Orgo Tech – Möjlighet att investera i ett tillväxtbolag som erbjuder en ny generation bildoptimeringstjänst2017-12-06

Partnererbjudande: Inbjudan till teckning av aktier i Orgo Tech

Orgo Tech AB (publ) (”Orgo Tech” eller ”Bolaget”) har sitt ursprung ur  problemet med att webbplatser innehåller allt fler och tyngre bilder, vilket medför att laddningstiden och kostnaden för webbplatserna ökar. Med detta som utgångspunkt grundade Bolagets VD, Mathias Palmqvist, Orgo Tech AB (publ) våren 2016 med målet att utveckla mjukvara inom optimering och dess kringtjänster. Bolaget erbjuder i dagsläget webbaserade tjänster som hjälper webbplatsägare att minska deras bandbreddsanvändning samt dettas påverkan för deras besökare, på ett enkelt och snabbt sätt.

Orgo Tech genomför nu en nyemission i samband med nyintroduktionen på AktieTorget, beräknad första handelsdag 3 januari. Emissionen tillför Bolaget 6 MSEK (exkl. emissionskostnader) vid full teckning. Emissionen omfattas till 100 % av garantiåtaganden. Kapitaltillskottet möjliggör investeringar för att stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen samt Bolagets produkt.

”Notering av Bolagets aktier kommer att kunna öppna upp ännu fler dörrar för oss att växa än snabbare och inte minst utöka vår kundbas. Värt att notera är att vi dessutom per dags dato är kassaflödespositiva.”

– Mathias Palmqvist, VD på Orgo Tech

Erbjudande

Teckningsperiod: 27 november 2017 – 15 december 2017.
Orgo Techs värdering: 24 MSEK (pre-money).
Teckningskurs:  3 SEK per aktie.
Villkor för emissionen:  Emissionens genomförande är villkorat av att emissionen tecknas till minst 60 procent motsvarande cirka 3,6 MSEK. Emissionen är därtill villkorad av att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare.
Antal aktier innan emission: 8 000 000.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar  2 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Orgo Tech 6 MSEK före emissionskostnader (cirka 1 MSEK).
Antal aktier efter emission: 10 000 000.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garantiåtaganden på totalt 6 MSEK, motsvarande 100 % av emissionsbeloppet.

3 anledningar att investera enligt Orgo Tech:

  • Attraktiv mjukvarutjänst som sänker företags driftskostnader
    Oavsett om Bolagets användare har en webbshop, blogg eller en informationssida så påverkar deras hemsidas laddningstid deras resultat. Det största e-handelsföretaget Amazon har räknat ut att om deras hemsida skulle ladda in 1 sekund långsammare än vad den gör idag skulle de tappa 1,6 miljarder USD i årlig försäljning.
  • Snabb konkurrenskraftig bildoptimeringstjänst
    Att hantera stora bilder och optimera dessa för webbens alla storlekar är tidskrävande och dyrt. Orgo Techs bildoptimeringstjänst löser en optimering automatiskt på under en sekund utan att påverka bildernas visuella intryck.
  • Mobila enheter används allt mer vilket ställer krav på snabba hemsidor
    Mer än 50% av besökarna på en normal webbplats kommer via en mobiltelefon eller tablet. Därför är det viktigt att en webbplats är så ”lätt” som möjligt för att kunna ha snabbare laddningstider.

Orgo Techs licensbaserade intäktsmodell möjliggör skalbar tillväxt

Orgo Techs bildoptimeringstjänst, IMGO, kan få ner användares hemsidors laddningstid med upp till 98 %. Amazon har räknat ut att om deras hemsida skulle ladda in 1 sekund långsammare än vad den gör idag, skulle de tappa 1,6 miljarder USD i årlig försäljning. Orgo Tech erbjuder sin tjänst som en plug-in på WordPress, världens största och mest använda hemsidesverktyg, där kunderna betalar en månadsavgift per aktiv tjänst. Licensmodellen möjliggör skalbar tillväxt med goda marginaler.

