Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)2018-05-29

Möjlighet att investera i ett kommersiellt medtech-bolag som adresserar cancermarknader

Teckningsperiod: 25 maj – 8 juni

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (“CLS” eller “Bolaget”) är ett medicinteknikbolag som erbjuder innovativa produkter och en unik metod inom cancerbehandling. Bolagets TRANBERG®|Thermal Therapy System är optimerad för CLS egen metod, imILT®, är en varsam, effektiv immunstimulerande terapi för behandling av de flesta typer av solida cancertumörer. imILT innebär att värme från laserljus leds in i tumören. De lokala tumörcellerna förstörs långsamt och den behandlade tumören dör samtidigt som en immunstimulerande effekt uppnås. Patientens eget immunförsvar stimuleras att leta upp och eliminera tumörceller – metastaser – av samma typ. Behandlingen är skonsam och vid perkutan behandling kan patienten ofta lämna sjukhuset samma dag. Metoden grundar sig i Professor Karl-Göran Tranbergs mångåriga forskning där han tidigt insåg att lokal behandling inte enbart destruerar cancertumören utan även stimulerar immunförsvaret mot metastaser. imILT-studier bedrivs idag inom främst bukspottskörtelcancer och hudcancer vid ett antal sjukhus i Europa. Inledande resultat visar en positiv trend avseende förlängd överlevnad vid behandling av cancer i bukspottkörteln. En cancertyp där effektiva behandlingsmetoder idag saknas.

Sedan 2017 används CLS produkter, på den amerikanska marknaden, också för bildstyrd fokal laserablation, FLA, för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Med TRANBERG®-systemet kan behandlingen genomföras med stor precision och kontroll.  Eftersom FLA är en skonsam och precis behandlingsmetod är risken att skada kringliggande vävnad är minimal.  Detta gör FLA till ett bra behandlingsalternativ för patienter med prostatacancer i tidig fas, som annars skulle få beskedet ”wait-and-see”. CLS deltar i en studie vid Toronto University Hospital där 25 patienter med tidig prostatacancer kommer att få FLA-behandling. Studien startade i april 2018 och hittills har fyra patienter behandlats.

CLS system är både CE-märkt, för användning i Europa, och FDA-godkänt, för användning i USA. Försäljning inleddes under förra året och idag finns sålda laserenheter på två sjukhus i USA, där bolaget också fått samt återkommande beställningar av tillhörande engångsprodukter.

”CLS befinner sig idag i ett mycket spännande skede där TRANBERG-systemet är godkänt för användning i USA för laserablation och Europa för imILT och laserablation. Bolaget har inledande försäljning på USA-marknaden och därifrån kommer vi att fortsätta CLS kommersiella expansion.” Lars-Erik Eriksson, VD på CLS

Marknad

I USA är Bolagets primära fokus att etablera TRANBERG-systemet inom MR-bildstyrd laserablation för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. CLS har idag leverantörsavtal med två ledande sjukhus och har erhållit inledande order och därmed även intäkter från försäljning, en av de kunderna är University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder Bolagets produkter för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Bolaget uppskattar att den adresserbara marknaden uppgå till 500 000 behandlingar för benign prostata-hyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer. Bolagets långsiktiga målsättning är att TRANBERG®-produkter skall användas vid 30 % av dessa behandlingar, vilket skulle kunna motsvara ca 350 MUSD i årliga försäljningsintäkter. Om pågående, och potentiellt kommande, utvärdering är positiv, är målsättningen att därefter lansera CLS teknologi och produkter inom segmentet för FLA-behandling av tidig tumörsjukdom i prostata, både i USA och Europa.

I Europa är Bolagets primära fokus att etablera TRANBERG-systemet för imILT-behandling. Målsättningen är att med hjälp av utvalda Key Opinion Leaders genomföra CLS pågående kliniska studier inom bukspottskörtelcancer, hudcancer och bröstcancer. Studier görs idag bl.a. på Karolinska Sjukhuset, J W Goethe Hospital Frankfurt, Nottingham University Hospitals och Universitetssjukhuset i Verona. Bolaget uppskattar att marknaden för behandlingar vilka imILT® adresserar gällande metastaserad tumörsjukdom uppgå till ca 6 miljoner behandlingar per år, vilket motsvarar 1 mdUSD i potentiella intäkter.

Målsättning

 • CLS målsättning är att på den globala marknaden för termisk vävnadsbehandling etablera Bolagets egenutvecklade portfölj av laserbaserade produkter under varumärket TRANBERG®. Portföljen består av medicinska laserenheter, mjukvaror och tillhörande engångsprodukter för bildstyrd immunstimulerande lasertermoterapi, såsom CLS egen imILT®-metod, för behandling av metastaserad tumörsjukdom.
 • Under 2018 är målsättningen att slutföra pågående kliniska studier på CT-/ultraljudsstyrd imILT®-behandling med Bolagets TRANBERG®-produkter för att, med dessa resultat som underlag, fatta beslut om vilken indikation och patientgrupp som är mest lämplig för en större effektstudie.
 • Under 2018 är målsättningen också att i USA bredda lanseringen av TRANBERG®-portföljen för bildstyrd FLA av lokaliserad prostatacancer.

Bakgrund och motiv

Emissionslikviden avses användas till följande, i prioriteringsordning:

 1. Rörelsekapital. (40%)
 2. Fortsatt marknadsetablering, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna USA och Europa. (20%)
 3. Projektfinansiering för fortsatt teknisk utveckling, kombinationsmöjligheter och integration av CLS produkter för att tillvarata strategiska möjligheter för användning inom MR-området (bildstyrd behandling). (15%)
 4. Utveckla strategiska samarbeten med imagingföretag för att kombinera dagens biopsitagning med CLS terapi. (10%)
 5. Finansiering av pågående studier avseende förlängd överlevnad vid imILT-behandling. (10%)
 6. Fortsatt klinisk utveckling av imILT genom effekt-studier där läkemedelsbehandling kombineras med imILT-metoden. (5%)

Erbjudande

Teckningsperiod: 25 maj – 8 juni.
CLS värdering pre-money: cirka 243,9 MSEK.
Teckningskurs: 8,50 kr.
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2018 är registrerad som aktieägare i CLS erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie, oavsett aktieslag. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie.  Anmälan om teckning av nya B-aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen görs via anmälningssedeln ”Anmälningssedel för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter”.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 7 173 935 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs CLS ca 61 MSEK före emissionskostnader (ca 3 MSEK). Överteckningsoptionen omfattar högst 3 600 000 aktier. I det fall överteckningsoptionen används kan denna inbringa totalt ca 31 MSEK före emissionskostnader (ca 1 MSEK).
Antal aktier innan emission: 28 695 743 aktier.
Antal aktier efter emission: 35 869 678 aktier, exklusive överteckningsoption. 39 911 778 aktier inklusive överteckningsoption.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 42,6 MSEK, motsvarande 70% av emissionsbeloppet.

VD har ordet

CLS fick under förra året sina första intäkter från försäljning av TRANBERG®|Thermo Therapy System, inklusive engångsprodukter för behandling, och Bolaget är på väg in i en ny fas. Vi fortsätter att behandla patienter i våra kliniska studier. Idag har sammanlagt över 40 patienter behandlats med våra produkter i Europa (imILT-behandling) och USA (laserablation).

Vi inledde 2017 med att sälja det första TRANBERG®-systemet till ett ledande sjukhus i USA och vi avslutade året med att i november och december meddela fyra order avseende engångsprodukter för MR-bildstyrd laserablation fördelat på tre olika kunder. Vi kan glädjande konstatera att det är två återkommande kunder – de sjukhus som vi i oktober tecknade leverantörsavtal med, samt en ny kund. En av de återkommande är University of Texas Medical Branch (UTMB), som nu rutinmässigt använder våra produkter för behandling av tidig tumörsjukdom i prostata. Under 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med att etablera våra produkter inom MR-bildstyrd laserablation i USA.

