter emission: 26 365 787 aktier, exklusive Riktad emission 1 och 2. 29 175 787 aktier inklusive Riktad emission 1 och 2.
Tecknings- och garantiåtaganden:Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 27,8 MSEK, motsvarande 74,4 % av emissionsbeloppet, samt teckningsförbindelser på 1,4 MSEK från VD och övriga ägare. 

Bakgrund och motiv

Planen framåt bygger på H&D Wireless vision, vilken är att bli marknadsledande i Norden inom realtidsbaserade positioneringstjänster. Det övergripande målet är att hjälpa kunder inom framför allt tillverkande verkstadsindustri och byggnadsindustrin att effektivisera sina processer, bättre utnyttjande av befintliga resurser, minska omställnings-/ledtider och bundet kapital samt öka flexibiliteten genom bättre kontroll och förståelse för flöden samt säkerhet inom verksamheten.

Strategisk så genomför H&D Wireless följande övergripande förändringsprojekt:

 • Fortsätter den pågående transformationen av verksamheten. Målet är att vidareutveckla och växa affären från ett tidigare starkt fokus på volymbaserad försäljning av hårdvara och moduler till att samtidigt fokusera på leveranser av system, tjänster och hela projekt.
 • H&D Wireless ska uppfattas som en strategisk samarbetspartner och leverera data från kundens verksamhet med hjälp av radioteknologi, kompetens och helhetslösningar till i första hand större svenska företag inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Detta skall ske i gemensamma projekt med kunden för att åstadkomma en hållbar förändring hos kunden med snabb och återkommande återbetalning.

VD har ordet

Vi på H&D Wireless befinner oss i en mycket expansiv fas då vi utvecklar produkter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation och som optimerar affärsprocesser och produktionsflöden – något som sparar stora summor åt våra kunder. Här tillhör vi de som ligger längst fram i världen – något som gjort att vi på kort tid har erhållit pilotorder från bland annat Scania, Cramo och ytterligare en stor svensk fordonstillverkare. Med detta starka momentum i ryggen behöver vi ytterligare kapital för att bibehålla vår snabba expansion.

Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Digitaliseringen står högt upp på agendan hos stora företag som söker leverantörer som klarar av att stödja omställningen mot en ökad digitalisering. Här har intresset för vårt bolag varit mycket stort sedan vi listade bolagets aktie i fjol. Vår vision är att vi ska bli marknadsledande i Norden inom realtidslokaliseringssystem och därefter, tillsammans med kunder, expandera verksamheten internationellt. Vår mission är att vara en strategisk samarbetspartner och med stöd av vår egenutvecklade IoT­ och RTLS ­plattform GEPS™ (Griffin Enterprise Positioning Services) leverera teknik, kompetens och helhetslösningar till företag som vill digitalisera och automatisera sina affärsprocesser i syfte att stärka sin konkurrenskraft.

Våra egenutvecklade mjukvaruplattformar Griffin IoT­plattform och GEPS™, skapar mycket starka och långvariga relationer till våra kunder. Med GEPS så fokuserar vi på Industriprocesser som tjänst och Griffin är en generell IoT-plattform för alla applikationer.

Ny affärsenhet

År 2017–2018 har varit ett år präglat av satsningen att utvecklas till ett tjänstebolag, vilket har organiserats i en ny affärsenhet, Enterprise, där affärsledning och försäljningspersonal har anställts. Detta sker genom arbetet med att lägga till inomhuspositionering till Griffin och marknadsföra det i form av systemet GEPS. Totalt har vi fördubblat antalet anställda under året då vi gått från cirka 16 anställda till 30 anställda. Bolagets traditionella verksamhet erbjuder komponenter och moduler inom trådlös kommunikation (wi­fi+Bluetooth), vilka säljs per styck och organiserats i affärsområdet Connectivity. Affärsenheten Connectivity är mellan två generationer av produkter och därmed är också i hög grad beroende av investeringar. Då denna nya generation nyss har lanserats har omsättningen här varit låg, men vi har vunnit flera nya kunder under våren 2018, som under 2019 ska få sina leveranser med en ökad omsättning till följd.

Flera pilotprojekt

Med utgångspunkt från vår traditionella modulverksamhet i affärsområdet Connectivity, hanterar vi ett större antal förfrågningar i affärsområdet Enterprise från företag som är intresserade av vårt GEPS-system för positionering och övervakning av utrustning, verktyg, materialflöden, inventarier och människor.

   Några förfrågningar har resulterat i pilotprojekt som ofta väcker intressen hos kund om fullskalig utrullning vilket är positivt, men som även fördröjer installation på grund av att beslut blir mycket större och mer omfattande än vad som var tänkt i pilotprojektet. Större och mer omfattande projekt medför även en längre säljcykel.

   Vår ambition är att kommersialisera några av dessa pilotprojekt i slutet av 2018 med en acceleration under 2019. Detta har bekräftats fullt ut och det är nu väldigt tydligt att GEPS fyller ett gap som finns mellan bolagens affärssystem och deras manuella flöden. Även nordiska bolag som investerat miljoner och i vissa fall miljarder i helautomatiserade monteringsmaskiner hanterar ännu stora delar av materialflödet manuellt.

   Vi har arbetat med Cramo och Scania för att utvärdera hur GEPS kan bli en del av deras processer. Bolaget har offentliggjort att Scania går vidare med GEPS för sin SmartFactory-satsning och att bolaget fått ytterligare en större fordonstillverkares förtroende att genomföra kommersiell pilot i löpande produktion med GEPS. Det innebär att vi på kort tid fått en mycket stark position hos två stora verkstadsbolag i Sverige inför deras införande av realtidspositionering. Med piloten hos Cramo har vi visat att GEPS även tillför stora värden inom byggnadsindustrin som Asset Management och Safety vilket är ett segment vi jobbar vidare med. Avseende den nya generationen moduler så har prototyper börjat att skeppats och 14 design-Inns har rapporterats med kunder som kommer att gå i volymproduktion under 2018–2019.

   Med en stark position på denna nya accelererande marknad inom positionering, rörelser i realtid och kommunikation, är jag övertygad om att 2018 och 2019 blir mycket spännande år på väg mot en betydande lönsamhet.

– Pär Bergsten, VD på H&D Wireless

Videointervju med VD
Prospekt

Teaser
DI-artikel
Teckna online
Anmälningssedel
Hemsida