Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Gaming Corps AB (publ)2018-06-15

Möjlighet att investera i ett spelbolag som nu satsar på att utveckla och diversifiera projektportföljen

Teckningsperiod: 7 juni – 21 juni

Gaming Corps AB (publ) (”Gaming Corps” eller ”Bolaget”) utvecklar spel i egen regi samt i samarbete med ledande aktörer i spelbranschen. Framgång nås genom att skapa roliga spelupplevelser och genom att konstant värdera, utveckla och utmana såväl spelare som medarbetare.

Den globala spelindustri som först började växa fram på sjuttiotalet har idag, fyra decennier senare, utvecklats till en mångmiljardindustri, som på flera sätt är jämförbar med Hollywoods filmindustri. I takt med nya tekniska landvinningar börjar gränsen mellan dessa industrier suddas ut. På samma sätt som böcker adapteras till film, har filmer i sin tur givit upphov till spel. Den globala digitala spelmarknaden förväntas vara värd ca 138 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Därtill växer marknaden för kasinospel snabbt och sett till hela världen uppskattades marknaden för kasinospel över internet vara värd ca 10,6 miljarder EUR under 2017.

Gaming Corps vill bli en av de mest eftersökta spelutvecklarna att utveckla speltitlar på uppdrag, eller i samarbete med ledande spelförläggare, samtidigt som samtliga egna speltitlar skall ge en positiv avkastning på investerat kapital. Bolaget stärker nu sin kassa via en företrädesemission om ca 13,1 MSEK (före emissionskostnader), där ca 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt genom garantiförbindelser. Mike Doyle har tillträtt som ny VD under maj 2018 och Bolaget blickar nu framåt.

Pågående projekt

GAMEMILL Gaming Corps inledde i slutet av 2017 ett helt nytt samarbete med amerikanska GameMill genom en affär värd 1,25 MUSD. Dotterbolaget Red Fly har här anlitats för att utveckla spel för Xbox 1, PS4 och Nintendo Switch baserat på den amerikanska TV-showen ”American Ninja Warrior”. Det populära tävlingsprogrammet är inne på sin nionde säsong och kan ses världen över.

PDP Dotterbolaget Red Fly utvecklar ett spel åt amerikanska PDP. Ordervärdet på uppdraget uppgår till 2,69 MUSD. PDP, som är världens största leverantör av tredjeparts-hårdvara, jobbar idag med varumärken som Rockband och Infineon. Det nya projektet bygger på Gaming Corps spelidé ihop med den ny hårdvara som PDP lanserar under 2018.

SALSA GAMES Gaming Corps har genom förvärvet av Salsa Games startat upp verksamhet inom kasino och gambling. Salsa Games fokuserar främst på mobilanpassade kasino-slots.

THE DESCENDANT Gaming Corps första spel, det episodbaserade äventyrsspelet The Descendant, finns alltjämt tillgängligt via den digitala distributionsplattformen Steam.

”Framöver har vi för avsikt att aggressivt utveckla och diversifiera projektportföljen för att inkludera helägda IP-projekt som vi antingen helt eller delvis finansierar; opportunistiska spel i den licensierade IP-kategorin och sedan några noggrant övervägda projekt i innovativa segment av  spelbranschen.” – Mike Doyle, VD på Gaming Corps

Tre anledningar att investera enligt Gaming Corps:

    • Gaming Corps har stabila kassaflöden från dotterbolaget i Austin och bedöms snabbt kunna vända till lönsamhet på koncernnivå.

    • Nytillträdde VD:n Mike Doyle, med gedigen erfarenhet från spelbranschen, har en fast övertygelse om att snabbt kunna skapa synliga värden för Gaming Corps aktieägare.

    • Gaming Corps bedöms ha nya och spännande spelprojekt med låg risk och hög uppsida i pipeline.

 

Marknad – Spelbranschen växer

1947 presenterade Thomas T. Goldsmith Jr. det första interaktiva arkadspelet, ett med dagens mått mycket rudimentärt krigsspel, som dock kom att bana väg för en hel rad spel hela vägen från schack till tennis under de nästföljande åren. 1966 började den första spelkonsolen utvecklas och sex år senare kunde hugade spekulanter köpa hem den i form av Magnavox Odyssey-konsol. 1972 var även året då Pong, en synnerligen enkel bordtennissimulator, slog igenom och sedan dess har marknaden vuxit i snabb takt. På bara några år gick spelindustrin från ingenting till att bestå av multinationella storföretag. För de som föddes på sjuttiotalet kom datorspel att bli en naturlig del av uppväxten.

Den globala spelindustri som började växa fram på sjuttiotalet har idag, fyra decennier senare, utvecklats till en mångmiljardindustri, som på flera sätt är jämförbar med Hollywoods filmindustri.

Globala spelmarknaden förväntas värderas till 180 miljarder dollar 2021

Den globala digitala spelmarknaden förväntas vara värd ca 138 miljarder dollar 2018 och förväntas växa till att vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Mobila plattformar står för den största tillväxten och beräknas utgöra strax över 50 % av marknaden 2018.

Därtill växer marknaden för kasinospel snabbt och sett till hela världen uppskattades marknaden för kasinospel över internet vara värd ca 10,6 miljarder EUR under 2017, med en tillväxt om 9 procent jämfört med året innan. Ökad penetration och användning av mobila plattformar står för merparten av tillväxten.

 

Bakgrund och motiv

Med kapitalet från föreliggande nyemission ser Bolaget goda möjligheter att över tiden bygga värden inom spelmarknaden. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts, och de förändringar av organisationen som genomförts samt planeras att genomföras, anser styrelsen att Bolaget har goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området.