När det gäller imILT-behandlingar inom våra kliniska studier har vi också sett en försiktigt positiv utveckling när det gäller antalet behandlad patienter. Idag är sammantaget 18 patienter behandlade, varav 10 med bukspottkörtelcancer. Studierna görs för att understödja och ge fortsatt underlag för produktens CE-godkännande. Fokus ligger på följande områden:

 • Säkerhet och handhavande – denna information får vi vid samtliga behandlingar, vår första rapport färdigställdes i november 2016.
 • Användning i områden i kroppen som kan innebära risk – bukspottskörtelcancer täcker in detta område.
 • Användande vid allvarlig sjukdom – bukspottskörtelcancer är en cancerform som idag har få effektiva behandlingsalternativ.
 • Utfall och överlevnad – denna information kommer att sammanställas när studierna avslutats.

Under 2018 kommer vi att arbeta för att komplettera med fler sjukhus (studiesajter) inom de befintliga studieprotokollen, med målsättningen att bredda rekryteringsmöjligheterna och kunna behandla så många patienter som möjligt. Detta gäller dels studierna som bedrivs inom ramen för Horizon2020-projektet, där vi i december fick en utbetalning om 7,9 MSEK, dels studierna vi själva sponsrar.

Även inom CLS teknikutveckling har vi genomfört en förändring. I mars 2017 köpte vi delar av tyska bolaget Laser- und Medizin-Technologie GmbH (LMTB) (Clinical Laserthermia Systems GmbH) och säkrade därmed tillgång till patent och teknik för CLS unika diffusorfiber. I samma avtal ingick att bolaget Advanced Fiber Tools (AFT) utan kostnad skulle ta fram en industriell process för tillverkning av diffusorfibern. AFT skulle också ges möjlighet att sälja diffusorfibern till sina kunder, mot en royalty till CLS, inom områden där CLS inte är verksamma. I början av innevarande år var tekniköverföring och övriga förberedelser klara och har nu en fungerande produktionsprocess hos AFT.

I takt med att våra produkter har använts alltmer har vi också fått värdefull återkoppling och förslag på förbättringar från de läkare som genomfört behandlingar. Detta har resulterat i att vi under året förbättrat konstruktionen i TRANBERG® |Laser Applicator, none-cooled, diffuser, samt inlett utveckling av en ny version av fibern, baserad på samma unika teknologi. I juni 2017 lanserade vi vår ”active introducer”, d v s en nål med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Active introducer, som bygger på ny patentsökt teknik, förenklar handhavande och styrning av TRANBERG-systemet under behandling. Att fortsätta att arbeta med underhåll, innovation och produktförbättringar i nära samarbete med kunderna är en väsentlig del av vår verksamhet. Som ett resultat av vår styrka på tekniksidan kunde vi under 2017 och 2018 kunnat lägga ytterligare två patent till vår portfölj. En komplett förteckning finner ni i Prospektet.

Ett nytt område som kommer att ge oss intressanta erfarenheter är veterinärmedicin – det vill säga cancerbehandling för smådjur. CLS är del av ett samarbete mellan veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och försäkringsbolaget Sveland. Cancer hos våra husdjur är dessvärre ganska vanligt och Sveland ser ökade kostnader för cancerbehandling. CLS kommer att leverera utrustning för en veterinärmedicinsk studie avseende cancerbehandling hos hundar. På sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter.

CLS befinner sig idag i ett mycket intressant skede där TRANBERG-systemet är godkänt för användning i USA (för laserablation) och Europa (för imILT och laserablation). Bolaget har inledande försäljning på USA-marknaden och därifrån kommer vi att fortsätta CLS kommersiella expansion. Det befintliga rörelsekapitalet är dock inte tillräckligt för att genomföra de aktiviteter som krävs, framför allt under den kommande tolvmånadersperioden, varför styrelsen beslutat genomföra föreliggande företrädesemission om cirka 61 miljoner.

Samtliga planerade projekt bygger på den existerande teknologin, men som genom ytterligare specialisering ger nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta områden.

Tillsammans med CLS team och styrelse ser jag fram emot en fortsatt positiv utveckling för Bolaget.

Lars-Erik Eriksson, VD på Clinical Laserthermia Systems AB

Prospekt
Hemsida
Teckna online
Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter