Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Amnode AB (publ)2019-03-14

Möjlighet att investera i ett växande bolag som närmar sig lönsamhet

Teckningsperiod 13 mars – 29 mars

VIDEOINTERVJU MED VD
ANMÄLNINGSSEDEL
MEMORANDUM
TEASER

Amnode AB (publ) (”Amnode” eller ”Bolaget”) är moderbolaget i en svensk verkstadskoncern, vilka är specialiserade inom kvalificerad bearbetning i små och stora serier, varmformning,  bearbetning, automatsvarning och långhålsborrning. Amnode har ett stort antal kunder i norra Europa bland andra Scania (tunga fordon), HIAB (kranar), Uponor (VVS), Bufab Group och Alfa Laval m.fl. Bolagets tre huvudsegment är tunga fordon som utgör ca 55 % av omsättningen, industri 28 % och VVS 17 %. Den operativa rörelsen leds med gemensam koncernledning via det helägda dotterbolaget AM Stacke Group. Koncernen har historiskt vuxit både organiskt och genom att förvärva och slå ihop ett antal mindre enheter. Verksamheten bedrivs nu i två produktionsanläggningar med i huvudsak maskinbearbetningen i Gnosjö och smidesproduktion i Skultuna. Amnode har nu återigen börjat växa främst genom en ökad grad av automatisering av produktionen, vilket har skett med begränsade investeringar, vilka har kort återbetalningstid. Den ökande andelen produktion med begränsad bemanning gör att lönsamheten har förbättrats och tillsammans med det moderna arbetssätt som organisationen använder vad gäller produktionsledning och kvalitetsarbete så har gruppens overhead-kostnader minskat vilket också förbättrat resultatet.

Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 till ca 78 MSEK under 2018. Trots detta har Koncernen inte förmått att bli lönsam dels på grund av en föråldrad maskinpark med höga underhållskostnader, volatila råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra kostnader.

Med anledning av aktuellt offert- och orderläge och styrelsens nya treårsplan, se bild nedan, med därtill hörande nya finansiella mål för perioden 2019 – 2021 bedömer Styrelsen att en nyemission krävs för att målen ska kunna nås.

Amnode genomför nu en nyemission, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om 15,7 MSEK för att förstärka bolagets finansiella ställning och ta tillvara på tillväxtmöjligheter.

Tre anledningar att investera i Amnode

  • Investeringarna, till följd av kapitaltillskottet, kan vända Bolaget till positivt resultat och därmed motivera en högre värdering.
  • Hög efterfrågan på Amnodes produkter till följd av överbelastningsproblem i Europas fordonsindustri, vilket kan leda till fortsatt omsättningstillväxt.
  • Välkända globala företag använder Bolagets produkter och fortsätter bjuda in till offerter inför de kommande åren.

Med föreliggande värdering på 15,7 MSEK så tror vi att det finns goda möjligheter till en bra resa om vi kan nå våra mål. De nya finansiella målen att 2021 nå 137 MSEK i nettoomsättning och med ett operativt EBITDA om 16 MSEK är utmanande, men vi är på rätt väg och det är på inget sätt omöjligt med rimlig affärsrisk och inte allt för stora ändrade omvärldsfaktorer.” VD Sam Olofqvist och ordförande Lars Save.

Automatisering och innovation väntas leda till lönsamhet

Bolagets affärsmodell är att såsom underleverantör erbjuda en kommersiell, skalbar och unik produktionsapparat, främst inriktad mot ett fåtal branscher och produktsegment. Affärsmodellen omfattar även anpassad tekniköverföring och kundspecifika test- och utvärderingsprojekt.

Bolaget avser att i huvudsak generera intäkter genom att leverera högkvalitativa produkter i större serier till sina kunder inom de utpekade produktsegmentenen. Intäkterna från produkterna baseras i huvudsak på avtal som löper över längre perioder och där kunderna avropar volymer i takt med att kunderna producerar. Avtalen baseras på offerter från Amnode vilket innebär att ett flertal stadier, såsom maskininvesteringar, produktutveckling och provleveranser skall passeras innan produkterna går i full produktion. I de flesta fall innebär det att tiden mellan offert och slutligt avtal ofta kan sträcka sig över en längre period. Avtalen görs antingen direkt med slutkunden eller via partners till slutkunden.

Amnodes mål och vision är att innovativa produkter, hög grad av automation, produktion med begränsad bemanning och nya inköpskanaler för insatsmaterial tillsammans skall göra koncernen lönsam.

Marknad – överbelastningsproblem i Europa leder till stor efterfrågan

Amnodes viktigaste marknader är Norden och Tyskland, men kunder finns även i Asien, Europa och Nord- och Sydamerika. Bolaget är i huvudsak en underleverantör utan egna produkter där Amnode tar produktionsuppdrag. Amnode konkurrerar främst med leverensprecision, kvalité och med konkurrenskraftiga priser i nämnd prioriteringsordning. Den totala marknaden för Amnodes produktionskunnande är mycket stor och med den konjunktur som råder anses Amnodes möjligheter att växa goda. Efterfrågan i den europeiska fordonsindustrin har fortsatt ett överbelastningsproblem vilket lett till svårigheter för vissa av Amnodes kunder att få leveranser. Amnode kan i dagsläget möta den ökade efterfrågan genom att skala upp produktionen väsentligt i sina anläggningar med mindre nyinvesteringar.

