Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Dicot AB2018-05-14

Möjlighet att investera i ett läkemedelsbolag med stor kommersiell potential som kan öka livskvaliteten för patienter

Teckningsperiod: 2 maj – 24 maj 2018

Dicot AB (”Dicot” eller ”Bolaget”) har som affärsidé att utveckla läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner så som erektionsproblem och för tidig utlösning. Till skillnad från existerande behandlingar ger Dicots patenterade preparat, LibiguinTM, en långvarig effekt där erektionsproblem och för tidig utlösning behandlas simultant. Antalet män med erektionssvårigheter uppskattas till 700 miljoner globalt och motsvarande siffra för män som lider av för tidig utlösning uppskattas till över 1 miljard. Med en uppskattad global årlig marknad om 40 MDSEK finns en bred kommersiell potential för LibiguinTM och således stor intäktspotential.

Efter omfattande forskning vid Uppsala Universitet, data från folkmedicinsk användning och utförda djurförsök indikeras att LibiguinTM som läkemedel har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid sexuell dysfunktion. Dicots strategi innefattar utveckling av LibiguinTM upp till och med klinisk fas I, alternativt fas II, för att sedan söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsföretag i syfte att ta LibiguinTM hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden. Vidare kommer Bolaget arbeta med Key Opinion Leaders för att kunna bredda kontakter med kliniker i Sverige och utomlands samt för att förbereda marknaden och profilera LibiguinTM.

Dicot genomför nu en spridningsemission om 11,3 MSEK (exkl. emissionskostnader) med efterföljande notering på Aktietorget där teckningsförbindelser uppgår till ca 2,2 MSEK, motsvarande ca 19,5 % av emissionen. Bolaget har efter genomförd forskning undanröjt alla väsentliga tekniska problem och vill nu nyttja kapitaltillskottet till att fortsätta utvecklingen av LibiguinTM samt stärka Bolagets organisation i övrigt.

”Kunskapen om substansen som LibiguinTM baseras på är unik. För nästan alla läkemedel under utveckling saknas information om att medlet verkligen har den önskade effekten hos patienter. För LibiguinTM har vi redan en sådan kunskap, vilket minskar risken för projektet betydligt.” – Göran Beiier, VD på Dicot

Tre anledningar att investera enligt Dicot

  1. Den totala världsmarknaden för LibiguinTMuppskattas till 40 miljarder kronor per år, vid behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning.

  2. Den folkmedicinska användningen tyder på  att LibiguinTM inte ger de besvärande biverkningarna som nuvarande behandlingar ger och att den har en långvarig effekt till skillnad mot dagen behandlingsmetoder.

  3. Dicot besitter en unik kunskap om substansen som LibiguinTM baseras på utifrån den folkmedicinska användningen och den forskning, inklusive djurstudier, som gjorts vid Uppsala Universitet, vilket minskar risken för projektet betydligt.

 

Dicot vänder sig mot en marknad med stor kommersiell potential där patienters livskvalitet kan förbättras avsevärt

Sexuell dysfunktion, i form av erektionsproblem och för tidig utlösning, är ett mycket vanligt förekommande besvär som drabbar ett stort antal män. Män kan drabbas av dessa åkommor i samband med vissa sjukdomar, men även vid ökande ålder där inga tydliga medicinska orsaker åligger.

Marknadsdata för sexuell dysfunktion:

  • Antalet män med svårigheter att få och/eller behålla erektion uppskattas till 700 miljoner globalt
  • Antalet män som lider av för tidig utlösning uppskattas till 1 miljard globalt
  • Den totala världsmarknaden för Dicots preparat, LibiguinTM, uppskattas till 40 MDSEK årligen

Nuvarande behandlingar mot denna typ av problem har en kort verkningstid och ofta besvärliga biverkningar. Dessa vanligt förekommande biverkningar inkluderar trötthet, huvudvärk, illamående, yrsel och synstörningar. Detta vill Dicot, med sitt preparat LibiguinTM, råda bot på. Med utförda djurförsök och data från folkmedicinsk användning finns god indikation på att LibiguinTM har stor potential att åstadkomma en långvarig förbättring vid erektionsproblem och för tidig utlösning.

 

Erbjudande

Teckningsperiod: 2 maj – 24 maj 2018.
Teckningskurs: 5,15 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 11 330 000 SEK fördelat på 2 200 000 aktier.
Antal aktier innan/efter utförd emission: 5 150 823 stycken / 7 350 823 stycken.
Tecknings- och garantiåtagande: Har gjorts av styrelse, tidigare ägare och nya investerare i emissionen uppgående till 2,2 MSEK, motsvarande ca 19,5 %.
Pre-money värdering: 26,5 MSEK.

VD har ordet

Sexualiteten är en viktig del i människans liv. När den sexuella förmågan sviktar kan problem uppstå, inte bara för den drabbade utan också för en eventuell partner. Vi på Dicot har lyckats framställa substansen LibiguinTM och har i djurförsök visat att den har potential att behandla erektionsproblem och för tidig utlösning, de två vanligaste sexuella dysfunktionerna. LibiguinTM kan möta ett stort medicinsk behov – och har en stor kommersiell potential.

Marknaden för medel mot sviktande erektion och för tidig utlösning är enorm. Marknaden för behandling av sviktande erektion domineras idag av medel med en relativt kortvarig effekt, där medlen direkt påverkar svällkropparna i penis, bland vilka preparat som Viagra, Cialis och Levitra ingår. LibiguinTM har en helt annan verkan, då dess effekt sitter i det centrala nervsystemet, vilket indirekt förbättrar erektionsförmågan samt förlänger tiden fram till utlösning. LibiguinTM har också en långvarig verkan, vilket minskar kravet på planering av den sexuella aktiviteten, som är nödvändig för övriga preparat. Vår bedömning att LibiguinTM ger en mer naturlig förbättring, också av den psykosociala situationen i en parrelation, till skillnad mot preparat som bara ger en kort, ”kemisk” påverkan på enbart erektionen.

Kunskapen om substansen som LibiguinTM baseras på är unik. För nästan alla läkemedel under utveckling saknas information om att medlet verkligen har den önskade effekten hos patienter. För LibiguinTM har vi redan en sådan kunskap, vilket minskar risken för projektet betydligt. Dicot står nu inför att tillverka LibiguinTM i större skala och sedan genomföra de toxicitetstester och övriga studier som krävs för att nå myndigheternas godkännande av klinisk prövning av LibiguinTM.

För att kunna fortsätta utvecklingen av LibiguinTM behövs kapital och därför genomför Dicot nu en spridningsemission på 11,3 MSEK och planerar att därefter notera Bolagets aktie på AktieTorget. Jag hoppas att du vill vara med på den spännande resan som vi har framför oss!

– Göran Beijer, VD på Dicot AB

Teaser
Memorandum
Anmälningssedel
Teckna online
Hemsida