Inbjudan till teckning av aktier i Orezone AB (publ)2019-04-18

Möjlighet att investera i ett välpositionerat bolag inom efterfrågade metaller

Teckningsperiod 18 april – 7 maj

TEASER
PROSPEKT
HEMSIDA
ANMÄLNINGSSEDEL
LÄS INTERVJU MED VD
SE INTERVJU MED VD
AKTIEANALYS

Orezone AB (publ) (“Orezone” eller “Bolaget”) är ett svenskt gruvutvecklingsbolag med tillgångar i Sverige och Spanien som täcker en totalareal om cirka 59 km2. Portföljen består av en bearbetningskoncession och två ansökta undersökningstillstånd i Galicien, Spanien samt sju undersökningstillstånd i Sverige. Bolaget har en fokus på batterimetaller, och Orezones viktigaste projekt för närvarande ett koppar-nickel-kobolt projektet i Galicien.

Orezone bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolaget har som strategi att utforska prospekteringsprojekt i tidigt skede där Orezone anser att det föreligger god potential. För att maximera värdet för aktieägarna ska Bolaget försöka hitta samarbetspartners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tid under prospekteringsfasen. Orezone fokuserar på att hitta fyndigheter och mineraliseringstyper som har potential att bli kommersiellt lönsamma under de förhållanden där fyndigheterna hittas.

Efterfrågan på metaller såsom nickel, kobolt och koppar estimeras växa starkt som effekt av ökad efterfrågan på batterier och elfordon, vilket gynnar Orezone då flertalet av Bolagets nuvarande prospketeringsprojekt aktivt söker efter nämnda metaller. Orezone är med nuvarande och planerade produktportfölj mycket väl positionerat i förhållande till den globala råvarucykeln och den snabba utvecklingen som sker inom elektriska fordon och batteriteknologi.

Orezone genomför nu en företrädesemission om 26,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,5 MSEK. Emissionslikviden avses användas till prospekterings- och utvecklingskostnader, hänförliga till nyförvärvade gruvor i Spanien, över en period om cirka 18 månader.

”Mitt mål är att utveckla en stark plattform som konsekvent levererar högkvalitativa projekt med låg driftskostnad och under stark ledning” Roberto Garcia Martinez, VD för Orezone

Tre anledningar att investera i Orezone

 • Ökad efterfrågan på batterier och elbilar väntas driva priser på nickel, koppar och kobolt, vilket gynnar Orezone.
 • Bredd på projekt och metaller, samt förvärv av Corcel Minerals S. L sänker risken i verksamheten.
 • Ökad användning av nickelsulfidlagringar i batterier gynnar Orezone då Corcel-projektet är en nickelsulfid, detta medan majoriteten av världens nickelprojekt är nickellateriter.

Affärsmodell med fokus på prospektering

Orezones affärsmodell bygger på att prospektera och utveckla fyndigheter av diverse råvaror och sällsynta jordarter. Vidare planerar Bolaget att knyta kommersiella kontrakt med tredje part för att möjliggöra fokus. Genom det strategiska förvärvet av Corcel Minerals S.L. ökar Bolagets anläggningstillgångar från 2 840,1 MSEK till 29 197,1 MSEK. Nettoförlusten ökade från 886 164 SEK 2017 till 3 483 475 SEK 2018, vilket främst är hänförligt till den löpande verksamheten.

Orezone fokuserar idag på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som skapar hävstång för tillväxten i användningen av batterier och elbilar mot bakgrund av den globala trenden som associeras med dessa.

Marknad – betydande möjligheter i ökad efterfrågan av elfordon

Elfordonsmarknaden, med ledande aktörer såsom Tesla, estimeras driva ökad efterfrågan på kobolt och till mindre grad nickel.  År 2017 såldes cirka 1,2 miljoner elfordon i världen. År 2025 beräknas försäljningen av elfordon vara i storleksordningen 25 miljoner enheter per år. De största elfordonsmarknaderna är Kina (cirka 48 procent) och Europa (cirka 23 procent). Den globala elfordonsmarknaden värderades till cirka 118,9 miljarder USD år 2017, och förväntas uppgå till cirka 567,3 miljarder USD år 2025, vilket betyder en årlig tillväxttakt om 22,3 procent från år 2018 till 2025.[1]

Orezone genomför prospektering på en rad metaller som är essentiella delar av produktionen i flertalet industrier. Exempelvis så är nickel en av världens viktigaste metaller, med en total förbrukning om cirka 2,1 Mt år 2017 och värderad till cirka 27,5 miljarder USD till nuvarande nickelpris (13 100USD/t). Den grundläggande efterfrågan drivs av rostfritt stål och rymd, men en efterfrågan på längre sikt förväntas komma från litiumjonbatterier som används bland annat elbilar.[2]

Vidare uppgick total årsförbrukning av kobolt till 100 kt 2017, vilket implicerar en marknad om 3,3 miljarder USD till nuvarande koboltpris (33 200 USD/t). Kobolt används huvudsakligen till framställning av legeringar, dock finns det en rad andra användningsområden såsom batterier, katalysatorer och radioisotoper. Efterfrågan på kobolt förväntas öka från 100 kt år 2017 till 200 kt år 2025 och över 300 kt år 2030.[3] Den kraftiga tillväxten i efterfrågan kan härledas tillväxten av elfordon.[4]

Även prospektering och försäljning av koppar estimeras dra nytta av kommande efterfrågan av elfordon, då global efterfrågan bedöms öka med mer än 575 kt årligen framgent. Större kopparanvändning inkluderar exempelvis elektriska kablar, elektronik och kommunikation.

Slutligen har behovet av sällsynta jordartsmetaller ökat kraftigt senaste 20 åren som följd av ökad efterfrågan på grön och smart teknik. Sällsynta jordartsmetaller är en grupp med 17 element som alla är metaller. Förutom att användas i daglig elektronik är de viktiga för modern grön teknik, såsom vindkraftverk och elfordon. För närvarande produceras de flesta av världens sällsynta jordartsmetaller i Kina, som står för cirka 80 procent av den globala produktionen som estimeras uppgå till cirka 130 Mt år 2017. [5]

Erbjudande

Teckningsperiod: 18 april – 7 maj 2019
Teckningskurs: 7,0 SEK
Villkor för emissionen: Den som på avstämningsdagen den 16 april 2019 är registrerad som aktieägare i Orezone äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 777 195 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Orezone 26,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 4,5 MSEK.
Antalet aktier innan emission: 2 518 130 aktier
Antalet aktier efter emission: 6 295 325 aktier.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.

Bakgrund och motiv

Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för prospekterings- och utvecklingsstudier över en period om cirka 18 månader. Detta inkluderar följande aktiviteter i prioritets- samt kronologisk ordning:

 1. Det primära målet – Castriz (11,8 MSEK)• Geofysiskt program och målavgränsning
  • Modest borrprogram för att bekräfta Castriz mineraliseringen
  • Preliminärt metallurgiskt testarbetsprogram som bekräftar återhämtning via flotation
  • Definiera JORC (2012) mineralresursberäkning vid Castriz
  • Miningstudier för att bekräfta möjlighet för gruvdrift i dagbrott
  • Capex och Opex kostnadsberäkningar på hög nivå
  • Scopingstudie som syftar till låg capex, högmarginal gruvdrift som producerar bland annat sulfidkoncentrat
 2. De sekundära målen – Monte Maior och Monte Castelo (8,7 MSEK)
  • Geofysiskt program för målavgränsning
  • Uppföljande borrning mellan hålen R1 och R3 vid Monte Maior
  • Preliminärt borrprogram vid Monte Castelo

För det fall Överteckningsemissionen tas i anspråk kommer nettolikviden från denna att framförallt användas för utvärdering av nya potentiella projekt, med fördel sådana med mineraler som används för elfordon.

VD har ordet

Sedan den 1 mars 2019 har en ny ledningsgrupp, med mig som VD, tagit det operativa ansvaret i Orezone. Denna förändring är en följd av styrelsens ambition att bygga Orezone till ett högkvalitativt prospekteringsbolag med verksamheter i Sverige och internationellt. Expansionsplanen de kommande åren kommer sätta höga krav på ledningsgruppen vad gäller både strategiskt och taktiskt arbete.

Som ett led i arbetet så planerar vi att bredda Orezones portfölj av mineraltillgångar och projekt både i Sverige och och utomlands. Detta inkluderar projekt med olika livslängd och i varierande utvecklingsstadier. En bredare portfölj innebär också mer synergier och diversifiering vilket är viktigt för långsiktigt värdeskapande.

Ett led i vår strategi är att de kommande åren förvärva och utveckla tillgångar inom batterimetaller som komplement till den nuvarande portföljen. Detta inkluderar metaller så som koppar, nickel, kobolt och guld. Enligt vår bedömning är Orezone, med nuvarande och planerade projektportfölj, mycket väl positionerat i förhållande till den globala råvarucykeln och den snabba utveckling som sker inom elektriska fordon och batteriteknologi. I kombination med en stark ledningsgrupp är detta en solid grund för att bygga långsiktigt aktieägarvärde och starka partnerskap.

Orezone tecknade nyligen ett aktieöverlåtelseavtal med ett spanskt gruvbolag, Corcel Minerals S.L., som äger ett koppar-nickel-koboltprojekt och ett guldprojekt. Båda projekten har tillgång till god infrastruktur genom närliggande vägar och hamnar. En betydande del av det geologiska arbetet har redan gjorts. Efter avslutat metallurgiskt arbete så förväntar vi oss väsentligt starkare projektekonomi innan slutet av 2019. En viktig komponent för Orezones förvärv är den ökade användningen av nickel i batterier och i synnerhet nickelsulfidlagringar som gör det möjligt att producera nickel i batterikvalitet. Den mineralisering som finns i Corcel-projektet är en nickelsulfid medan majoriteten av världens nickelprojekt är idag nickellateriter, vilket i sin tur inte är optimalt för batterilösningar.

Min ambition som VD är att bygga en miljömedveten organisation med expertis inom geologi, metallurgi, gruvdrift, affärsutveckling, processdesign och marknadsutveckling. Mitt mål är att utveckla en stark plattform som konsekvent levererar högkvalitativa projekt med låg driftskostnad och under stark ledning. Min övertygelse är att styrelsens och ledningsgruppens ambition att bygga Orezone till ett diversifierat högkvalitativt företag kommer skapa långsiktigt värde och stabilitet för aktieägare, anställda och kunder.

Jag ser fram emot en spännande framtid och tackar nuvarande och nya aktieägare för fortsatt intresse och stöd.

– Roberto Garcia Martinez, VD för Orezone AB


[1] Allied Market Research. https://www. .alliedmarketresearch.com/electric-vehicle-market. 2 Western Areas Ltd: AGM Presentation, 22/11/18
[2] Western Areas Ltd: AGM Presentation, 22/11/18
[3] Specialty Minerals and Metals Can’t we all just get Elon? Canaccord Genuity Global Equity Research, 4 May 2018.
[4] Cobalt: Solving for a Supply-Constrained Market. BMO Capital Markets – Cobalt Dec 2017.
[5] Major countries in rare earth mine production worldwide from 2012 to 2017 (in metric tons REO). Statista.