Erbjudande

Teckningsperiod: 13 – 29 mars 2019
Amnodes värdering pre-money: Cirka 15,7 MSEK
Teckningskurs: 0,05 SEK
Villkor för emissionen: Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen (11 mars 2019) berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 628 011 734 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Amnode 15,7 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK.
Antalet aktier innan emission: 314 005 867 aktier
Antalet aktier efter emission: 942 017 601 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt ca 12,6 MSEK, motsvarande cirka 80 % av emissionslikviden.

Bakgrund och motiv

Styrelsen vidtager med emissionen de åtgärder som krävs för att uppnå de nya målen 2021 och säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital.

  • 50 % av likviden skall möjliggöra investeringar i nya produktionsmaskiner finansierade i huvudsak med leasing i takt med att de nya produkterna sätts i produktion under senare delen av 2019 och framåt.
  • 50 % till rörelsekapital för att finansiera den planerade volymtillväxten om cirka 60 MSEK under perioden samt effektivisera inköpsprocesser vilket leder till förbättrad lönsamhet.

VD & ordförande har ordet

Det har gått mer än 10 år sedan Amnode noterades på Spotlight Stock Market. Det har varit 10 tunga och långa år av lärdom och erfarenheter som har varit kostsamma. Men trots ännu ett svagt resultatmässigt bokslut tycker vi att det finns en del bitar som faktiskt går åt rätt håll för Amnode, om än långsamt. Många av problemen som förekommit är hänförliga till order med leveranser över långa perioder som tagits till för låga priser, en under lång tid underinvesterad maskinpark som lett till ökade kostnader både vad gäller underhåll och produktionsbortfall.

Under 2017 kommunicerades ordervärden från ledande tillverkare inom främst fordonsindustrin som totalt uppgick till 90 MSEK för åren 2018 och 2019, i efterhand kan vi dock konstatera att ledtiderna i sådana projekt är betydande och att volymerna inte kan garanteras över tid. Det tillsammans med att vi underskattat tidsåtgången att sätta produkterna i produktion, tillgången till utbildad arbetskraft och maskinkapacitet som behövs för den här typen av omfattande volymer. Men vi gör framsteg som framgår av vår utvecklingskurva 2015–2018 och vår nya treårsplan.

Priset på vår viktigaste insatsvara mässing (en legering av koppar och zink) som tillsammans med svängningar i valutorna Euro/USD mot den svenska kronan har historiskt kraftigt påverkat vår kostnadsbild, både upp och ner under enskilda år, speciellt i vår verksamhet i Skultuna. Vi har nu byggt ett skydd genom indexregleringar av priset i våra kundavtal samt att vi i en ökad grad försökt få våra kunder att stå för materialinköpen. Trots åtgärderna har vår resultatutveckling påverkats negativt av detta över tid, men vi blir bättre och bättre och har nu en bättre process för att skydda Amnode mot svängningarna. Vi närmar oss slutet på vår operativa treårsplan som vi kommunicerade 2016 vilken i huvudsak gick ut på att vända runt Amnode till lönsamhet mot slutet av 2019. Baserat på bokslutet 2018 och budgeten för 2019 tillsammans med stora prospekt och stabil orderingång har styrelsen beslutat och antagit en ny treårsplan för perioden 2019 – 2021 och formulerat nya finansiella mål för Amnode.

Trots våra tillkortakommanden främst vad gäller den ekonomiska utvecklingen för Amnode är det trots allt positivt och mycket glädjande och över vår förväntan att de stora globala kunderna är fortsatt intresserade av våra tjänster och fortsätter bjuda in oss att offerera betydande volymer vilka skall produceras under de närmsta åren. Orderläget har utvecklats positivt under 2018 och början av 2019 och vi ser äntligen riktiga effekter av de kontrakt som kommunicerades under andra halvan av 2017. Vi förutser en fortsatt stark konjunktur inom våra produktsegment och där våra kunder hela tiden letar ny produktionskapacitet.

Vi bedömer att vi har goda möjligheter att komma till avslut i ett flertal projekt i närtid vilket skall leda till fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet för Amnode-gruppen de närmsta åren. I ljuset av den framtidstro vi har och som avspeglas i de nya finansiella målen för perioden 2019 – 2021, behövs medel för ytterligare maskininvesteringar och mer rörelsekapital för att klara den planerade volymtillväxten.

Avsaknaden av större huvudägare är stor. Vi konstaterar dock att det finns en tapper skara som stöttat oss genom vår strapatsrika resa och som än en gång ställer upp med teckningsförbindelser utan kostnad för bolaget om ca 20 % av den totala föreliggande emissionen. Vilket givetvis är ett viktigt ställningstagande i vårt arbete med att slutföra turn-arounden under den kommande tre års perioden och ett bevis på att vi själva verkligen tror på att Amnode nu ska nå de finansiella målen och bli ett lönsamt, svenskt verkstadsföretag.

Med föreliggande värdering på 15,7 MSEK så tror vi att det finns goda möjligheter till en bra resa om vi kan nå våra mål. De nya finansiella målen att 2021 nå 137 MSEK i nettoomsättning och med ett operativt EBITDA om 16 MSEK är utmanande, men vi är på rätt väg och det är på inget sätt omöjligt med rimlig affärsrisk och inte allt för stora ändrade omvärldsfaktorer.

 VD Sam Olofqvist och Styrelseordförande Lars Save