Medlen från föreliggande nyemission bedöms tillföra Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra en rad försäljningsfrämjande åtgärder. Här ingår bland annat utvecklingskapital för nya satsningar som initierats av VD Mike Doyle – där fokus ligger på smarta satsningar med begränsad risk och innovativa samarbetsavtal.

Samtidigt tillförs Bolaget rörelsekapital för att kunna slutföra och kapitalisera på ingångna affärsuppgörelser avseende Vavel Game Studio och PlayMagic samt därtill tillföra rörelsekapital till Salsa Games. Finansiell styrka är en viktig konkurrensfaktor och nyemissionen stärker dessutom Bolagets finansiella ställning inför samarbeten om förfinansierade spelutvecklingsuppdrag som kan komma att bli aktuella i framtiden – i synnerhet sådana där spelförläggaren ser att spelstudion skall ta en finansiell risk mot bättre uppsida i den kommersiella fasen.

Erbjudande

Teckningsperiod:  7 juni 2018 – 21 juni 2018.
Gaming Corps värdering pre-money: cirka 21,9 MSEK.
Teckningskurs: 0,15 SEK.
Villkor för emissionen: De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 5 juni 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie. Även de som tidigare inte är aktieägare i Gaming Corps är välkomna att teckna, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.
Emissionsvolym: Emissionen omfattar högst 87 406 780 aktier och kan inbringa bolaget 13 111 017,00 kronor vid full teckning. Nyemissionen omfattas av emissionsgarantier till ett belopp uppgående till 10,5 MSEK. Dessa garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.
Antal aktier innan emission: 145 677 968 aktier.
Antal aktier efter emission: 233 084 749 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Totalt uppgår garanti- och teckningsåtagande till 10,5 MSEK (ca 80 %).

VD har ordet

Gaming Corps noterades på Nasdaq First North för nästan exakt tre år sedan. Det var då ett framgångsrikt företag med nära band till Hollywood, ambitiösa framtidsplaner och en stigande aktiekurs. Bara ett halvt år senare började aktiekursen sjunka på grund av sena projekt och fallerande samarbeten. I slutet av sommaren 2016 tillsattes en ny VD med målet att lösa de problem som företaget hade lidit av. I stället för att lösa problemen fortsatte företaget djupare ner i en negativ spiral. Det är nu min tur att ta rollen som VD och jag är medveten om att det finns såväl skepsis som ett stort hopp runt min nya roll som VD. Medan företaget för närvarande är sargat, ser jag alla delar som krävs för att skapa ett mycket framgångsrikt spelbolag framgent. Gaming Corps problem har aldrig handlat om brist på talang, IP:n eller tillgängliga projekt – det har handlat om mindre framgångsrikt ledarskap grundat i brist på yrkeserfarenhet från spelbranschen. Lyckligtvis har jag den erfarenheten och jag är övertygad om att jag kan ta tillvara på de projekt vi för närvarande har och söker i framtiden. Jag vill tillägga att jag känner mig trygg i att lämna min karriär inom väletablerade stora spel- och medieföretag till förmån för vad Gaming Corps kan komma att bli.

Några av de kritiska uppgifter som var nödvändiga för att reparera och bygga om företaget var redan på gång när jag tog beslutet att ansluta mig till företaget. Bolagets strategiska fokus, interna styrning samt finansiering är föremål för översyn, både för att skapa förtroende samt tillvarata aktieägarnas intressen – VD har bytts samt styrelsemedlemmar har lämnat Bolaget. Vidare har några av Gaming Corps företagsförvärv granskats för att utröna vilka företag som fortfarande passar vår strategi och hur vi maximerar möjligheterna att skapa bestående värden. Till exempel ser jag fortfarande stor potential i vår kasinospel-producent Salsa Games, och mitt mål är att vi kommer att kunna presentera en serie speltitlar från dem före årets slut. Att kunna utnyttja den seniora yrkeserfarenheten och kompetensen som finns hos vår Austin Studio, Red Fly, möjliggör för oss att samarbeta inom koncernen på flertalet sätt.

Framöver har vi för avsikt att aggressivt utveckla och diversifiera projektportföljen för att inkludera helägda IP-projekt som vi antingen helt eller delvis finansierar; opportunistiska spel i den licensierade IP-kategorin och sedan några noggrant övervägda projekt i innovativa segment av spelbranschen.

De pågående projekt vi har och de projekt vi undersöker utvecklas mycket positivt. I föreliggande nyemission är vi ödmjuka inför att förtroendet för bolaget nu är lågt och vi vill först bevisa att vi effektivt kommer att förvalta anskaffat kapital på ett respektfullt och värdeskapande sätt för aktieägarna. När vi väl har bevisat företagets legitimitet och att vi är på rätt spår är det möjligt att vi genomför en ny kapitalanskaffningsrunda för att fortsätta bygga på den grunden. I min roll som VD gör jag allt jag kan för att styra Gaming Corps mot en ljus framtid, och jag hoppas att alla som läser detta vill vara med i nästa fas av företagets utveckling. Jag har alltid älskat citatet från den amerikanske datavetenskaparen Alan Kay, “The best way to predict the future is to invent it”, och det är den proaktiva och kreativa inställningen jag avser ha när jag leder företaget till en ny era av välstånd.

 
– Mike Doyle, VD på Gaming Corps AB (publ)

Teaser
Intervju med VD Mike Doyle
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida