Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Camanio Care AB2018-10-29

Möjlighet att investera i ett teknikbolag som möjliggör digital vård i hemmet

Teckningsperiod 29 oktober – 19 november

Camanio Care AB (”Camanio Care” eller ”Bolaget”) är ett IT- och robotikbolag som med välfärdsteknik utvecklar innovativa lösningar för omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAroundTM, Bestic® och GiraffTM. Camanio Care har via egen organisation samt partnernätverk en global närvaro. Efterfrågan av lösningar likt de Camanio Care erbjuder ökar, och kan dessa robotik- och tekniklösningar få ett större fäste inom vården finns det goda möjligheter för Bolaget att växa, dels på befintlig produktbas, dels med nya förvärv och produkter.

Antalet äldre i världen är på väg att gå in i en exponentiell tillväxtfas, där antalet personer över 60 år prognostiseras att uppgå till 1,4 miljarder 2030 och 2,1 miljarder 2050. För att adressera problematiken med en åldrande befolkning, och en relativt mindre andel som kan ta hand om den, har nya robotik- och tekniklösningar växt fram för att effektivisera och förbättra äldrevården. Camanio Care har en befintlig produktportfölj som adresserar just denna marknadstrend.

Till följd av nämnda demografiska förändringar och de kostnaderna som medföljer, kommer vårdorganisationer att uppleva en ökad, och tillslut kritisk, brist på vårdpersonal. Digital teknik, robotik och automatiserade verktyg är centrala för att möta utmaningen. Idag kan vård ges på distans vilket innebär att vårdpersonal inte behöver resa i samband med varje vårdbesök, något som innebär att fler personer kan omhändertas. För att stödja denna utveckling av ny hemvård behöver produkter som exempelvis sensorer, larm, robotik m.m. anslutas via en infrastruktur som är tillräckligt pålitlig för att kommunikationen aldrig ska misslyckas. Här kan Camanio Cares plattform Vital Smart Care tillföra ett stort värde.

Tre anledningar att investera enligt Bolaget:

  1. En bred produktportfölj med många intressanta lösningar.
  2. Ett väletablerat bolag med kompetent team och ett brett nätverk.
  3. Camanio Care är ett ungt tillväxtbolag i en växande marknad.

”Vital Smart Care är en integrationsplattform som består av ett ekosystem av digitala tjänster. Via Vital förändrar vi den traditionella affärsmodellen där kunder betalar för hårdvara, och istället debiteras en månadsavgift för en tjänst som innehåller både hård- och mjukvara. Det innebär en SaaS-modell där vi också kan lägga till PaaS-produkter. Det uppskattas mycket av kunderna (t.ex. kommuner). Med Vital Smart Care har vi tagit ett strategiskt viktigt steg för att etablera oss som en framtida nyckelspelare inom vård i hemmet. Med kapitaltillskottet från pågående emissionen kommer vi investera i vår fortsatta globala expansion”

Catharina Borgenstierna
VD på Camanio Care

Aktieanalys
Videointervju med VD
Läs intervju med VD
Memorandum
Anmälningssedel
Hemsida

Förvärvet av Vital stärker Camanio Cares erbjudande

I de flesta länder arbetar Camanio Care med distributörer som redan har upparbetade sälj- och marknadskanaler och idag har Bolaget en global närvaro på marknader som USA (egen säljorganisation), Europa, Mellanöstern och Asien.

Under juli 2018 förvärvade Camanio Care Vital Integration, ett IoT-bolag inom välfärdsteknologi. Genom förvärvet erhöll Camanio Care en digital plattform för omsorg och vård i hemmet och på särskilda boenden: Vital Smart Care. Med plattformen tar Camanio en starkare position på den digitala omsorgsmarknaden i hemmet. Vad som är intressant med att inkludera denna del i Camanio Cares verksamhet är att en SaaS-modell kan upprättas, vilket kan innebära återkommande intäkter med god marginal.

