Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Empir Group AB (publ)2018-05-28

Möjlighet att investera i ett av Sveriges snabbast växande IT-Bolag

Teckningsperiod: 28 maj – 11 juni 2018

Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) är ett IT-konsultföretag med inriktning mot den svenska marknaden, där gemensamma koncernfunktioner samordnas samtidigt som den operativa verksamheten bedrivs via Empirs lokala dotterbolag. Bolagets affärsidé syftar till att tillhandahålla högkvalitativa konsulttjänster med en stor leveransorganisation och kompetensbredd. Vidare har Empir sedan 2015 en tydlig tillväxtstrategi där Bolaget vill växa genom förvärv och på så vis bygga upp en rikstäckande organisation med fortsatt tydlig lokal närvaro. Sedan tillväxtstrategin etablerades 2015 har Empir gått från att omsätta ca 50 MSEK till att idag omsätta ca 270 MSEK (rullande tolv månader), samtidigt som väsentliga lönsamhetsförbättringar sker succesivt. Med detta som bakgrund är Bolaget på god väg mot att möta dess finansiella mål som stipulerar en omsättning om 500 MSEK 2021 med ett resultat före skatt (EBT) om 35 MSEK, motsvarande en marginal om 7 %.

Empirs verksamhet bedrivs via följande tre affärssegment:

 • Segmentet SOLVE samordnar gruppens IT-specialister och konsultintensiva verksamheter. Med kompetensen och leveranskapaciteten från olika enheter kan segmentet SOLVE samordna, leda och leverera betydande volymaffärer. Här hanteras ramavtal, upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varumärken, certifieringar, partnernätverk och offshore tjänster.
 • Segmentet APPLY samlar våra applikations- och koncepterbjudanden. Här finns produkter och koncept för olika tillämpningar och som ofta säljs på licens- eller nyttjandebasis. APPLYs smarta lösningar effektiviserar processer och förenklar vardagen för organisationer inom vitt skilda branscher och sektorer.
 • Segmentet SERVE har som främsta mål att få kundernas IT miljö att fungera driftsäkert och vara kundens kompletta IT-avdelning. Serve hjälper kunden med bland annat tjänster i molnet, IT-miljön på kontoret, backup samt vid behov av support så finns tjänsten vid SERVEs servicedesk. SERVE hanterar löpande driftsavtal omfattande drygt 2 000 arbetsplatser och 300 servrar, varav flertalet placerade i Empirs egna datahallar.

Empir genomför nu en företrädesemission om ca 22,2 MSEK i syfte att kunna fortsätta exekvera den utsatta förvärvsstrategin, möjliggöra vidare investeringar i nyutveckling och ökad lönsamhet samt kunna stärka rörelsekapitalet.

”Empir fortsätter att leverera på sin strategiska plan och fortsätter att växa kraftigt med en 29 % tillväxt i Q1 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Vår plan att bygga genom att, förvärva, strukturera och optimera, fortsätter att leverera. Utfallet indikerar att våra bolag hanterar ca 270 mkr i affärsvolym på rullande 12 månader. Två kvartal i rad med vinst visar att vi nu också får med oss rörelseresultatet. Strukturarbetet börjar bära frukt och pusselbitarna faller på plats med några få undantag.” – Lars Save, VD på Empir

Tre anledningar till att investera enligt VD Lars Save:

 • Baserat på utfall fjärde kvartalet 2010 som bekräftas i delårsrapport jan-mars 2018 så kan jag inte se annat än att bolagets erbjudande att teckna en ny aktie till 25.55:- är mycket prisvärt. Det blir inte billigare i min tid vart fall.
 • Jag tycker att det vi har levererat från augusti 2015 till idag ett med ett börsvärde från 16 MSEK till dagens 90 MSEK, före nya pengar, i vart fall visar att vi inte är helt tappade bakom en vagn. Omsättningen har gått från olönsamma ca 30 MSSEK 2015 till dagens lönsamma ca 280 MSEK. Jag tycker det visar att vi vet vad vi håller på med, och det får aktieägare, gamla som nya, en möjlighet att investera på bra villkor.
 • Vi är en aktieägarvänlig inställd organisation, med tydliga finansiella mål och tillväxt med en utdelningspolicy om 60 % av vart årsresultat. Dagens investering skall ge oss en kritisk storlek som organiskt skall kunna leverera betydande utdelningsbara medel varje år under lång tid oberoende av den korta konjunkturen.

