Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Emotra AB (publ)2018-11-12

Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklat en produkt som kan bidra till minskat antal självmord

Teckningsperiod 12 november – 29 november

Teaser
Teckna online
Videointervju med VD
Textintervju med VD
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida

Emotra har utvecklat en metod – EDOR® – som genom test av reaktivitetsmönster upptäcker särskild sårbarhet för självmordshandlingar hos deprimerade patienter. Bolaget har för tillfället patent i Sverige och Japan, och väntar på besked från Patentmyndigheter i EU, USA och Kanada. I mars 2017 gick Bolaget i mål med en multicenterstudie, EUDOR-A, med fler än 1500 deltagande patienter. I jämförelse med andra studier minskade andelen självmord från tidigare drygt 5 procent till cirka 0,5 procent vid användning av Emotras metod. Under 2018 genomfördes ytterligare en studie, i vilken resultaten från de tidigare studierna förstärktes. Studien visade att s.k. hyporeaktiva personer, d.v.s. personer med låg benägenhet att reagera på olika intryck från omgivningen, har mer än 25 gånger högre risk för självmord jämfört med reaktiva individer.

Bolaget har sedan studiernas avslutande förberett sig för att bygga upp en organisation med kapacitet att kommersialisera produkten i syfte att gå från att vara ett forskningsbaserat företag till ett marknadsorienterat företag. Emotra arbetar initialt för att nå en första plattform med användare under de närmsta åren, för att på längre sikt nå en marknadsacceptans om över 20 %.

”När vi väl fått igång de första klinikerna kommer det att gå allt snabbare att få fler kliniska centra ombord. Det är med stor tillförsikt och med stark övertygelse jag blickar framåt mot vårt fortsatta arbete med att introducera EDOR som en rutinmetod i psykiatrin.” – Daniel Poté, VD för Emotra

Tre anledningar att investera enligt Bolaget

  1. Förutom ett stort och tydligt behov i världen av objektiva metoder inom psykiatrin, finns en attraktiv affärsmodell i bakgrunden. Den funktionella delen av testet, analyserna, är kumulativ och det som genererar intäkterna. Varje kund adderas till ett kassaflöde.
  2. En annan viktig anledning är att tidpunkten är bra, klimatet är det rätta för att introducera nya metoder inom mental hälsa. Det finns en förväntan av nya innovationer inom vården, där vi har en färdig teknik som lutar sig mot goda forskningsresultat.
  3. Slutligen har vi en kostnadseffektiv organisation som kommer att kunna bearbeta marknaden på ett uthålligt sätt.

Genomtänkt affärsmodell medför återkommande intäkter

Emotras verksamhet bygger på att förse sjukvårdsenheter som möter och behandlar deprimerade patienter med EDOR®. Tillsammans med läkarens kliniska bedömning gällande patienternas tillstånd, ger testet god vägledning om när sjukvården bör vidta särskilda suicidalpreventiva insatser. Med hjälp av denna metod kan antalet självmord och självmordsförsök minskas, vilket innebär att patientsäkerheten ökas samtidigt som kostnaderna för vården minskas. Fördelarna med EDOR® kan sammanfattas enligt följande:

  • Testet skiljer med hög precision de som är i risk för självmord från de som inte är i risk
  • Många liv kan räddas
  • Bättre resursstyrning; självmordspreventiva insatser till de som är i risk
  • Höga vårdkostnader som följd av självmordsförsök minskar
  • Snabbt test som är kliniskt bevisat

Emotras affärsmodell bygger i huvudsak på två intäktsben, där respektive klinik estimeras inbringa en årlig intäkt om 50 000 – 120 000 SEK:

  1. Engångsintäkt om 40 000 – 50 000 SEK. Vid initial försäljning av EDOR® ingår en komplett uppsättning av utrustning samt grundutbildning som förklarar produkten och dess egenskaper.
  2. Vidareförsäljning. Efter initial produktförsäljning har Bolaget för avsikt att göra klinikerna beroende av fortsatta tjänster. Dessa kan dels vara enskilda analyser om 600 – 1000 SEK, alternativt service-och analysavtal om cirka 4 000 – 10 000 SEK per klinik och månad. Detta intäktsben möjliggör långsiktiga avtal med institutionella kunder, vilket innebär möjligheter för en hög andel repetitiva intäkter.

Över 2500 patienter har testats med EDOR® och följts upp i olika undersökningar. I flertalet studier har sambandet mellan hyporeaktivitet och självmordshandlingar bevisats som stark. I vissa studier har upp till 97 % av de som begått självmord varit hyporeaktiva. Detta innebär att Bolagets teknik bevisligen fungerar, och nu återstår arbetet att bygga en säljorganisation med kapacitet att sälja och distribuera produkten till psykiatriska kliniker globalt.

Marknaden för prediktion av självmord är en ny marknad

Det är på förhand en komplex process att identifiera personer som har en förhöjd risk för självmord. Globalt är självmord i dagsläget den femte vanligaste orsaken till för tidig död. Socialstyrelsens statistik visar att endast 1,4 % av de som begick självmord år 2007 på förhand bedömdes vara i risk för självmord. Det betyder att i stort sett samtliga (98,6%) självmord har skett utan att vården kunnat förutse dem. De direkta vård-och rehabiliteringskostnaderna för varje självmordsförsök beräknas till drygt 900 000 SEK per patient, vilket är en kostnad som vid bättre preventiva åtgärder i många fall kan undvikas. Marknaden för detta är dock än så länge icke utvecklad, och vad gäller marknaden för psykiatrisk vård kännetecknas den av klassiska metoder. Detta innebär att psykiatrer och psykologer saknar erfarenhet av att förlita sig på tekniska mätningar, vilket trots de möjliga kostnadsbesparingar som EDOR® innebär, medför en utmaning.

Uppskattningsvis lider drygt fem procent av världens befolkning av depression. I Sverige uppskattas cirka 465 000 lida av depression, varav drygt en tredjedel får behandling för sin depression. Även i Europa som helhet estimeras drygt 30 procent av alla deprimerade få behandling, medan samma siffra i Nordamerika antas vara drygt 50 procent. Även om Emotra har för avsikt att testa samtliga människor som lider av depression är det denna del av befolkningen som antas utgöra Bolagets huvudsakliga målgrupp. Enligt Bolagets uppskattning skulle det totala antalet tester med EDOR® årligen behöva uppgå till cirka 13 miljoner för att kartlägga samtliga deprimerade patienter i vården. Detta motsvarar, enligt Emotra, drygt 100 000 EDOR®-system.

Bakgrund och motiv

Det kapital Bolaget tillförs via emissionen avses primärt användas till att finansiera en långsiktigt hållbar satsning på marknadslansering av EDOR®. Bolaget har under det senaste året arbetat för att bevisa hur väl produkten fungerar, och avser nu att distribuera EDOR® brett i Europa. Likviden är därav avsedd att täcka kostnaderna för den marknadsorganisation som anses nödvändig i syfte att kommersialisera EDOR. Emotra har också för avsikt att med hjälp av likviden vidareutveckla produkten för att säkerställa att Bolaget även fortsättningsvis är ledande i branschen. I helhet avser Bolaget fördela emissionslikviden som följer:

Erbjudande

Teckningsperiod: 12 november – 29 november 2018
Emotras värdering pre-money: Cirka 11,0 MSEK
Teckningskurs: 0,80 SEK
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 8 november 2018 är aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.
Antal aktier innan emission: 13 702 259 aktier
Antal aktier efter emission: 37 681 212 aktier
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 23 978 953 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings-och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 10 150 000 SEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionslikviden vid full teckning.

VD har ordet

Varje år dör nära 800 000 människor i självmord medan många fler försöker att ta sitt liv. Mental sjukdom är en av huvudorsakerna. Globalt sett är självmord den femte största dödsorsaken för människor mellan 15 och 49 år, och utgör ett allvarligt hälsoproblem som är möjligt att förhindra med evidensbaserade metoder som sätts in i tid. Den största kostnaden relaterad till självmord är förstås förlusten av en människas liv, men det finns även stora och högst verkliga ekonomiska kostnader, som direkt drabbar sjukvården.

Med en ökande kunskapsmassa vet vi idag mer om hur självmord och självmordsförsök kan förhindras. Det finns fler alternativ till behandling, stöd och skydd för grupper i risk för självmord. En av de stora utmaningarna inom mental hälsa idag är att identifiera de som befinner sig i riskzonen för självmordshandlingar. Att bedöma självmordsrisk är en komplex uppgift som kräver tid, ömsesidig tillit, erfarenhet och kunskap som bygger på verbal kommunikation. Här kan vårt EDOR®-Test addera värdefull och objektiv information om både nära förestående och långvarig risk för patienter. EDOR® är ett objektivt test som kan identifiera hyporeaktiva individer bland deprimerade patienter. En rad kliniska studier har tydligt demonstrerat att hyporeaktiva individer är mer sårbara för självmordshandlingar än andra patienter. Nyligen publicerade resultat visar att bland deprimerade patienter löper hyporeaktiva individer 25 gånger högre risk att dö i självmord.  

I början av 2018 gick Emotra från att vara en organisation fokuserad på forskning och utveckling till att vara ett kommersiellt inriktat företag. På grund av patent, regulatoriska godkännanden och geografisk närhet kommer Europa vara den primära geografiska marknaden. Vi riktar in oss på organisationer som är öppna för nya, evidensbaserade och teknikstödda metoder så som EDOR- Testet. På kort tid har Emotra kunnat säkra två kunder med pågående diskussioner med fler klinker, på en marknad där behovet för objektiva metoder är stort och EDOR-Testet är först ut. Vår metod är den enda som identifierar hyporeaktiva patienter och hyporeaktivitet är en stark biomarkör för självmordsrisk.

När vi väl fått igång de första klinikerna kommer det att gå allt snabbare att få fler kliniska centra ombord. Det är med stor tillförsikt och med stark övertygelse jag blickar framåt mot vårt fortsatta arbete med att introducera EDOR som en rutinmetod i psykiatrin. Jag ser fram emot att under de kommande åren kunna förse psykiater, psykologer och terapeuter med vår metod i deras dagliga arbete för att tillsammans ta itu med den globala utmaningen som självmord och självmordsförsök utgör.


Daniel Poté, VD för Emotra