Partnererbjudande: H&D Wireless notering och emission stärker varumärket och skapar tillväxtmöjligheter genom förvärv2017-11-24

Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i H&D Wireless

 

H&D Wireless Sweden (”H&D Wireless” eller ”Bolaget”) erbjuder digitaliseringslösningar genom en egenutvecklad mjukvaruplattform och molntjänst. Sprunget ur en underliggande verksamhet av standardiserade moduler för trådlös kommunikation (Wi-Fi), tar nu Bolaget ett steg mot IoT och digitala effektiviseringslösningar. Digital kartläggning (s.k. Inomhuspositionering) möjliggör analysering, automatisering och effektivisering av flöden och processer i realtid. H&D Wireless har omnämnts av bl.a. Affärsvärlden som ett av de ”hetaste” Bolagen i Sverige. Bolaget genomför nu en företrädesemission i samband med nyintroduktionen på Nasdaq First North. Vid fullteckning bedöms emissionen tillföra 24 MSEK (exkl. emissionskostnader). Emissionen omfattas till 97 % av tecknings- och garantiåtaganden. Tillskottet möjliggör ett ökat fokus mot IoT och digitaliseringslösningar, dels operativt och dels genom förvärv.

“Teamets mångåriga och breda expertis inom radiokommunikation, där ett flertal har mera än 30 års erfarenhet, gör att Bolaget har världsledande kompetens redo för att hjälpa Svenska industribolag att digitalisera sig genom IoT och inomhuspositionering.”

– VD Pär Bergsten

Erbjudande

Teckningsperiod: 24 november – 8 december 2017.
H&D Wireless värdering: 112 MSEK (pre-money).
Teckningskurs: 8 SEK per aktie.
Villkor för emissionen: 3:14, (14) registrerade aktier ger rätten att teckna (3) aktier.
Antal aktier innan emission: 14 004 232.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 3 000 907 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs H&D Wireless 24 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier efter emission: 17 005 139.
Teckningsåtaganden: Emissionen har tecknings- och garantiåtaganden om totalt 23,3 MSEK, motsvarande 97 % av emissionsbeloppet.

H&D Wireless verkar på en stark tillväxtmarknad och adresserar stora delar av värdekedjan

IoT är ett omfattande samlingsnamn för uppkoppling av enheter till nätverk, för att möjliggöra uppsamling av data och i förlängningen effektivisering av resursutnyttjande. Tillväxttakten inom IoT bedöms vara mycket kraftig och analyshuset Gartner uppskattar antalet uppkopplade enheter till 20,4 miljarder 2020, vilket är att jämföra med 5 miljarder 2015. Vidare estimeras värdet på denna marknad 2025 summera till 100 miljarder (McKinsey). H&D Wireless adresserar stora delar av hela IoT kedjan, genom tre affärsområden: Enterprise, Labs och Connectivity.

Enterprise: Verksamhetsområdet består av utveckling och försäljning av system som möjliggör inomhuspositionering i realtid. Teknologin är applicerbar på flera områden och H&D Wireless kommer inledningsvis att fokusera på större aktörer inom tillverkande industri, besöksnäring, transport och logistik. Affärsområdet är i uppstartsfas och flera testinstallationer har genomförts. Enterpriselösningarna erbjuds huvudsakligen som en abonnemangstjänst med månadsbetalning, vilket möjliggör återkommande intäkter.

Connectivity och Labs: Connectivity omfattar stora delar av den underliggande verksamheten, dvs. försäljning av standardiserade moduler för trådlös kommunikation (Wi-Fi). H&D Wireless har ett starkt proof of concept inom detta område med 1,1 miljoner levererade enheter sedan verksamhetsstart. Labs bistår kunder med expertkunskap inom integration av uppkopplade enheter, på konsultbasis. Konsulttjänsterna berör ofta de produkter vilka Bolaget tillhandahåller inom Connectivity, och Enterprise framöver. Detta innebär således att försäljning inom Connectivity och Enterprise har potentialen att leda till ytterligare konsultintäkter.

Egenutvecklad molnbaserad plattform med hög grad av appliceringsmöjligheter ger konkurrensfördelar 

Den egenutvecklade molnbaserade plattformen ”Griffin IoT Cloud Service” består av en hårdvaruenhet, molnserver, applikation och mjukvara som hanterar kommunikation mellan uppkopplade enheter. Systemet samlar data på ett säkert sätt till molnservern och är direkt applicerbar på flera enheter, utan större modifieringar. Detta, i kombination med vidareutvecklingen GEPS, möjliggör en säker och effektiv positionering i realtid. Till skillnad mot GPS-system är denna lösning applicerbar inomhus, vilket gör det till en konkurrenskraftig produkt för inomhuspositionering. Detta ger H&D Wireless en stark position i en marknad som är på frammarsch.

VD har ordet

“Sedan H&D Wireless Sweden startades 2009 har vi etablerat oss som en stark leverantör av standardiserade moduler för trådlös uppkoppling mot internet. Sammantaget har vi levererat mer än 1,1 miljoner enheter till kunder över hela världen. Parallellt har vi utvecklat en helt egen IoT-plattform, vilket gör det möjligt att trådlöst övervaka, styra och analysera flöden av information. Teamets mångåriga och breda expertis inom radiokommunikation, där ett flertal har mera än 30 års erfarenhet, gör att Bolaget har världsledande kompetens redo för att hjälpa Svenska industribolag att digitalisera sig genom IoT och inomhuspositionering.

Utifrån vår starka position inom trådlösa moduler ska vi nu bredda och fördjupa erbjudandet mot lösningar där vi tar ett större ansvar och bidrar till att skapa än större värde för våra kunder. Fokus kommer framför allt att ligga på positionering och övervakning av utrustning, verktyg, material, inventarier och människor – i realtid. Vi utgår här från vår egen plattform GEPS, en vidareutveckling av IoT-plattformen, utvecklad specifikt för industrins behov.

Möjlighet till realtidspositionering inomhus är ett viktigt led mot det som brukar kallas “Industri 4.0”, den fjärde industriella revolutionen. Genom att koppla upp industriella flöden och processer mot internet går det att samla in, bearbeta och analysera stora mängder data – vilken sedan kan användas för att öka effektiviteten och eliminera flaskhalsar. Teknologin är användbar inom ett stort antal industrier och sektorer men fokus nu ligger på att etablera pilotprojekt tillsammans med större aktörer inom framför allt tillverkande industri, transport & logistik samt service, besöksnäring & handel.

Att vi nu blir ett listat bolag innebär en ny fas på vår resa. Inte minst innebär det en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners. Min samlade bedömning är att H&D Wireless står väl positionerat för att på allvar ta steget från utveckling till kommersialisering. Initialt kommer vi fokusera på Sverige och övriga Norden för att sedan, när vi bedömer tiden mogen, expandera internationellt. Vår vision är att etablera H&D Wireless som ett ledande, innovativt företag. Till vårt stöd har vi en tydlig målbild, ett starkt koncept, en genomtänkt strategi och en kompetent organisation.”

– Pär Bergsten, VD på H&D Wireless Sweden AB

Mer information om erbjudandet här:
Teaser
Teckna online
Memorandum
Videopresentation
Artikel i Dagens Industri