Huvudsakliga intäktsdrivare Camanio Care

  • Vital Smart Care: en tjänsteplattform som kan utgöra ”spindeln i nätet” för tillsyn i hemmet. Affärsmodellen är attraktiv och bygger på återkommande intäkter baserat på antal brukare och det antal tjänster som ansluts till plattformen.
  • BikeAround: en s.k. upplevelsecykel där Camanio Care initialt erhåller en engångsintäkt och därefter återkommande intäkter i form av serviceuppdrag.
  • Bestic: ett äthjälpmedel där Camanio Care erhåller en engångsintäkt per såld enhet.
  • Giraff: en tillsynsrobot som möjliggör virtuella hembesök, vilken kan genera dels engångsintäkter, dels återkommande intäkter i form av serviceavtal.

Marknadstrender

Intresset inom vårdteknik har ökat snabbt de senaste åren. Dagens demografiska förändringar har lett till ett globalt behov av nya vårdlösningar, och flera aktörer förutser därför en fortsatt stigande efterfrågan.

Kävlinge kommun har tilldelats ca 1 MSEK i statsbidrag från regeringen för att investera i välfärdsteknik, där kommunen väljer att köpa in äthjälpmedlet Bestic och upplevelsecykeln BikeAround från Camanio Care. Även om ordervärdet, med tanke på vad statsbidraget uppgick till, kan antas vara lågt är det positivt att en kommun när tillgängliga finanser finns väljer just Camanio Cares lösningar. Utöver order av nämnda produkter ska även kommunen delta i det fortsatta arbetet med att utveckla Mealtime Quality Index (MQi), vilket är Camanio Cares måltidskvalitetsindex som syftar till att förbättra äldres måltidssituation.

Camanio Cares produkt Bestic har på senaste tiden uppmärksammats i pressen, se ett urval nedan,

Helsingborgs Dagblad
Nordvästra Skånes Tidningar
Landskrona Posten
Barometern
Sydsvenskan
Lokaltidningen Kävlinge
Kvällsposten
Expressen
GT
Oskarshamns-tidningen

Om Företrädesemissionen  

Teckningsperiod: 29 oktober 2018 – 19 november 2018.
Camanio Care värdering Pre-Money: cirka 28,3 MSEK.
Teckningskurs: 1,70 kr per aktie.
Villkor för emissionen: Erbjudandet består av en unit-emission om 4 aktier samt en teckningsoption. Unit-priset är 6,80 SEK, vilket innebär att teckningskursen i erbjudandet är 1,70 SEK per aktie. För varje en (1) innehavd aktie i Camanio Care AB per avstämningsdagen den 25 oktober 2018, erhålles en (1) unit-rätt. Det krävs tjugotvå (22) unit-rätter för att teckna en (1) ny unit. Priset är uträknat på en 20 dagars volymavvägd genomsnittskurs under den senaste månaden. Teckningsoptionen som ingår i varje unit är vederlagsfri och har en löptid om 12 månader.
Emissionsvolym: Företrädesemissionen uppgår till 5 MSEK. Förutom företrädesemissionen om 5 MSEK så har styrelsen beslutat om en överteckningsemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om upp till 2 MSEK.
Antal aktier innan emission: 16 674 539 aktier.
Antal aktier efter emission: 19 706 271 aktier, exklusive överteckningsemission. 20 882 741 aktier, inklusive överteckningsemission.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har teckningsåtaganden motsvarande ca 50 %. Emissionen har inga garanter.

Bakgrund och motiv

De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

”Vi har stöd av våra nuvarande investerare för att kunna fortsätta med våra strategiska och finansiella tillväxtplaner. De sammanlagda investeringarna i bolaget om hittills 60 MSEK har framförallt satsats inom forskning och utveckling. Med detta kapitaltillskott avser vi att fortsätta utveckla våra kommersialiseringsaktiviteter. Den digitala transformationen av vård och omsorg har precis inletts, och vi har tagit position för att kapitalisera på den marknaden” säger Catharina Borgenstierna VD Camanio Care AB.