Empir Group kan genom en stor kompetensbredd kapitalisera på flertalet strukturella marknadstrender framgent

Den totala IT-marknaden i Sverige bedöms enligt Radar Ecosystems uppgå till 161,1 mdSEK 2018, där andelen som Empir är verksamma inom uppgår till ca 100 mdSEK. Vidare är marknaden för IT-tjänster strukturellt växande till följd av breda samhällstrender, däribland utveckling inom digitalisering, Internet of Things (IoT) och digital säkerhet. Därmed bör Empir, till följd av en stor kompetensbredd, vara väl rustade för att kunna kapitalisera på dessa gynnsamma marknadstrender.

IT-organisationens fem viktigaste prioriteringar 2018 (fallande ordning):

 • Informationssäkerhet
 • Öka digitaliseringsgraden
 • Optimering och automatisering av verksamheten
 • Stödja innovation i verksamheten
 • Stödja verksamhetsförändringar

Anledningen till att svenska verksamheter väljer att anlita konsulter är i de flesta fall tillfälliga belastningar och svårigheten i att få tag på kompetens. Speciellt för små och medelstora organisationer är det ett mycket stort bekymmer att få fatt i rätt kompetens då kompetensprofilerna för denna typ av organisationer är bredare. Det är en stor utmaning att ersätta en person som slutat eftersom det ofta är flera olika kompetensområden personen ska hantera.

Erbjudande

Teckningsperiod: 28 maj – 11 juni 2018.
Teckningskurs: 25,55 SEK per aktie.
Antal befintliga aktier: 3 475 358.
Antal nyemitterade aktier: 868 839 nya aktier (13 333 A-aktier och 855 506 B-aktier).
Emissionsvolym: Ca 22,2 MSEK.
Pre-money värdering: Ca 89 MSEK.
Handel med teckningsrätter av serie B: 28 maj – 7 juni 2018.
Utspädning: Aktieägare som väljer att inte delta i Nyemissionen kommer attfå sin ägarandel utspädd med cirka 20 procent.

VD har ordet

Empir fortsätter att leverera på sin strategiska plan och fortsätter att växa kraftigt med en 29 % tillväxt i Q1 2018 jämfört med samma kvartal föregående år. Vår plan att bygga genom att, förvärva, strukturera och optimera, fortsätter att leverera. Utfallet indikerar att våra bolag hanterar ca 270 mkr i affärsvolym på rullande 12 månader. Två kvartal i rad med vinst visar att vi nu också får med oss rörelseresultatet. Strukturarbetet börjar bära frukt och pusselbitarna faller på plats med några få undantag.

Vi avser att fortsätta växa, primärt genom förvärv. Vi önskar fortsätta att konsolidera applikations- och systemutvecklingsaffären i vårt affärssegment, Empir Solve, med mindre kompletteringsförvärv. Vi genomför egen organisk tillväxt genom investering inom applikations segmentet Empir Apply och med förvärv inom applikationsdrift och drifttjänster i Empir Serve.

I Stockholmsområdet föreligger fortsatt en viss överhettning och brist på relevanta resurser till relevant kostnad är en begränsande faktor. Empir, med ökad leveranskapacitet och klart större verksamhet och därmed naturlig marknadsnärvaro, har ett bra utgångsläge för ytterligare tillväxt. Empir driver sedan några år en expansion utanför storstadsregionerna för att säkra en stabilare resursbas till rimlig kostnad. Genom förvärv räknar Empir med att ta över nya affärer och öka vår marknadsnärvaro, inte minst utanför storstäderna där marknaden är långt ifrån mättad.

Vi tror på de små och medelstora företagens fördelarvad gäller kundengagemang, snabba och korrekta beslut, hög servicenivå, lokal förankring och närhet till kunderna som ger mervärde till såväl aktieägare, kunder som våra medarbetare. Vi tror på stordriftsfördelar i det större företaget vad gäller administration, verksamhetsstöd, support, upphandlingar, styrka och trygghet och inte minst säkrare finansiering med hjälp av en noterad likvid aktie. Vi vill påverka IT-Sverige och skapa goda förutsättningar för de små och medelstora IT-företagen att frodas, att bli en del av ett större sammanhang med hjälp av det noterade större företagets resurser, utan att för den skull tappa sin glöd, kreativitet att förändra och utvecklas. Vi vet vilket mervärde digitalisering kan tillföra våra kunder inom myndigheter och andra bolag.

Välkomna med på en resa med ett av Sveriges snabbast växande IT-bolag!

– Lars Save, VD på Empir Group AB

Teaser
Memorandum
Teckna online
Hemsida