Antalet webbplatser som registrerar sig dagligen på WordPress uppgår till omkring 500 och idag används WordPress som hemsidesverktyg hos cirka 26 % av alla webbplatser i världen. Samtidigt växer e-handeln kraftigt, där t.ex. den svenska e-handeln uppgick till cirka 57,9 miljarder SEK år 2016 och förväntas öka till 67,7 miljarder SEK för helåret 2017. En bidragande orsak till e-handelns tillväxt är att den mobila handeln tagit fart på allvar. Var tredje e-handelsköp av varor sker nu via mobilen, vilket sätter krav på webbutikers mobilsidor. Orgo Techs bildoptimeringstjänst löser en optimering automatiskt på under en sekund utan att påverka bildernas visuella intryck.

Bolaget avser upprätta en intäktsmodell där användaren betalar 9 USD i månaden per webbplats. Med denna prissättning uppskattar Bolaget att omsättningen i slutet av 2018 (enbart relaterat till intäkter från WordPress-plug in) kan uppgå till cirka 375 000 SEK per månad; vilket är baserat på 5 000 betalande webbplatser. Orgo Techs bildoptimeringstjänst IMGO är konkurrenskraftig i det avseendet att den levererar en snabbare webbplats jämfört med konkurrerande lösningar. En faktor till detta beror på att Bolaget erbjuder ett CDN som optimerar bilder i realtid vilket Bolagets största konkurrenter inte erbjuder. Vidare erbjuder Orgo Tech en helhetslösning med optimering av drift och system.

VD har ordet

Genom att använda sig av vår optimeringsverktyg blir webbplatser snabbare, får högre konvertering, får fler annonsvisningar och förbättrad SEO.

Jag är idag väldigt stolt över att kunna presentera mig som VD för Orgo Tech, trots att jag i grund och botten är programmerare som är mer bekväm att presentera material på datorn än framför publik. Idéen till vår tjänst dök inte helt oväntat upp under mina år som webbutvecklare. Jag upplevde att ett anmärkningsvärt stort antal webbsidor har höga laddningstider framförallt p.g.a. för stora bilder. Det kunderna ofta upplevde var att det är dyrt och tidskrävande att sitta och optimera fil för fil.

Vi såg därför en jättestor möjlighet här och skapade vår första algoritm som skulle minska bildens filstorlek utan att försämra bildkvaliteten. Vi ville även i samband med denna bildoptimering erbjuda andra tjänster inom optimering såsom optimering av JavaScript och CSS filer. Genom att använda sig av vår optimeringsverktyg blir webbplatser snabbare, får högre konvertering, får fler annonsvisningar och förbättrad SEO (sökmotorvänligt).

Vi har under drygt ett år utvecklat vår tjänst som vi lanserade i Betaversion i slutet av förra året. Sedan dess har vi genomfört ett flertal testkörningar på högtrafikerade webbplatser med väldigt lyckade resultat och återkommande kunder och nu ser vi med tillförsikt för Bolagets utveckling.

Under 2016 erhöll vi externt riskkapital från våra huvudägare New Equity Venture Int. AB och vi har med hjälp av det kunnat anställa fler medarbetare som kontinuerligt utvecklar tjänsten till att vara den mest tillämpade bildoptimeringsverktyg idag. Vi insåg väldigt snabbt att detta kapital möjliggjorde mycket mer än vad vi för ett år sedan trodde skulle vara möjligt baserat på organisk tillväxt längre fram i tiden. Vi ser därför att en notering av Bolagets aktier kommer att kunna öppna upp ännu fler dörrar för oss att växa än snabbare och inte minst utöka vår kundbas som per utgången av kvartal 3 genererat intäkter om drygt 1,5 MSEK (jmf 0,025 MSEK). Värt att notera är att vi dessutom per dags dato är kassaflödes positiva.

Nu tar jag som VD och Bolaget ett stort steg framåt. För att avsluta meningen som mitt VD-ord inleddes med kan jag bekänna att jag idag är väldigt trygg och stolt i mitt företagande där jag ihop med ledning och styrelse för Orgo Tech kommer göra vårt yttersta för att uppnå positiv avkastning för våra aktieägare.

– Mathias Palmqvist, VD på Orgo Tech

Mer information om erbjudandet:

Anmälningssedel
Memorandum
Teaser
Hemsida